Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona71/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.8


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  3. Zarządzanie w administracji

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Wojciech Szymborski

  Przedmioty wprowadzające

  Brak wymagań

  Wymagania wstępne

  Brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

30
2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Student po ukończeniu przedmiotu potrafi wskazać różne typy organizacji międzynarodowych, wyjaśnić zasady ich funkcjonowania, opisać mechanizmy i zasięg współpracy międzynarodowej oraz jej rezultaty.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student posiada umiejętność podejmowania decyzji o współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami o charakterze międzynarodowym.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student wykazuje postawę otwartości wobec spraw międzynarodowych i aktywność na tym polu.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład interaktywny z elementami prezentacji multimedialnej.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Przygotowanie projektu współpracy z wybraną organizacją międzynarodową.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Geneza i podmiotowość prawna organizacji międzynarodowych. Klasyfikacja i funkcje organizacji międzynarodowych. Rodzaje członkostwa. Proces podejmowania decyzji (organy międzyrządowe, administracyjne, parlamentarne i pomocnicze). Procedury głosowania i prawny charakter uchwał. Finansowanie organizacji międzynarodowych. Model organizacji uniwersalnej – Organizacja Narodów Zjednoczonych. System NZ – wybrane organizacje wyspecjalizowane (ICAO, WHO, FAO i UNESCO). Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) oraz Światowa Organizacja Handlu (WTO). Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i jego rola w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Bank Światowy jako instytucja globalna o charakterze finansowym. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) – źródło finansowania dla krajów Europy Środkowo- Wschodniej. Wyspecjalizowana Agencja WE – Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Działalność Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Fazy współczesnej integracji gospodarczej i regionalne organizacje gospodarcze (europejskie: Benelux, EFTA, Wspólnota Europejska, CEFTA i pozaeuropejskie: NAFTA, LAIA, Pakt Andyjski, Mercosul, CACM, CARICOM, ASEAN, OPEC, SADC, UDEAC, CAEU). Rezultaty współpracy gospodarczej państw w regionach. Wspólnota Europejska – od unii celnej do Unii Gospodarczej i Pieniężnej. Polityczne i społeczne uwarunkowania działalności regionalnych organizacji międzynarodowych. Rada Europy i jej znaczenie w dziedzinie ochrony praw człowieka oraz tworzenia prawa europejskiego. Regionalne organizacje polityczne (OJA, OPA, LPA) i ich wpływ na rozwój gospodarczo- społeczny. Międzynarodowe organizacje pozarządowe: geneza, cele, zasady działania, podział oraz funkcje. Międzynarodowe organizacje pozarządowe a ochrona praw człowieka (Amnesty International, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża). Organizacje transnarodowe i działalność korporacji transnarodowych w warunkach globalizacji. Prawne aspekty funkcjonowania organizacji międzynarodowych. Stanowienie prawa ponadnarodowego. Sądownictwo międzynarodowe. Udział Polski w organizacjach międzynarodowych i perspektywy współpracy międzynarodowej.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006,

J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe, wprowadzenie do systemu, LexisNexis, Warszawa 2004,

P. Czubik, B. Kuźniak, Organizacje międzynarodowe, C. H. Beck, Warszawa 2002,

J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe, prawo instytucjonalne, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006,Literatura uzupełniająca


E. Chrabonszczewska, Międzynarodowe organizacje finansowe, SGH, Warszawa 2005,

Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota. Mechanizmy działania. Zasięg, red. T. Łoś- Nowak, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 1999,S. Parzymies, I. Popiuk- Rysińska, Polska w organizacjach międzynarodowych, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 1998.

1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna