Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona70/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.7


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Poziom studiów

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiów

Studia stacjonarne

Kierunek

Zarządzanie

Specjalność

3. Zarządzanie w administracji

Jednostka prowadząca kierunek studiów

Wydział Zarządzania, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

dr Lidia Nowakowska

Przedmioty wprowadzające

Brak wymagań

Wymagania wstępne

Brak wymagań

 1. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

15

15

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Student po ukończeniu przedmiotu potrafi sformułować i objaśnić przebieg procesu i zasady komunikowania interpersonalnego oraz znać złożoną problematykę komunikacji społecznej z uwzględnieniem komunikacji publicznej.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zarządzać relacjami w grupie, dysponuje praktycznymi umiejętnościami z zakresu planowania, organizacji i przeprowadzania kampanii publicznej oraz posiada zdolność występowania publicznego.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest aktywny, przygotowany do uczestnictwa w sferze działań społecznych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykład interaktywny z wykorzystaniem środków multimedialnych, ćwiczenia konwersatoryjne z zastosowaniem treningu komunikacyjnego.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Przygotowanie projektu kampanii społecznej/publicznej.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Funkcjonalne, dychotomiczne i gradacyjne ujęcie struktury społecznej. Pojęcie komunikacji społecznej i system komunikacyjny. Współczesne teorie komunikowania się. Elementy procesu komunikowania. Błędy nadawania i odbioru komunikatów. Dyfuzja i dyferencjacja modeli komunikowania się. Komunikowanie publiczne i jego struktura. Zarządzanie komunikowaniem publicznym. Marketing społeczny. Typy społecznych kampanii komunikacyjnych (kampanie modyfikujące postawy i zachowania, informacyjne, promujące instytucje i usługi publiczne). Kultura i jej znaczenie dla procesu komunikowania się. Rola kodu i symbolu. Komunikacja w społeczeństwie ponowoczesnym.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Sieciowy układ społeczeństwa. Struktura socjometryczna – struktura stosunków interpersonalnych. Wybrane modele komunikacji jednorodnej. Bariery i filtry przekazu informacji – uprzedzenia, stereotypy, schematy. Strategie kampanii komunikacyjnych. Budżet kampanii. Ujednolicenie modelu komunikowania się w warunkach globalizacji. Trening komunikacyjny.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


B. Dobek- Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.

S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Wyd. naukowe PWN, Warszawa 2007.

B. Dobek- Ostrowska, R. Wiszniewski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wprowadzenie, Wyd. Astrum, Wrocław 2001,

J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wyd. Astrum, Wrocław 2001,Literatura uzupełniająca


Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. J. Steward, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996,

B. Kożusznik, Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa 2005,

A. Potocki, R. Winkler, A. Żbikowska, Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa 2003,1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna