Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona73/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.10


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  3. Zarządzanie w administracji

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska

  Przedmioty wprowadzające

  Finanse

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstaw finansów publicznych

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

15E

15

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po ukończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować i objaśnić zasady działania systemu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rachunkowości budżetowej. Potrafi scharakteryzować rodzaje dochodów i wydatków sprawozdawczości sektora publicznego.

  Umiejętności

  Po ukończeniu przedmiotu student powinien posiadać umiejętność identyfikowania i analizowania podstawowych mechanizmów sprawozdawczości budżetowej.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest zdolny do współpracy z jednostkami budżetowymi, jest świadomy istoty funkcjonowania systemu finansowego w tych jednostkach.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin ustny, przygotowanie i prezentacja referatu na zajęciach ćwiczeniowych, kolokwium

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Uwarunkowania prawne oraz funkcje rachunkowości budżetowej .Ogólna charakterystyka finansów sektora publicznego. Ewidencja dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz gospodarki pozabudżetowej. Ewidencja szczegółowa w zakresie: środków trwałych i inwestycji, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych aktywów trwałych, rozrachunków, obrotu materiałowego, ewidencji i rozliczania kosztów, produktów pracy, przychodów i kosztów ich uzyskania, funduszy, ustalania i rozliczania wyniku finansowego. Sprawozdawczość w zakresie bilansów jednostek budżetowych zakładów budżetowych, jednostek budżetowych, placówek, bilans skonsolidowany JST, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Rozwiązywanie zadań obrazujących ogólne zasady rachunkowości w zakresie ewidencji i sprawozdawczości ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki jednostek budżetowych.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


A. Zysnarska, Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, ODDK Gdańsk 2008

Dziennik Ustaw nr 142 poz. 1020 z późniejszymi zmianami z dnia 28 lipca 2006 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont jednostek budżetowych

Dziennik Ustaw z 2008 r. nr 237, 236, 235, 234, 233 – z dalszymi zmianami.


Literatura uzupełniająca


M. Augustowska, Komentarz do planu kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych, ODDK Gdańsk 2006

J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, Finans Seris Warszawa2002S. Sojak, J. Stankiewicz, Podstawy rachunkowości, TNOiK Toruń 2006

1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna