Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona68/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.5


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  3. Zarządzanie w administracji

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Zakład Prawa Gospodarczego

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Andrzej Chajęcki

  Przedmioty wprowadzające

  Prawo administracyjne

  Wymagania wstępne

  Podstawowe zasady prawa administracyjnego

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

30E

30

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi definiować podstawowe zasady i reguły postępowania administracyjnego, prawa i obowiązki stron postępowania administracyjnego, w tym również postępowania egzekucyjnego w administracji oraz prawa i obowiązki stron postępowania sądowo-administracyjnego.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi sporządzić pisma procesowe niezbędne w toku postępowania administracyjnego, potrafi korzystać z przewidzianych prawem procedur odwoławczych, potrafi analizować dowody przedstawione w postępowaniu dowodowym oraz potrafi korzystać z przysługujących mu praw w postępowaniu egzekucyjnym, dodatkowo student potrafi ustosunkować się do terminów, wezwań i doręczeń w postępowaniu administracyjnym.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest. zdolny do bycia świadomym swoich praw i obowiązków uczestnikiem postępowania administracyjnego, oraz zdolnym do interpretacji decyzji administracyjnych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład, ćwiczenia audytoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  test, zaliczenie pisemne

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład


  Pojęcie postępowania administracyjnego. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Organy prowadzące postępowanie administracyjne i ich właściwość. Strony i podmioty działające w postępowaniu administracyjnym na prawach strony. Terminy, wezwania i doręczenia w postępowaniu administracyjnym. Decyzja, ugoda administracyjna, postanowienie. Postępowanie odwoławcze. Uchylenie i zmiana decyzji przy postępowaniu odwoławczym. Stwierdzenie nieważności i wygaśnięcie decyzji. Postępowanie szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych. Udział prokuratora
  w postępowaniu administracyjnym. Opłaty, koszty postępowania administracyjnego.

  Zakres stosowania egzekucji administracyjnej. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym: organ egzekucyjny, rekwizycyjny, udzielający pomocy obcemu państwu, organy nadzoru i odwoławcze, organy asystujące, wierzyciel, zobowiązany, pozostali uczestnicy. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym: środki prawne administracyjne (zarzuty, zażalenia, skargi), środki ochrony sądowej (skarga do sadu administracyjnego, powództwo opozycyjne, powództwo przeciwegzekucyjne osoby trzeciej (ekscydencyjne)).

  Naczelny Sąd Administracyjny, Podmioty uprawnione do występowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Skarga do Sądu Administracyjnego
  i tryb jej wnoszenia. Zasady postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Orzeczenia Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania orzeczeń Sądu Administracyjnego.


  Ćwiczenia audytoryjne


  Przebieg postępowania administracyjnego: wszczęcie postępowania (na żądanie strony, z urzędu), podania (wymogi formalne, sposoby wnoszenia), postępowanie dowodowe i dowody (dokument urzędowy, świadkowie, biegli, oględziny, przesłuchanie strony), rozprawa (czynności przygotowawcze, wyznaczenie terminu, uprawnienia stron), zawieszenie postępowania
  (z urzędu, na wniosek strony, podjęcie zawieszonego postępowania), umorzenie postępowania, wznowienie postępowania (przyczyny wznowienia, organ właściwy, decyzje rozstrzygające o istocie sprawy).

  Środki egzekucji należności pieniężnych (egzekucja m.in. z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, z weksla,


  z innych wierzytelności pieniężnych, z ruchomości, z nieruchomości). Środki egzekucji zobowiązań o charakterze niepieniężnym (odebranie rzeczy ruchomej, odebranie nieruchomości).

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne, egzekucyjne
i sądowoadministracyjne, Toruń 2002

B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Warszawa 2005

E. Bojanowski, Z. Cieślak, J. Lang, Postępowanie administracyjne
i postępowanie przed sądami administracyjnymi, pod red. J. Langa, Warszawa 2005


Literatura uzupełniająca


J. Jędrośka, Ogólne postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Wrocław 2005

Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z 14.06.1960 (Dz. U. z 1980, nr 9, poz. 26 z późn. zmianami).

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – Ustawa
z 16.06.1966r. (Dz. U. z 1991, nr 36, poz. 161 z późn. zmianami).

K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel, Postępowanie administracyjne, egzekucyjne


i sądowoadministracyjne, Kraków 2005

1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna