Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona6/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: A.3.2


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  POLITOLOGIA

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Wojciech Szymborski, dr Lidia Nowakowska

  Przedmioty wprowadzające

  Brak wymagań

  Wymagania wstępne

  Brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Seminaria

Ćwiczenia projektowe

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(S)

(P)

(T)

ECTS

I

15

15

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Student po ukończeniu przedmiotu potrafi wskazać najistotniejsze problemy współczesnego życia politycznego oraz scharakteryzować tendencje rozwojowe dojrzałych demokracji.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student uzyskał umiejętność interpretacji i oceny faktów politycznych, skomplikowanych zjawisk współczesnego życia politycznego oraz prawidłowo identyfikować newralgiczne problemy polityczne. Potrafi gromadzić i wykorzystać informacje z tej dziedziny w pracy zawodowej, posiada podstawowe kompetencje do objęcia stanowisk w instytucjach publicznej administracji.

  Postawy

  Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w sferze działań publicznych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykład interaktywny z elementami prezentacji multimedialnej, ćwiczenia konwersatoryjne.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Kolokwium końcowe obejmujące treści wykładów i ćwiczeń.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Podstawowe kategorie politologiczne. Podmioty współczesnej polityki. Konkurencyjne teorie państwa. Władza, przywództwo i legitymizacja. Idee nowoczesnych społeczeństw: neoliberalizm, neokonserwatyzm, socjaldemokracja europejska, politycznie relewantne idee religijne (fundamentalizm religijny), ekologia jako radykalizm polityczny i alternatywny. Naród jako wspólnota kulturowa i polityczna. Wielokulturowość i paradygmaty integracji imigrantów. Modele i mechanizmy demokracji przedstawicielskiej. Systemy polityczne: prezydencki (USA), gabinetowo- parlamentarny (Niemcy), prezydencko- parlamentarny (Francja). Polski system polityczny i jego zmiany. Partie polityczne i systemy partyjne – transformacja modelu partii politycznej, koncepcja party goverment, pomiar dystansu między partiami. Systemy wyborcze i ich polityczne konsekwencje. Zachowania wyborcze (stabilne zachowania wyborcze, przeniesienie preferencji wyborczych i zanik lojalności partyjnej). Marketing polityczny.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Kultura polityczna i jej determinanty. Porównanie kultury politycznej współczesnych społeczeństw. Społeczeństwo obywatelskie. Podziały socjopolityczne w Europie. Mass media i komunikacja polityczna. Populizm jako fenomen polityczny. Globalizacja i regionalizacja. Stan i perspektywy rozwoju Unii Europejskiej. Zarządzanie subpaństwowe. Procesy dezintegracyjne (nacjonalizm, separatyzm) oraz wybrane problemy globalizacji (mobilność społeczna i polityki imigracyjne).

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


A. Heywood, Politologia, PWN, Warszawa 2006,

K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Wyd. Scholar, Warszawa 2005,

Społeczeństwo i polityka, red. K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2002,

A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, PWN, Warszawa 2007.

Media w wyborach, kampanie wyborcze, media w polityce, red. T. Sasińska- Klas, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007,

M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur, Polski system polityczny, PWN, Warszawa 2006.Literatura uzupełniająca


Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, red. A. Antoszewski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006,

Demokracja w obliczu populizmu, red. Y. Meny, Y, Surel, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007,

Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Wyd. UMCS, Lublin 2008.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna