Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona89/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.7


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWYM

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  4. Zarządzanie w handlu i usługach

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Anna Murawska

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy zarządzania, Nauka o organizacji, Marketing

  Wymagania wstępne

  znajomość podstaw zarządzania, zasad marketingu, umiejętności praktyczne dotyczące analizowania sytuacji rynkowej

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

30E

30

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi formułować podstawy metodyczne ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego i zarządzania nim, scharakteryzować przedsiębiorstwo handlowe, rozróżniać typy jednostek handlowych, objaśniać zagadnienia związane z zakupem i sprzedażą towarów oraz zarządzaniem zapasami.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi decydować w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie handlowym, strategicznie planować asortyment, rozwiązywać problemy związane z zakupem i sprzedażą towarów oraz zarządzaniem zapasami, umiejętnie zarządzać zasobami i finansami w przedsiębiorstwie handlowym.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy zagadnień związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem handlowym oraz chętny do podejmowania skutecznych decyzji w tym zakresie.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne, dyskusja, metoda przypadków.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, kolokwium, przygotowanie projektu.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład


  Istota i znaczenie handlu we współczesnej gospodarce. Funkcje handlu. Struktura przedsiębiorstw handlowych. Rodzaje przedsiębiorstw handlu hurtowego i detalicznego. Handel rozproszony i skoncentrowany. Czynniki wpływające na funkcjonowanie handlu – czynniki ekonomiczne, demograficzne, prawne, technologiczne, społeczno-kulturowe. Konkurencja w handlu. Istota procesu zarządzania przedsiębiorstwem handlowy. Polityka asortymentowa. Zakup towarów. Zarządzanie zapasami. Sprzedaż towarów. Zasoby przedsiębiorstw handlowych – zasoby rzeczowe, finansowe, ludzkie, niematerialne. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw handlowych. Kształtowanie strategii marketingowej w przedsiębiorstwie handlowym – strategie przedsiębiorstw hurtowych i detalicznych. Współczesne tendencje w rozwoju handlu – systemy budowania lojalności, procesy globalizacji, rozwój handlu elektronicznego, nowe technologie.

  Ćwiczenia audytoryjne


  Prezentacja i analiza wybranych form działalności w handlu hurtowym i detalicznym. Strategie funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw handlowych oraz dużych sieci handlowych. Organizacja centrum handlowego. Formy handlu elektronicznego. Etapy procesu i organizacja zakupu. Rachunek ekonomiczny w gospodarce zapasami. Kształtowanie cen i marż. Mierniki oceny wykorzystania obiektów handlowych.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Sławińska M., Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa, 2002.

Szulce H., Strategie i struktury w handlu, PWE, Warszawa 1998.

Czubala M., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2003.


Literatura uzupełniająca


Sławińska M., Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem handlowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.

Domański T., Strategie marketingowe w dużych sieciach handlowych, PWN, Warszawa 2001.Sulliwan M., Adcock D., Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna