Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona5/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: A.3.1


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  SOCJOLOGIA

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Lidia Nowakowska

  Przedmioty wprowadzające

  Brak wymagań

  Wymagania wstępne

  Brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

15

15

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Student po ukończeniu przedmiotu potrafi scharakteryzować fundamentalne zasady organizacji i funkcjonowania społeczeństwa, podstawowe systemy aksjo-normatywne oraz reguły zmienności społecznej.

  Umiejętności

  Student po zakończeniu przedmiotu posiada umiejętność analizowania i interpretacji zjawisk społecznych, prawidłowo identyfikuje newralgiczne problemy społeczne, rozumie związek przyczynowo- skutkowy między faktami społecznymi a zmianą społeczną oraz posiada podstawową zdolność prognozowania rozwoju społeczeństwa.

  Postawy

  Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w sferze działań społecznych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykład interaktywny z wykorzystaniem środków multimedialnych, ćwiczenia prowadzone metodą konwersatoryjną.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Kolokwium zaliczające ćwiczenia

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Przedmiot socjologii, podstawowe nurty badawcze. Metodologia pozytywizmu (A. Comte, E. Durkheim) i antypozytywizmu (współczynnik humanistyczny F. Znanieckiego i typ idealny M. Webera). Działania, czynności i sytuacje społeczne. Struktura społeczeństwa i klasyfikacje grup społecznych. Charakterystyka wielkich grup społecznych – państwo (geneza, atrybuty i formy). Teorie władzy: psychologiczne (T. Hobbes, Z. Freud), substancjalne (H. Morgenthau), operacyjne (R. A. Dahl, E. C. Banfield) i władza jako waluta w systemie komunikacji (K. W. Deutsch, N. Luhman). Legitymizacja władzy i przywództwo. Rządzenie i polityka – systemy polityczne, partie polityczne i nowe ruchy społeczne. Naród jako grupa wspólnotowa. Tożsamość narodowa. Asymilacja środowisk mniejszościowych. Integracja etniczna i konflikt etniczny. Socjologiczne pojecie kultury. System aksjo- normatywny. Kultura zaufania. Religia w życiu społecznym. Socjologia religii E. Durkheima i M. Webera. Teorie sekularyzacji. Zmiana społeczna, rozwój i idee postępu. Traumatogenne zmiany społeczne. Klasyczne wizje dziejów. Ewolucjonizm, modernizacja, postindustrializm, socjologiczne teorie cykli. Społeczeństwo współczesne – nowoczesność i ponowoczesność. Społecznie istotne zjawiska globalizacyjne.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Teorie interakcji: behawioralna, racjonalnego wyboru, dramaturgiczna i interakcjonizm symboliczny. Charakterystyka grupy: cel, normy grupowe i ich przyswajanie. Teoria ról Ch. Cooleya i G.H. Meada. Dynamika pozycji i ról społecznych. Struktura socjometryczna. Więź społeczna i jej przemiany. Typy stosunków społecznych. Podstawowe środowiska społeczne. Podziały społeczne - nierówności. Socjalizacja i kontrola społeczna. Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Ujęcia stratyfikacji społecznej: konfliktowość, akumulacja przewag, akumulacja ubóstwa.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


A. Giddens, Socjologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2005.

M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2010.

A. Kubów, Socjologia. Zarys problematyki i podstawowe pojęcia, Wyd. Forum Naukowe Passat, Poznań 2006.

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa 2003.


 1. H. Mendras, Elementy socjologii, Siedmioróg, Wrocław 2001.

Literatura uzupełniająca


D. Walczak- Duraj, Podstawy współczesnej socjologii, Wyd. Omega- Praksis, Pabianice 2006.

S. Eisenstadt, Utopia i nowoczesność: porównawcza analiza cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.

P. L. Berger, Zaproszenie do socjologii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.

J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wyd. Zysk i S-ka Poznań 1994.

E. Goffman, Rytuał interakcyjny, Wyd. naukowe PWN, Warszawa 2006.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna