Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona9/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: A.7


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ERGONOMIA

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne/niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  mgr Ewa Grzegorczyk-Jans

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy

  Wymagania wstępne

  Brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV
15

1

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student przyswoi sobie podstawowe pojęcia ergonomii jako interdyscyplinarnej nauki o człowieku w środowisku pracy, pozna podstawowe cechy materialnego środowiska pracy, zasady ergonomicznego kształtowania środowiska pracy, zapozna się z istniejącym stanem prawnym ochrony pracy; w tym z obowiązkami i prawami pracownika oraz pracodawcy,

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi identyfikować niebezpieczne i szkodliwe czynniki w środowisku pracy, wykonać podstawową oceną ryzyka zawodowego oraz wskazać środki prowadzące do wyeliminowania lub zmniejszenia poziomu ryzyka.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy konieczności przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz zasad ergonomii.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Ćwiczenia, pokaz, dyskusja, metoda przypadków.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  test, przygotowanie projektu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Ćwiczenia audytoryjne

  Podstawowe pojęcia z ergonomii . Układ człowiek – maszyna. Ergonomia korekcyjna i koncepcyjna. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy. Obciążenie pracą - praca fizyczna (dynamiczna i statyczna) i umysłowa. Fizjologiczne uwarunkowania wydajności pracy - optymalny czas pracy, przerwy wypoczynkowe. Ergonomiczne kształtowanie warunków pracy i stanowiska roboczego. Czynniki ergonomiczne w organizacji pracy. Prawna ochrona pracy. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. Choroby zawodowe. Wypadki przy pracy. Postępowanie powypadkowe. Niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki w środowisku pracy. Charakterystyka najważniejszych zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych oraz psychofizycznych. Zasady i metody eliminacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników. Podstawy oceny ryzyka zawodowego.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Górska E., Lewandowski J., Zarządzanie i organizacja środowiska pracy, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.

Ergonomia z elementami bezpieczeństwa pracy, praca zbiorowa pod red. Horst W., Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.

Romanowska-Słomka I., Słomka A. Ocena ryzyka zawodowego, wyd. TARBONUS, Tarnobrzeg-Kraków 2010


Literatura uzupełniająca


Czynniki szkodliwe w środowisku pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2007.

Strona internetowa Państwowej Inspekcji Pracy www.pip.gov.pl. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy www.ciop.pl.

Ustawy i Rozporządzenia związane z bezpieczeństwem człowieka w środowisku pracy.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna