Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona72/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.9


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  3. Zarządzanie w administracji

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska

  Przedmioty wprowadzające

  Finanse

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstaw finansów publicznych

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

15E

15

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

  Wiedza

  Po ukończeniu przedmiotu Student potrafi zdefiniować i objaśnić zasady działania systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Potrafi scharakteryzować rodzaje dochodów i wydatków poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego..

  Umiejętności

  Po ukończeniu przedmiotu Student powinien posiadać umiejętność identyfikowania i analizowania podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego i jego wpływu na rozwój gospodarczy tych jednostek.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest zdolny do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Jest świadomy istoty funkcjonowania systemu finansowego w tych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, na ćwiczeniach audytoryjnych prezentacja referatu, dyskusja grupowa.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, przygotowanie i prezentacja referatu na zajęciach ćwiczeniowych.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wpisać formy zajęć zgodnie z punktem I.B
  Wykład

  Ogólna definicja i cechy finansów, podział finansów. Zakres finansów lokalnych. Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Samodzielność i samofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Gospodarka budżetowa jednostki samorządu terytorialnego. Rodzaje dochodów własnych i obcych oraz wydatki gminy, powiatu i województwa. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Omówienie struktury i analiza ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o finansach publicznych. Zadania jednostek samorządu terytorialnego. Zasady i tryb uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Andrzej Borodo, Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006

Stanisław Owsiak, Finanse publiczne Teoria i praktyka. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005

Krystyna Piotrowska-Marczak, Finanse lokalne w Polsce, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005
Literatura uzupełniająca


Eugeniusz Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Wydawnictwo KiK, Warszawa 2000

Głuchowski Jan, Leksykon finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2001
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna