Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona92/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.11


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  TECHNIKI NEGOCJACJI

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  4. Zarządzanie w handlu i usługach

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  mgr Anna Michalska

  Przedmioty wprowadzające

  Brak wymagań

  Wymagania wstępne

  Brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

-

15

-

-

-

-

1

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: definiować czym są negocjacje i stosowane style negocjacyjne, formułować problemy negocjacyjne, rozpoznać stosowane przez oponenta style negocjacyjne, scharakteryzować mowę werbalną i niewerbalną, wyszukać informacje istotne do prowadzenia negocjacji, rozróżniać techniki negocjacyjne.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: formułować problem negocjacji, podejmować próby kontrolowania własnych emocji, planować proces negocjacji, przeprowadzić próbę podejmowania negocjacji, sporządzić plan negocjacji, wykorzystać zdobyte informacje w procesie negocjacji.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest chętny do podejmowania negocjacji w różnych sytuacjach życiowych, jest zdolny do stosowania technik negocjacyjnych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, metoda przypadków.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  zaliczenie pisemne,

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Ćwiczenia audytoryjne

  Cel negocjacji. Strategie i style negocjacji. Techniki negocjacji. Scenariusze negocjacji. Pozyskiwanie informacji dla negocjacji, przetwarzanie informacji, tworzenie baz informacyjnych. Opracowanie scenariuszy z formułą „wygrana-wygrana”. Granice kompromisu w negocjacjach. Obszar rozwiązań dopuszczalnych. Zachowania antyspołeczne. Współpraca, stereotypy zachowań, uprzedzenia, rywalizacja. Spostrzeganie społeczne i jego deformacje. Poznanie społeczne i postawy społeczne. Interakcje interpersonalne. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Grupy społeczne i ich struktura i dynamika. Wpływ społeczny, konformizm, uległość, zmiana postaw. Aprobata społeczna. Porównania społeczne. Atrakcyjność interpersonalna. Zachowania prospołeczne.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Gałdowa A. Wybrane zagdnienia z psychologii osobowości. Uniwersytet Jagielloński. Kraków. 1999

Macrae C., N. Stangor Ch., Hewstone M. Stereotypy i uprzedzenia. Seria Psychologii społecznej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk. 1999

E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert. Psychologia społeczna. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań. 1997

Strelau J. Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk. 2003

Literatura uzupełniająca


Zimbardo Philips G., Ruch Floyd L. Psychologia i życie. PWN. Warszawa. 1997

Covey Stephen R. 7 nawyków skutecznego działania. Wydawnictwo Medium. Warszawa. 1996

Tyszka Tadeusz. Psychologia ekonomiczna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 2004Wiszniewski A. Sztuka mówienia. Wydawnictwo VIDEOGRAF II. Katowice. 2003

1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna