Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona51/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.6


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  EKSPLOATACJA OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu, Zakład Transportu i Eksploatacji

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Andrzej Wdzięczny

  Przedmioty wprowadzające

  brak

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

30E

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia oraz opisać problemy związane z oceną złożonych systemów eksploatacji obiektów technicznych oraz realizowanymi w nich procesami eksploatacji. Scharakteryzować procesy sterowane i niesterowane w eksploatacji maszyn. Objaśnić podstawowe prawa zawarte w teorii eksploatacji. Scharakteryzować metody wyznaczania niezawodności obiektów złożonych. Wyrobić nawyki racjonalnej eksploatacji maszyn w przedsiębiorstwie.

  Umiejętności

  Wykorzystać stosowanie zasad racjonalnej eksploatacji maszyn i realizowanie optymalnych do panujących warunków strategii eksploatacji. Wyrobić umiejętność sterowania procesami eksploatacji realizowanymi w złożonych systemach eksploatacji obiektów technicznych, a także planowania i nadzorowania zadań obsługowych w celu zapewnienia niezawodnej eksploatacji maszyn i urządzeń.

  Postawy

  Student ma aktywnie uczestniczyć w zajęciach ćwiczeniowych wykazując kreatywne podejście do problemów związanych z właściwym doborem kryteriów i metod zapewnienia wymaganej niezawodności obiektów technicznych jak również doborem optymalnej strategii eksploatacji z punktu widzenia rodzaju i liczby eksploatowanych w wybranym systemie obiektów technicznych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Zajęcia wykładowe realizowane z wykorzystaniem laptopa oraz rzutnika multimedialnego.

  Ćwiczenia audytoryjne realizowane w grupach – ćwiczenia obliczeniowe. 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Warunkiem zaliczenia wykładu z przedmiotu jest zaliczenie egzaminu pisemnego przez studenta na ocenę pozytywną.

  Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie kolokwium przez studenta na ocenę pozytywną. 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Prakseologiczne, techniczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji obiektów technicznych. Wybrane zagadnienia racjonalnej eksploatacji maszyn. Czynniki i procesy wymuszające zmiany stanu technicznego maszyn i urządzeń - rodzaje uszkodzeń. Diagnostyka techniczna. Zagadnienia trwałości maszyn i urządzeń. Wprowadzenie w zagadnienia dotyczące systemów eksploatacji maszyn. Proces eksploatacji maszyn. Struktura systemu eksploatacji. Informacja w systemie eksploatacji. Strategie eksploatacji. Klasyfikacja i charakterystyka procesów zużycia elementów maszyn. Miary zużycia elementów maszyn. Procesy tarcia i smarowania. Procesy zużycia tribologicznego. Erozyjne procesy zużycia. Modele niezawodnościowe obiektów. Zasady budowy niezawodnych układów z zawodnych elementów. Modele niezawodnościowe obiektów. Metody badań niezawodnościowych.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Zasady budowy niezawodnych układów z zawodnych elementów. Modele niezawodnościowe obiektów. Kryteria i metody zapewniania wymaganej niezawodności obiektów technicznych. Wyznaczanie wartości wskaźników i charakterystyk niezawodnościowych. Dobór strategii eksploatacji w zależności od liczby i rodzaju eksploatowanych w wybranym systemie obiektów technicznych.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Niziński, S.: Eksploatacja obiektów technicznych. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2002.

Słowiński B.: Ćwiczenia z eksploatacji. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1998.

Woropay M.: Podstawy racjonalnej eksploatacji maszyn. Instytut Technologii Eksploatacji, Bydgoszcz-Radom 1996.

Landowski B., Woropay M., Neubauer A.: Sterowanie niezawodnością w systemach transportowych. Instytut Technologii Eksploatacji, Bydgoszcz-Radom 2004.

Uzdowski M., Abramek K.F., Gerczyński K.: Eksploatacja techniczna i naprawa. WKŁ, Warszawa 2003.


Literatura uzupełniająca


Hebda M.: Eksploatacja samochodów. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB - RENAULT-POLSKA, Warszawa 2005.

Kaźmierczak J.: Eksploatacja Systemów Technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.

Praca zbiorowa pod red. Migdalski J.: Inżynieria niezawodności – Poradnik. ATR Bydgoszcz ZETOM Warszawa, Tom 1 i 2 ,Warszawa 1992.

Woropay M., Landowski B., Jaskulski Z.: Wybrane problemy eksploatacji i zarządzania systemami technicznymi. Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004.1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna