Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona75/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.12


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ
  W ADMINISTRACJI

  Poziom studiów

  STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE – 3–LETNIE)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  3. Zarządzanie w administracji

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki w Zarządzaniu − Pracownia Rozwoju Regionalnego

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Małgorzata Zajdel

  Przedmioty wprowadzające

  Zarządzanie projektami

  Wymagania wstępne

  Umiejętność analizy i oceny

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

15

15

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Student potrafi zdefiniować i objaśniać zjawiska i procesy zachodzące w ramach polityki strukturalnej UE w zakresie administracji

  Umiejętności

  Student posiada praktyczne umiejętności zarządzania w administracji w warunkach konkurencji oraz w zakresie nawiązywania współpracy z partnerami zagranicznymi w celu dalszego rozwoju przedsiębiorstw. Student potrafi przeanalizować dostępne dokumenty, zinterpretować i objaśnić zasady obowiązujące w realizacji polityki strukturalnej UE w administracji.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest kreatywny w zakresie kształtowania i realizacji polityki strukturalnej UE w sferze administracji

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, wykład eksperta na zaproszenie, ćwiczenia z zakresu analizowania, interpretowania dokumentów obowiązujących w UE oraz funkcjonowania administarcji

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Zaliczenie ustne

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Struktura UE wg Traktatu Lizbońskiego; Źródła prawa UE; Fazy integracji gospodarczej UE; Budżet UE – jego struktura i zasady tworzenia; Alokacja wydatków budżetowych UE; Polityka regionalna i polityka spójności UE; Cele i zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych; Polityki horyzontalne w Unii Europejskiej. Źródła informacji o funduszach UE; System instytucjonalny UE; Organy wykonawcze w UE, Polityki publiczne w UE, Ustawodawstwo unijne i system publikacji aktów prawnych. Regionalne i krajowe programy operacyjne w latach 2007-2013; Rola administracji publicznej w realizacji polityki strukturalnej UE, Zadania JST w aspekcie wykonywania zadań związanych z rozwojem regionu; Klasyfikacja NUTS; Współpraca administracji z innymi podmiotami i partnerami gospodarczymi w realizacji projektów gospodarczych i społecznych,

  Ćwiczenia audytoryjne

  Organy administracji samorządowej i samorządowej uczestniczące w realizacji polityki strukturalnej UE; Zasady i procedury obowiązujące administrację publiczną w okresie programowania 2007-2013 w związku z realizacją zadań wynikających z realizacji założeń polityki strukturalnej – case study. Zasady budżetowania w ramach funduszy strukturalnych. Strategia komunikacji funduszy europejskich na lata 2007-2013 – tworzenie planów promocji zgodnie z zasadami wizualizacji. System wyboru projektów w ramach PO – ćwiczenia z kartą oceny formalnej i merytorycznej. Analiza porównawcza dokumentów programowych i strategicznych w kontekście finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego,

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Ekstowicz B., Malinowski M. J., Polityka strukturalna Unii Europejskiej stymulatorem procesów modernizacji i rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w latach 2007-2015, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010

Irmiński M., Prawo Unii Europejskiej. Wspólnotowe prawo gospodarcze, WWiP, Warszawa 2009Kozak M. W., Ocena systemu wdrażania europejskiej polityki regionalnej w Polsce. Rekomendacje dla przebudowy systemu wdrażania po roku 2006, [w:] Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, Grosse T.G. (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004,

Ładysz J., Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, Wydawnictwo PWE 2008

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, MRiRW 2007 – dostępny w sieci na stronie ARiMR http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/prow-2007-2013-program/prow-2007-2013-ogolne-informacje.htmlRegionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski, Toruń, [http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/ strony/lista.aspx]

Literatura uzupełniająca


Małuszyńska E., Gruchman B. (red.), Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

Mikołajczyk A., Identyfikacja obszarów wsparcia – klasyfikacja jednostek terytorialnych Unii Europejskiej NUTS, [w:] Regiony, Brodeckiego Z. (red.), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005

Pietrzyk J., Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich. Wyd. PWN, Warszawa 2006

1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna