Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona79/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.16


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  3. Zarządzanie w administracji

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Katedra Informatyki w zarządzaniu/Pracownia Rozwoju Regionalnego

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

  Przedmioty wprowadzające

  Statystyka opisowa

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstawowych zagadnień ze statystyki opisowej dotyczących opisu danych statystycznych i znajomości podstawowych miar i charakterystyk.

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

15E
3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi formułować problemy badawcze związane z analizą danych statystycznych, potrafi scharakteryzować próbę badawczą oraz wskazać metodologię do opracowanych założeń badawczych.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi budować kwestionariusze dla różnego rodzaju prowadzonych badań. Potrafi przeprowadzić analizę danych ankietowych wykorzystując różne metody statystyczno-ekonometryczne wraz z opracowaniem raportu wynikowego.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest kreatywny i chętny do pracy w zespole. Jest zdolny do zaplanowania i organizacji zadań badawczych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne, analiza case-study

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Wykonanie projektu zawierającego kompleksową analizę pozyskanych danych.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Wyznaczanie zakresu badań, sposobów uzyskiwania danych, procesu doboru próby, określania liczebności próby, a także rodzaju popełnianych błędów. Zasady kodowania i zarządzania danymi kategorialnymi, prowadzenie analizy wstępnej w oparciu o tablice liczebności, analiza odpowiedzi na pytania z wielokrotnymi odpowiedziami i wielokrotnymi dychotomiami, analiza tabel dwudzielczych. Analiza dynamiki zjawisk (wskaźniki natężenia i struktury, przyrosty absolutne i względne, indywidualne indeksy dynamiki, agregatowe indeksy dynamiki: wartości, ilości i cen, dekompozycja szeregu czasowego).

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Statystyczne metody analizy danych. Materiały do ćwiczeń. Miszczak W.: Wyd. AE, Wrocław 1999.

Statystyczne metody analizy danych. Red. W. Ostasiewicz. Wyd. AE, Wrocław 1999.

Metody statystyczne. Zeliaś, PWE. Warszawa 2001 r.


Literatura uzupełniająca


Wybrane metody opisu i wnioskowania statystycznego w biznesie. J. Wawrzynek: AE Wrocław, 1995

2.Zarys metod statystycznych. K. Zając, PWE 1988 r.3.Metody statystyczne w badaniach marketingowych, Pociecha J., Warszawa PWN,1996

1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna