Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona8/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: A.5


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  PSYCHOLOGIA

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki, Organizacji
  i Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Katarzyna Lubiewska, mgr Anna Michalska

  Przedmioty wprowadzające

  Brak wymagań

  Wymagania wstępne

  Brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

15

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce

  Umiejętności

  student zna podstawowe fakty dotyczące powstawania psychologii jako nauki, potrafi przedstawić czym charakteryzują się szkoły psychologiczne, scharakteryzować procesy percepcyjne, wie czym jest motywacja, potrafi rozpoznać emocje, wie czym są uzależnienia i jak się chronić, zna prawa rządzące postrzeganiem i zna podstawowe pojęcia dotyczące psychologii zarządzania

  Postawy

  student potrafi przewidzieć pewne zachowania i reakcje innych ludzi na podstawie zdobytej wiedzy

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja,

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Kolokwium

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Historia psychologii w zakresie podstawowym: podstawowe pojęcia, szkoły psychologiczne. Grupa i prawa w niej rządzące.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Procesy percepcyjne. Motywacja. Emocje. Postrzeganie. Uzależnienia: alkohol, środki psychoaktywne, dopalacze i hazard. Podstawy psychologii zarządzania.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Strelau J., red. n., Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 2, GWP, Gdańsk, 2003.

Terelak J. F., Psychologia menedżera, Difin, Warszawa, 1999.

Tomaszewski T., (red.), Psychologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1992.


Literatura uzupełniająca


Tyszka T., Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk, 2004.

Zimbardo Ph. G., Ruch F.L., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997.

 1. Kod przedmiotu……… Pozycja planu: A.6


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Zakład Prawa Gospodarczego

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Andrzej Chajęcki

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy prawa cywilnego

  Wymagania wstępne

  Podstawowe zasady prawa konstytucyjnego

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

15
3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi definiować i objaśnić pojęcie własności intelektualnej, autorstwa oraz własności autorskiej w znaczeniu prawnym, potrafi wskazać czas trwania własności intelektualnej oraz potrafi scharakteryzować zasady odpowiedzialności karnej w przypadku nieprzestrzegania praw własności intelektualnej.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zinterpretować przepisy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, sformułować wniosek o naruszenie praw autorskich, potrafi sformułować wniosek patentowy.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest zdolny do dozwolonego prawem korzystania z chronionych utworów i własności intelektualnej, jest świadomy praw i obowiązków w zakresie praw ochrony własności intelektualnej.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  test

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Pojęcie prawa i rodzaje postępowań prawnych. Przestrzeganie i stosowanie prawa. Zasady ustalania stanu faktycznego i prawnego zdarzenia. Pojecie autorstwa, własności autorskiej w znaczeniu prawnym. Własność intelektualna i jej przedmiot w znaczeniu prawnym. Pracodawca – pracownik – własność intelektualna – prawa autorskie. Zasady własności autorskiej i własności intelektualnej. Dozwolony użytek chronionych utworów i własności intelektualnej. Czas trwania ochrony własności intelektualnej. Zasady przechodzenia praw autorskich / własności intelektualnej. Własność intelektualna w odniesieniu do patentów i utworów audiowizualnych. Własność intelektualna a programy komputerowe. Ochrona autorskich praw majątkowych. Ochrona własności patentowej. Zasada terytorializmu w prawie autorskim / własności intelektualnej i prawie patentowym. Zasady prawne do artystycznych wykonań. Zasady prawne sporządzania fonogramów i wideogramów. Zasady wspólne w odniesieniu do praw pokrewnych. Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi/ własnością intelektualną, prawami patentowymi i pokrewnymi. Zasady odpowiedzialności karnej w przypadku nieprzestrzegania praw własności intelektualnej / praw autorskich i patentowych. Polskie prawo własności intelektualnej patentowej w świetle prawa Unii Europejskiej. Roszczenia twórcy z tytułu naruszenia własności intelektualnej / autorskiej i patentowej.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Polskie prawo własności intelektualnej po zmianach w 2002 r., red. W. Surmia, Opole 2002

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2002

J. Sozański, Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej: zarys zagadnienia z wyborem aktów prawnych, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Warszawa, Poznań 2005

R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H. Beck, Warszawa 2005Literatura uzupełniająca


A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2000

T. Sławecki, P. Winczarek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 20021   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna