Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona66/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.3


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  SYSTEMY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  3. Zarządzanie w administracji

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Lidia Nowakowska

  Przedmioty wprowadzające

  Brak wymagań

  Wymagania wstępne

  Brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

15

15

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza
  1. Student po ukończeniu przedmiotu potrafi zdefiniować współczesny katalog praw człowieka i scharakteryzować systemy ich ochrony.


  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student posiada umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy o prawach człowieka w pracy zawodowej i sprawnego korzystania z ochrony sądowej w tej dziedzinie.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy praw przysługujących jednostce, wrażliwy na problemy ich naruszania.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykład interaktywny z zastosowaniem środków multimedialnych, ćwiczenia konwersatoryjne z użyciem tekstów prawa.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Zaliczenie pisemne

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Geneza praw człowieka. Tradycje polityczno- konstytucyjne: europejska
  i amerykańska. Generacje i katalogi praw człowieka. Wolności obywatelskie
  i prawa człowieka. Wolności i prawa ekonomiczne, polityczne, socjalne
  i kulturalne. Środki ochrony praw człowieka i instytucje sądownicze. Sądownictwo międzynarodowe. Uniwersalne i regionalne systemy ochrony praw człowieka: ONZ, Genewski Komitet Praw Człowieka, Rada Europy, Organizacja Jedności Afrykańskiej, Organizacja Państw Amerykańskich, Wspólnoty Europejskie i Unia Europejska. Problemy powszechności praw
  i trudności implementacyjne. Perspektywy ewolucji.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Międzynarodowe konwencje ochrony praw człowieka: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Pakt Praw Osobistych i Politycznych, Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Europejska Karta Praw Socjalnych i in. Wolności w polskim systemie konstytucyjnym. Gwarancje ochrony w Polsce. Standardy unijne. Współczesna generacja praw.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2000.

Ochrona praw jednostki, red. Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2004.

J. Baszkiewicz, O niektórych filozoficznych i praktycznych dylematach praw człowieka, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2003.

Prawa człowieka w systemie prawa krajowego, red. A. Florczak, B. Bolechow, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2006.

M. Freeman, Prawa człowieka, Wyd. Sic! Warszawa 2007.


Literatura uzupełniająca


Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, oprac. B. Gronowska,
T. Jasudowicz, C. Mik, Wydawnictwo Comer, Toruń 1998.

Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2006.

M. Jabłoński, S. Jarosz- Żukowska, Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, Wyd. UW, Wrocław 2004.

Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red.


M. Chmaj, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Wolters Kulwer Polska, Kraków 2006.

Prawa człowieka w XXI w. Wyzwania dla ochrony prawnej, Ogólnopolska Konferencja Prawnicza, red. C. Mik, Toruń 2005.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna