Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona77/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.14


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  3. Zarządzanie w administracji

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  Doc. dr Wojciech Szymborski, mgr Mieszko Bojar

  Przedmioty wprowadzające
  Wymagania wstępne

  Wiedza o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

15

15

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować i objaśniać podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w ramach prawnych podstaw funkcjonowania UE

  Umiejętności

  Student jest w stanie samodzielnie zidentyfikować i przeanalizować zależności jakie zachodzą w obrębie procesu integracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem kierunków dalszej ewolucji w obrębie porządku prawnego UE

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest bardziej kreatywny co przekłada się na poziom jego świadomości oraz umacnia otwartość do współpracy w grupie

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia konwersatoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Wykład − kolokwium końcowe, ustne; ćwiczenia – projekt aktu prawnego

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład


  Definicja integracji europejskiej; ewolucja struktury UE; zasady i linie zbieżności systemu instytucjonalnego UE; prawo unijne jako odrębny (obok krajowego i międzynarodowego prawa publicznego) system prawa; konstytucyjne podstawy funkcjonowania UE; pierwotne i pochodne źródła prawa UE;

  Ćwiczenia audytoryjne


  zasady prawa unijnego; procedury stanowienia prawa UE; analiza pierwotnych i wtórnych aktów prawa unijnego; wzory standardowych aktów prawnych; tworzenie projektu unijnego aktu prawnego

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2008/C 115/01, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, PL C 115/3, 9 maja 2008, www.EUR-lex.europa.eu

Dzienniki Urzędowe UE w: www.EUR-lex.europa.eu

Z. M. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska. Łącznie z uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej i Konstytucją dla Europy, Białystok 2005.

M. Herdeger, Prawo europejskie, Warszawa 2004

J. Sozański, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie Lizbońskim, Warszawa 2010

W. Szymborski, Unia Europejska. Zagadnienia systemowe, Bydgoszcz 2009Literatura uzupełniająca


E. Cała-Wacinkiewicz, System instytucji Unii Europejskiej, Warszawa 2009

A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzanie i administracja, Warszawa 20081   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna