Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona53/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D. 2.8


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  HANDEL ELEKTRONICZNY I E-BUSINESS

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki w Zarządzaniu

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Grzegorz Dzieża, dr inż. Marek Sikora

  Przedmioty wprowadzające

  Technologie informacyjne, Informatyka w zarządzaniu, Systemy baz danych

  Wymagania wstępne

  Podstawy obsługi komputera, znajomość aplikacji bazodanowych, swobodne poruszanie się po zasobach internetowych

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

15

-

30

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi, scharakteryzować przykłady modeli typowych rynków elektronicznych. Potrafi zdefiniować Formy biznesu elektronicznego oraz objaśniać przyczyny Rozwoju rynków elektronicznych. Umiejętność identyfikacji podstawowych komponentów i typologii systemów informacyjno-wyszukiwawczych oraz serwisów WWW umożliwi mu dokonanie wyboru właściwych metod w celu wyszukania, monitorowania i analizy potrzeb informacyjnych użytkowników w organizacjach gospodarczych. Student potrafi rozpoznać i wykorzystać dostępne oprogramowanie do obsługi Internetu w celu właściwej organizacji zadań dla świadczenia usług informacyjnych i handlowych.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi wykonać analizę merytoryczną w celu oceny funkcjonalności portali handlowych oraz sklepów internetowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa agrobiznesu. Potrafi zaplanować i założyć konta w serwisach portalowych oraz obsługiwać usługi komunikacyjne i społecznościowe oferowane w Internecie. Student potrafi wykorzystać istniejące portale giełdowe do sprzedaży produktów. Potrafi właściwie zaprojektować i wdrożyć spersonalizowaną ofertę handlową i sporządzić analizę skuteczności sprzedaży. Potrafi wykonać analizy i zinterpretować wyniki udostępnianych w Internecie baz danych portali branżowych opracowanych dla potrzeb gospodarki żywnościowej. Student potrafi zaplanować i wykonać stronę internetową. Uzyskał wiedzę teoretyczną i praktyczną, związaną z różnymi sposobami wykorzystania technologii internetowych, przekazywania informacji i korzystania z niej w formie elektronicznej oraz wykorzystania ich w e-biznesie. Student posiada również umiejętność definiowania zapytań i wyszukiwania informacji w dedykowanych serwisach wyszukiwawczych. potrafi dobrać i skonfigurować narzędzia dostępne online w Internecie.

  Postawy

  Po ukończeniu przedmiotu student rozumie kompleksową problematykę związaną z serwisami WWW oraz systemami informacyjno-wyszukiwawczymi (SIW). Swobodnie posługuje się specjalistyczną terminologią związaną z technologiami internetowymi. Student ma świadomość możliwości i ograniczeń w procesie projektowania architektury serwisów informacyjnych WWW. Kreatywnie stosuje metody, techniki oraz wskaźniki oceny różnych aspektów usług Internetowych. Jest otwarty na nowe standardy i rozwiązania w dziedzinie IT.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne,

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny w formie testu, zaliczenie praktyczne przy komputerach, projekt indywidualny

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Terminologia związana z gospodarką elektroniczną. Definicje nowej ekonomii i e-biznesu. Internet i łańcuch wartości wg Portera. Potencjalne wzrosty kosztów w e-biznesie. Zasady ochrony zasobów informatycznych. Rodzaje zabezpieczeń. Polityka zabezpieczeń. Certyfikaty cyfrowe – typy i sposoby weryfikacji. Podpis elektroniczny. Definicja handlu elektronicznego. Fazy rozwoju e-Commerce. Motory rozwoju handlu elektronicznego. Kategorie e-commerce. Rozwiązania B2B i B2C. Sklepy internetowe. E-sklepy wertykalane i horyzontalne. Schematy działania sklepów internetowych. Oprogramowanie do tworzenia sklepów internetowych. Zalety i wady e-sklepów. Rodzaje pasaży handlowych. Rodzaje aukcji. Perspektywy rozwoju handlu elektronicznego. Sposoby płatności i autoryzacji. Problematyka prawna handlu elektronicznego. Domeny internetowe.

  Ćwiczenia laboratoryjne

  Podstawy HTML. Elementy arkuszy stylów CSS. Wykorzystanie edytora graficznego HTML typu WYSIWYG do wykonania strony WWW. Systemy zarządzania treścią – zasady i koncepcje – prezentacja na podstawie systemu na licencji GPL. Wymagania CMS – instalacja WEB serwerów. Przegląd podstawowych możliwości użytkowych CMS. Konfiguracja CMS – ustawienia globalne, język, statystyki, menu. Komponenty, moduły – przegląd, instalacja i zarządzanie.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Teluk T., E-biznes: nowa gospodarka, Helion 2002

Nielsen J., Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Wyd. Helion 2003

Niedzwiedzinski M., Globalny handel elektroniczny, Wydawnictwo Naukowe, PWN Warszawa 2005


Literatura uzupełniająca


Benicewicz-Miazga A., e-Business w Internecie i multimediach Mikom, Warszawa 2003

Bojarski R., E-biznes: podstawy informatyczne: praca zbiorowa. T. 2, Systemy, bazy danych, programowanie, marketing internetowy, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2003Chmielarz W.: Systemy biznesu elektronicznego, DIFIN, Warszawa 2007


1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna