Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona95/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.14


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  CONTROLLING OPERACYJNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  4. Zarządzanie w handlu i usługach

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Arkadiusz Januszewski

  Przedmioty wprowadzające

  Technologie informacyjne, Rachunkowość finansowa, Zastosowania informatyki w przedsiębiorstwach handlowych

  Wymagania wstępne

  znajomość podstawowych klasyfikacji kosztów, podstawowe umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

15
15


3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi scharakteryzować zadania, narzędzia i metody controllingu operacyjnego stosowane w przedsiębiorstwach handlowych; wskazać różne możliwości tworzenia systemów oceny centrów odpowiedzialności

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi korzystać z narzędzi arkusza kalkulacyjnego (menedżera scenariuszy i tabel przestawnych) w tworzeniu budżetów, rachunku marż pokrycia i analizie sprzedaży przedsiębiorstwa handlowego; analizować zestawienia wskaźników marż pokrycia i konfrontować je z zestawieniami struktury przychodów, kosztów i marż pokrycia.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy korzyści wprowadzania controllingu operacyjnego do przedsiębiorstw handlowych i chętny do korzystania z arkusza kalkulacyjnego w controllingu.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  test pisemny, sprawdzian umiejętności posługiwania się menedżerem scenariuszy i tabelami przestawnymi w zagadnieniach controllingu operacyjnego

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Geneza i pojęcie controllingu. Miejsce controllingu w systemie zarządzania. Kryteria systematyzacji controllingu. Organizacja funkcji controllingu w przed­siębiorstwie. Zakres zadań controllingu operacyjnego. Metody i na­rzędzia controllingu operacyjnego. Trójwymiarowy i ośmiowymiarowy Ra­chunek kosztów w controllingu operacyjnym. Koncepcja centrów odpowie­dzialności. Typy, kry­teria wy­od­rębniania i mierniki oceny centrów odpo­wie­dzialności. Ośrodki odpowiedzialności w przed­­siębiorstwach handlowych – kryteria wy­od­ręb­niania, zadania i mierniki oceny. Piramida wskaźników do analizy dzia­łalności handlowej. Wielostopniowe rachunki marż pokrycia – różne struktury. Pojęcie budżetu i budżetowania. Metody budże­towania. Typy budżetów. Przebieg procesu budżetowania. Budżet operacyjny i finansowy przedsię­biorstwa handlowego. Budżetowanie wielkości sprzedaży i kosztów pozys­kania sprzedaży. Analiza odchyleń marży uzyskanej na sprzedaży. Narzędzia informatyczne wspomagające controlling. Sprawoz­dawczość w con­trollingu – cechy i typy raportów.

  Ćwiczenia laboratoryjne

  Ćwiczenia są realizowane w laboratorium z wykorzystaniem arkusza kal­ku­lacyjnego. Menedżer Scenariuszy w tworzeniu wariantów budżetu ope­ra­cyjnego przedsiębiorstwa handlowego. Modele rachunku marż pokrycia przedsiębiorstwa handlo­wego zorganizowane według grup towarów, grup klientów i rynków. Wskaźniki marż pokrycia i wskaźniki struktury przychodów, kosztów i marż pokrycia. Zastosowanie mechanizmu tabel przestaw­nych do prze­prowadzania wielowymiarowych analizy sprzedaży oraz tworzenia ra­chun­ku marż pokrycia.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


G. Lew, Controlling przedsiębiorstw handlowych, Difin Warszawa 2004

M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, 2003

A. Kardasz, Z. Kes (red.) Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w controllingu. Wydawnictwo AE Wrocław 2004


Literatura uzupełniająca


M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, 2007

E. Nowak (red.) Budżetowanie kosztów. ODiDK, Gdańsk, 1999

M. Alexander, B. Jelen, Tabele przestawne. To co istotne w danych, czyli sprawdzone techniki analizy w Excelu. Mikom 2006

M. Kolberg, Excel w firmie. Przykłady zastosowań, Robomatic 2002Controlling i rachunkowość zarządcza. Miesięcznik, Wydawca INFOR

1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna