Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona62/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.17


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstw

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Monika Klemke-Pitek

  Przedmioty wprowadzające

  Zarządzanie projektami

  Wymagania wstępne

  Znajomość cyklu życia projektów, umiejętność planowania przebiegu i zasobów projektu oraz zasad budżetowania.

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

15

15

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student nabędzie wiedzę w zakresie możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej zgodnie z zagadnieniami programowych określonymi w treściach kształcenia.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi przeprowadzić analizę potrzeb i problemów wybranej grupy docelowej, umie sformować problem oraz określić cele w ramach zaplanowanych działań skierowanych na rozwiązanie problemu danej grupy.

  Posiada umiejętność wyboru funduszu, programu i określenie działania w kontekście zdefiniowanych źródeł finansowania projektu.

  Umie zaprojektować wniosek o dofinansowanie projektu z budżetem i harmonogramem.


  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy w kwestiach możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Wykazuje się kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań wybranych problemów organizacji. Jest chętny do współpracy z wieloma interesariuszami projektu oraz jest otwarty na nowatorskie rozwiązania zdefiniowanych problemów.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, dyskusja, prelekcja, metoda przypadków

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  przygotowanie i przedstawienie projektu oraz jego publiczna obrona według karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Projekt – istota i cechy. Cykl życia projektu według metodyki PCM. Dokumenty programujące wsparcie z Unii Europejskiej. Logika interwencji w projekcie. Struktura wniosku o dofinansowanie projektu. Kwalifikowalność wydatków. Ocena formalna i merytoryczna wniosku. Wybrane obowiązki Beneficjentów w zakresie wdrażania projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Zidentyfikowanie problemów wybranej grupy docelowej. Analiza celów projektu oraz zaplanowanie działań w projekcie.

  Określenie produktów i rezultatów oraz sposobu ich monitorowania. Weryfikacja logiki interwencji projektu w matrycy logicznej. Sporządzenie harmonogramu realizacji projektu na wykresie Ganta. Zaplanowanie wykorzystania zasobów w ramach sporządzania budżetu projektu. Prezentacje projektów i ich ocena. 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Zarządzanie projektem europejskim, Michał Trocki, Bartosz Grucza, Krzysztof Ogonek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

M. Szwabe, Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych, Oficyna Ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Warszawa 2007.

Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydawnictwo MRR, Warszawa 2006.Literatura uzupełniająca


P. Wróblewski, Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania, Wydawnictwo: One Press , Warszawa 2009.

Trevor L. Young, Skuteczne zarządzanie projektami, Wydawnictwo: One Press, Warszawa 2006.

Dokumenty i wytyczne MRR ze strony www.mrr.gov.pl


1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna