Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona67/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.4


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  USTRÓJ ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  3. Zarządzanie w administracji

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Lidia Nowakowska

  Przedmioty wprowadzające

  Brak wymagań

  Wymagania wstępne

  Brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

15E

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi objaśnić funkcjonowanie i scharakteryzować organizację systemu organów administracji publicznej, wskazać ich uprawnienia i kompetencje oraz umiejscowić polski ustrój administracyjny na tle narodowych modeli Unii Europejskiej.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student posiada praktyczną umiejętność komunikowania się i podejmowania współpracy z różnymi organami administracji publicznej.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student przyjmuje postawę kreatywną w działaniach administracji publicznej.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykład interaktywny z wykorzystaniem środków multimedialnych, ćwiczenia konwersatoryjne
  z wykorzystaniem tekstów ustaw.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Egzamin pisemny, ćwiczenia zalicza test pisemny.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Tradycje administracji publicznej w Polsce. Definicja administracji publicznej. Pojęcie interesu publicznego. Funkcje administracji publicznej. Administracja publiczna po reformie ustrojowej. Prawne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. Podmioty, organy i instytucje administracji publicznej. Organizacja administracji centralnej. Skład i funkcje Rady Ministrów. Aparat pomocniczy premiera i Rady Ministrów. Agendy administracji centralnej. Zasady organizacji ministerstw. Organizacja administracji terytorialnej. Podział terytorialny. Administracja rządowa a samorząd terytorialny.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Organizacja administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Kadry administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Polityka administracyjna
  w Polsce. Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Gospodarcze, polityczne i społeczne uwarunkowania transformacji ustroju administracyjnego. Europejska administracja publiczna – model Unii Europejskiej. Znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego systemu administracji publicznej. Współpraca międzynarodowa
  w dziedzinie administracji.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna, zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2004,

A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna, Kolonia Limited 2004,

J. Hausner, Administracja publiczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005,

J. Borkowski, Jednostka a administracja publiczna po reformie ustrojowej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001,

E. J. Nowacka, Polski samorząd terytorialny, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.


Literatura uzupełniająca


A. Potoczek, S. Jachowicz, Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Toruń 2005,

Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do Unii Europejskiej, pod red. T. Mołdawy, K. A. Wojtaszczyka, M. Małeckiego, Politeja, Warszawa 2003,

Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, pod red. J. Sługockiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003,

Administracja i polityka, europejska administracja publiczna, pod red. R. Wiszniowskiego, Wrocław 2005.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna