Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona87/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.4


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  PODSTAWY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  4. Zarządzanie w handlu i usługach

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii, Zakład Ekonomii

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Danuta Andrzejczyk

  Przedmioty wprowadzające

  Mikroekonomia, makroekonomia, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansowa, prawo gospodarcze, marketing

  Wymagania wstępne

  Znajomość zasad gospodarki rynkowej, znajomość podstaw prawa gospodarczego, podstawy zarządzania przedsiębiorstwem praktyczne umiejętności analizy finansowej, posługiwanie się narzędziami marketingu

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

30E

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi definiować istotę działalności gospodarczej, formułować uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, objaśniać rolę przedsiębiorcy w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, , scharakteryzować formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa, wskazać bariery ograniczające aktywność gospodarczą.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zaprojektować procedurę tworzenia własnej firmy, kalkulować koszty uruchomienia i prowadzenia przedsiębiorstwa, obliczać wskaźniki oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, zinterpretować podstawowe akty normatywne istotne dla prowadzenia firmy.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest zdolny do sporządzenia planu własnego działania gospodarczego, jest kreatywny w zakresie poszukiwania sposobów na stworzenie własnej firmy, otwarty na korzystanie z dostępnych sposobów pobudzania aktywności gospodarczej.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne z wykorzystaniem pomocy multimedialnych, dyskusja, metoda przypadków.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny lub ustny( po konsultacji ze studentami), , kolokwium, przygotowanie projektu,

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wpisać formy zajęć zgodnie z punktem I.B
  Wykład

  Prawo gospodarcze jako podstawa prawna działalności gospodarczej. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców oraz ich rola w podejmowaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo i klasyfikacja podmiotów według różnych kryteriów. Ograniczenia wolności gospodarczej. Podejmowanie działalności, jej prowadzenie i likwidacja. Ryzyko w działalności gospodarczej. Rola państwa i innych instytucji w rozwoju przedsiębiorczości.


  Ćwiczenia audytoryjne

  Postawy prawne, formalne i ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej. Determinanty i bariery rozwoju przedsiębiorczości. Etapy procesu założycielskiego działalności gospodarczej. Otoczenie przedsiębiorstwa. Majątek i kapitał firmy. Wynik finansowy. Obciążenia podatkowe. Rejestracja zdarzeń gospodarczych. Przedsiębiorczość a konkurencja i innowacyjność.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


1. J. Lichtarski, Podstway nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, , 2007

2. T. Martyniuk, A. Mroczkiewicz, Małe przedsiębiorstwo: rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość: ze zbiorem zadań i dokumentacją na płycie CD, Wyd. ODiDK, 20113. W. Wyrzykowski (red. nauk.), Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, Wyd. Bookmarket, 2009

Literatura uzupełniająca


1. J. Moczydłowski, J. Pacewicz, Przedsiębiorczość, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, 2007

2. P. Horosz, A. Antoniuk, Prawne podstawy przedsiębiorczości, Wyd. Woltares Kluwer Polska, , 2008

3. W. Śmid, Leksykon przedsiębiorcy, Wyd. Poltex, 2010

4. I. Flis, M. Makiewicz, Własna firma: przewodnik po świecie biznesu, Wyd. Parkprofit, 2008

5. A. Fierla (red. nauk), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw: wybrane aspekty, Wyd. SGH, 2009


1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna