Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona85/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.2


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  WSPÓŁCZESNY RYNEK USŁUG

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  4. Zarządzanie w handlu i usługach

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr hab. Grażyna Adamczyk – Łojewska, prof. UTP

  dr Danuta Andrzejczyk  Przedmioty wprowadzające

  mikroekonomia

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych oraz zachodzących między nimi zależności w warunkach gospodarki rynkowej

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

30E

15

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące rynku usług, a także scharakteryzować główne problemy związane z funkcjonowaniem i rozwojem tego rynku.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi właściwie posługiwać się specjalistycznymi pojęciami oraz analizować i interpretować procesy i tendencje rozwojowe zachodzące na rynku usług, a także praktycznie stosować wiedzę dla celów decyzyjnych.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy złożoności zjawisk zachodzących na rynku usług oraz potrzeby ich wnikliwego analizowania.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład, w tym multimedialny oraz ćwiczenia audytoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  wykładu - egzamin pisemny; ćwiczenia - kolokwia i/lub sprawdziany

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Znaczenie usług w gospodarce: teoria trzech sektorów i jej współczesne rozwinięcie; funkcje gospodarcze i pozagospodarcze oraz czynniki wzrostu i mierniki rozwoju usług; poziom rozwoju usług w Polsce na tle innych krajów. Cechy specyficzne oraz klasyfikacja i typizacja usług. Przekształcenia w ramach sektora usług: przekształcenia strukturalne w w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce; ogólne trendy zmian rynkowych oraz czynniki decydujące o konkurencyjności. Międzynarodowa wymiana usług; uwarunkowania tej wymiany, w tym liberalizacja i jej efekty; klasyfikacja usług w handlu międzynarodowym oraz skala i saldo obrotów. Ewolucja form międzynarodowego handlu usługami, procesy fragmentaryzacji, internacjonalizacji i delokalizacji; bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz offshoring usług (jego rodzaje, zakres i formy organizacyjne); korzyści i zagrożenia krajów zamawiających usługi offshoringowe, a także przyjmujących offshoring.

  Charakterystyka tendencji rozwojowych na wybranych segmentach rynku usług w zakresie funkcjonowania oraz organizacji i zarządzania. Handel: funkcje, klasyfikacje i tendencje rozwojowe; sieci franczyzowe; e-handel i programy partnerskie. Usługi transportowo-spedycyjne oraz logistyczne: pojęcia i klasyfikacje; złożoność procesu logistycznego oraz wymagania jakościowe; funkcje i organizacja rynku, czynniki kształtujące popyt i podaż, struktura podmiotowa; tendencje i problemy rozwojowe w Polsce i w UE. Usługi turystyczne: podstawowe pojęcia, w tym dobra (walory) turystyczne a usługi turystyczne; czynniki rozwoju, funkcje i rodzaje efektów (mnożnik turystyczny); problem dysfunkcji i znaczenia rozwoju turystyki zrównoważonej; formy oraz organizacja turystyki i pośrednictwa sprzedaży; turystyka międzynarodowa. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne: funkcje i specyfika procesu produkcyjnego; struktura popytu oraz podmiotów po stronie podaży. Usługi publiczne: rodzaje i podmioty świadczące usługi; problemy wyboru modelu funkcjonowania i organizacji tych usług, m.in. w odniesieniu do usług społecznych (medycznych i edukacyjnych).  Ćwiczenia audytoryjne

  Cechy charakterystyczne usług. Segmentacja usług przy uwzględnieniu różnych kryteriów. Determinanty popytu i podaży wybranych usług. Specyfika rynku usług oraz zmian na nim zachodzących, m.in. w zakresie czynników decydujących o konkurencyjności. Znaczenie czynnika ludzkiego w świadczeniu usług. Miejsca świadczenia usług. Aspekty finansowo-podatkowe działalności usługowej. Otoczenie usług oraz przekształcenia w ramach międzynarodowego rynku usług, globalizacja i liberalizacja, regulacje w ramach UE. Nowe wyspecjalizowane formy świadczenia usług (centra usług wspólnych, ośrodki obsługi telefonicznej, ośrodki usług informatycznych, centrale regionalne). Znaczenie Internetu oraz sieci franczyzowych w rozwoju handlu i innych usług. Charakterystyka wybranych segmentów polskiego rynku usług.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Flejterski S. (red.), Panasiuk A. (red.), Perenc J. (red.), Rosa G. (red.), Współczesna ekonomika usług, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005.

Tokarz A., Ekonomika usług, Wyd. nauk US, Szczecin 2003.

Rogoziński K., Usługi rynkowe, Wyd AE w poznaniu, 2001


Literatura uzupełniająca


Domański T., Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa 2005.

Szymania A. (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centers, Wyd. Akademickie i Profesjonalne Deloitte, Warszawa 2008.Kuźnar A., Usługi w handlu międzynarodowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.

1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna