Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona50/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.4


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Inżynierii Mechanicznej

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Janusz Musiał, dr inż. Maciej Matuszewski

  Przedmioty wprowadzające

  Grafika inżynierska, techniki wytwarzania

  Wymagania wstępne

  Podstawowe zagadnienia technik wytwarzania i podstawy rysunku technicznego

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

30E

-

-

30

-

-

5

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student zna podstawowe zasady funkcjonowania systemów produkcyjnych i związanych z nimi technologie wytwórcze.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi opracować dokumentację organizacyjno-techniczną przepływu produktu w linii produkcyjnej. Zdobywa umiejętność metod technologicznych i środków produkcji.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest kreatywny w zakresie opisu i realizacji projektów związanych z procesem produkcyjnym.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia projektowe

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Wykład - egzamin pisemny, Ćwiczenia projektowe – zaliczenie projektu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Podstawowe problemy produkcji. Produkcja w życiu i działalności człowieka. Definicje związane z procesem produkcyjnym. Ogólna charakterystyka
  i klasyfikacja produktów i wyrobów. System produkcyjny jako złożony system techniczny. Cykl produkcyjny i wytwórczy. Procesy wytwarzania. Cechy charakterystyczne produkcji jednostkowej seryjnej i masowej. Przepływ produkcji w różnych typach, formach i odmianach organizacyjnych. Współczesne formy organizacji produkcji (JiT). Metodyka projektowania procesów produkcyjnych. Ogólna charakterystyka technicznego przygotowania produkcji. Struktura procesu technologicznego. Komputerowe wspieranie prac inżynierskich (Cax). Optymalizacja procesów produkcyjnych.

  Ćwiczenia projektowe

  Opracowanie projektu procesu produkcyjnego wybrane produkty, zawierającego następujące elementu: proces technologiczny, montaż elementów, przepływ w linii produkcyjnej, analizę ekonomiczną, optymalizację procesu.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


 1. Durlik I.: Inżynieria Zarządzania cz. I – Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2004.

 2. Karpiński T.: Inżynieria produkcji. WNT, Warszawa 2004.

 3. Pająk E.: Zarządzanie produkcją: produkt, technologia, organizacja. WNT, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca


 1. Feld M.: Inżynieria wytwarzania. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.

 2. Kubiński J.: Inżynieria i technologie produkcji. Wyd. AGH, Kraków 2008.


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.5

 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  SYSTEMY JAKOŚCI W PRZEMYŚLE

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  Prof. dr hab. Robert Karaszewski

  Przedmioty wprowadzające

  Zarządzanie jakością, Zarządzanie produkcją

  Wymagania wstępne

  Znajomość zasad i instrumentów zarządzania jakością, podstawy zarządzania produkcją

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

15
-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  W trakcie realizacji przedmiotu student zapozna się z najnowszymi koncepcjami i metodami zarządzania jakością w organizacjach gospodarczych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania stosowane przez liderów światowego biznesu.

  Umiejętności

  Student po ukończeniu przedmiotu powinien objaśniać rolę jaką odgrywa zarządzanie jakością w korporacjach transnarodowych, przewidywać możliwości implikacyjne omawianych rozwiązań w przedsiębiorstwach przemysłowych.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest aktywny do stosowania zasad zarządzania jakością w praktyce, kreatywny w projektowaniu strategii zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym, świadomy znaczenia aspektów z zakresu jakości i bezpieczeństwa pracy w działalności i sukcesie współczesnych przedsiębiorstw.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykład multimedialny i informacyjny prowadzony metodą wyjaśniania zagadnień oraz dyskusji.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Egzamin pisemny – test wielokrotnego wyboru

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Geneza normalizacji systemów zarządzania jakością. ISO 9000:1987, ISO 9000:1994, ISO 9000:2000, ISO 9000:2008. Branżowe normy zarządzania jakością. Norma QS 9000, norma VDA 6.1, Norma TS 16949, Total Quality Management, Six Sigma. Przykłady implementacji systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


    1. Tricker R., ISO 9001:2000 For Small Businesses, Oxford 2001.

    2. Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Toruń 2006.

    3. Norma PN:ISO 9000:2002

Literatura uzupełniająca


       1. Bank J., The Essence of Total Quality Management, Harlow 2000.

       2. Crosby Ph., The Eternally Successful Organization, New York 1988.

       3. Deming W.E., The New Economics, Cambridge 2000.

       4. Foster S.T., Managing Quality: an integrative approach, New Jersey 2001.

       5. Karaszewski R, TQM – teoria i praktyka, Toruń 2001.

       6. Skrzypek E. Jakość i efektywność, Lublin 2000

1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna