Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona63/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   98


 1. Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.18


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  SEMINARIUM DYPLOMOWE

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  …………………………………………………….

  Przedmioty wprowadzające

  Przedmioty podstawowe i kierunkowe realizowane na 1. i 2. roku studiów

  Wymagania wstępne

  Umiejętność przygotowania projektów i referatów tematycznych realizowanych w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Seminaria

Ćwiczenia projektowe

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(S)

(P)

(T)

ECTS

V


304

VI


3010

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi określić kryteria formalne i merytoryczne jakie powinny spełniać prace dyplomowe typu licencjackiego, a także etapy realizacji zadania związanego z napisaniem pracy.

  Umiejętności

  Student potrafi sformułować problem badawczy, opracować koncepcję pracy dyplomowej oraz ją zrealizować zgodnie z obowiązującymi kryteriami.

  Postawy

  Student jest zdolny do samodzielnego i zorganizowanego działania związanego z realizacją pracy dyplomowej.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Omawianie treści programowych przez prowadzącego; dyskusja; referaty i prezentacje dyplomantów

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Przygotowanie koncepcji metodycznej badań własnych i planu pracy przez poszczególnych studentów (semestr V) oraz kolejnych rozdziałów i części pracy (semestr VI)

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Seminaria – semestr V

  Omówienie formalnych i merytorycznych wymagań dotyczących pracy dyplomowej, w tym zawartych w „Wytycznych i zaleceniach w sprawie przygotowania prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania UTP
  w Bydgoszczy”.

  Zwrócenie uwagi na elementy uwzględniane przy ocenie pracy przez recenzenta, takie jak: zgodność tematu z treścią; układ i struktura pracy, kompletność tez; jakość merytoryczna; elementy nowości i oryginalności; dobór i wykorzystanie literatury i innych źródeł; strona formalna: poprawność językowa, technika pisania, tabele, wykresy, przypisy, spisy itp.

  Określenie harmonogramu prac związanych z przygotowaniem koncepcji metodycznej badań i planu pracy oraz realizacji kolejnych etapów przygotowania części pracy (teoretycznej i badawczej).

  Problemy wyboru problematyki i tematu pracy oraz promotora; Określanie założeń metodycznych: zakresu problemowego, celów i hipotez badawczych, zakresu przedmiotowego i czasowego, a także metod badań, charakteru źródeł danych itp., w tym na przykładzie przygotowywanych konkretnych prac.

  Ogólne zasady budowania struktury pracy dyplomowej, jej składowe elementy, ich kolejność, podział na rozdziały, podrozdziały i punkty – ogólnie oraz w odniesieniu do projektowanych prac.

  Opracowanie roboczych planów pracy.  Seminaria – semestr VI

  Zasady zbierania materiałów badawczych i studiowania literatury. Poszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza materiałów pod kątem przydatności dla realizacji celów badawczych. Gromadzenie
  i porządkowanie informacji w grupy problemowe zgodnie z przyjętymi założeniami metodycznymi (zakresami) i planem.

  Opracowywanie części teoretycznej prac i prezentacja wniosków z nich wynikających, a także weryfikacja i uszczegóławianie planu pracy po pierwszej fazie studiów literatury i badań własnych.

  Prezentacja fragmentów prac, dyskusja i ewentualna korekta błędów merytorycznych i formalnych. Złożenie pracy.


 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, LexisNexis, Warszawa 2003.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław 2001.

Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych
z wyko­rzystaniem programu komputerowego i Internetu, Wolters Kluwer polska OFICYNA, Warszawa 2009.


Literatura uzupełniająca


Kamiński T. Szmigielska T., Poradnik dla prowadzącego i dla piszącego praqcę dyplomową, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 2000.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.


Wydział Zarządzania
Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek Zarządzanie

GRUPA D3
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI


1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna