Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona59/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.14


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  PODSTAWY INŻYNIERII ŚRODOWISKA

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Jacek Cieściński, mgr inż. Jerzy Ciechalski

  Przedmioty wprowadzające

  Biologia, Ochrona przyrody, Kształtowanie i ochrona środowiska, Ekologia

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstawowych zależności ekologicznych oraz podstaw organizacji służb ochrony przyrody i ochrony środowiska wraz z instytucjami kontrolnymi w tym zakresie

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

15

15

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zidentyfikować zagrożenia wynikające z działalności gospodarczej i przemysłowej dla środowiska przyrodniczego w różnych dziedzinach oraz scharakteryzować najnowsze zdobycze techniki i technologii stosowane w działaniach ochronnych i rewitalizacyjnych w ochronie środowiska.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi, analizować zagrożenia środowiska przyrodniczego, formułować ogólne wnioski co do kierunków działań naprawczych oraz wdrażać, w etapie zarządzania zasobami środowiska, szczegółowe rozwiązania techniczne wypracowane przez specjalistyczne zespoły inżynierskie.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy jakie zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego wpływają negatywnie na poszczególne elementy składowe (atmosferę, hydrosferę i ryzosferę) oraz jest przygotowany do współpracy w dziedzinie zarządzania zasobami środowiska zarówno z specjalistami jak i czynnikami społecznymi z którymi należy aktywnie współdziałać przy wypracowywaniu decyzji środowiskowych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia projektowe

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  wykład – zaliczenie ustne, ćwiczenia – przygotowanie i omówienie projektu na zajęciach

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Związki ekologii z ochroną i inżynierią środowiska. Wpływ przemysłu i urbanizacji na cykle biogeochemiczne. Hydrosfera, występowanie i obieg wody w przyrodzie. Główne źródła zanieczyszczeń wód oraz metody ochrony, rekultywacji i rewitalizacji. Energetyczne i inne funkcje sztucznych zbiorników zaporowych. Uzdatnianie wody. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Degradacja i rekultywacja wybranych elementów środowiska. Podstawy prawne gospodarki odpadami – regulacje prawne. Definicje i klasyfikacje odpadów. Oddziaływanie składowisk odpadów na środowisko. Podstawy prawne zadania oraz struktura Państwowego Monitoringu Środowiska.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Wykonanie projektów związanych z zagadnieniami: metody ochrony, rekultywacji i rewitalizacji zasobów wodnych, energetyczne i inne funkcje zbiorników zaporowych, technologie kompostowania odpadów i ogólne warunki realizacji procesów, sposoby i kierunki rekultywacji składowisk odpadów, podstawowe elementy składowiska odpadów jako obiektu budowlanego, techniczno-biologiczne sposoby ochrony, rekultywacji i rewitalizacji gruntów, charakterystyka podstawowych procesów oczyszczania i uzdatniania wód (filtracja, flotacja, koagulacja, adsorpcja, wymiana jonowa, odżelazianie i odmanganianie, procesy membranowe, dezynfekcja), metody, technologie i urządzenia do zatrzymywania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających w źródłach emisji – odpylanie gazów, usuwanie składników gazowych.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Ernst W. H. O., Joosse-van Damme E.N.G., Zanieczyszczenie środowiska substancjami mineralnymi, PWRiL, Warszawa, 1989.

Ledwoń K., Ekologiczne podstawy kształtowania technosfery, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław, 1998.

Maciak F., Ochrona i rekultywacja środowiska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1996.

Schiechtl B., Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1999.Literatura uzupełniająca


O’Neill P., Chemia środowiska, PWN, Warszawa-Wrocław, 1998.

Pyłkowska-Gutowska E., Ekologia z ochroną środowiska. Wydawnictwo Oświata. Warszawa. 1999.Kowal A. L., Świderska-Bróż. M., Oczyszczanie wody. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa-Wrocław 1998.

1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna