Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona93/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.12


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ANALIZA OTOCZENIA ORGANIZACJI

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  4. Zarządzanie w handlu i usługach

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Małgorzata Gotowska, dr inż. Anna Jakubczak

  Przedmioty wprowadzające

  zarządzanie, ekonomia, zarządzanie strategiczne, marketing

  Wymagania wstępne

  Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania, zarządzania strategicznego i marketingu

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

30E

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po ukończeniu przedmiotu student będzie definiował otoczenie organizacji według poznanych kryteriów klasyfikacji i rozróżniał jego różne typologie. Student będzie rozpoznawał czynniki otoczenia.

  Umiejętności

  Student podczas zajęć z przedmiotu nabędzie umiejętności korzystania z metod analizy otoczenia. Przede wszystkim student będzie potrafił wybrać istotne do analizy czynniki otoczenia, przeprowadzić odpowiednie obliczenia, w tym dokonać ważenia czynników o charakterze jakościowym. Student nauczy się diagnozować otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne organizacji oraz na tej podstawie prognozować zmiany otoczenia oraz organizacji.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student będzie świadomy sytuacyjnego modelu działania organizacji i jej otoczenia. Będzie samodzielnie i kreatywnie poszukiwał czynników otoczenia wpływających na funkcjonowanie organizacji.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, dyskusja, metoda przypadków

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin ustny, kolokwium, przygotowanie i prezentacja projektu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  1. Istota i definicje otoczenia organizacji. 2. Podejście systemowe i sytuacyjne w analizie otoczenia organizacji. 3. Kryteria klasyfikacji oraz typologie otoczenia organizacji. 4. Metody analizy makrootoczenia. 5. Metody analizy otoczenia konkurencyjnego. 6. Metody analizy otoczenia wewnętrznego. 7. Kompleksowe metody analizy otoczenia organizacji.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Rozpoznanie czynników otoczenia oraz opracowanie analizy otoczenia organizacji metodą przypadków w wykorzystaniem wybranych metod: PESTE, scenariusze stanów otoczenia, model „pięciu sił” M. E. Portera, mapa grup strategicznych, banchmarking, punktowa ocena atrakcyjności sektora, metody portfelowe, metoda SWOT, metoda SPACE.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


1. Butra J. i inni: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w gospodarce rynkowej, Warszawa 1999.

2. Olszewska B. (red.): Zarządzanie strategiczne na progu XXI, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2008

3. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003 i nowsze wydania.


Literatura uzupełniająca


1. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1999

2. Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 20011   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna