Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona48/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.1


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ROZWÓJ SEKTORA PRZEMYSŁU W POLSCE I NA ŚWIECIE

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii, Zakład Ekonomii

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Danuta Andrzejczyk

  Przedmioty wprowadzające

  Mikroekonomia, makroekonomia, socjologia

  Wymagania wstępne

  Wiedza z zakresu ekonomii, wiedza o prawidłowościach rozwoju społeczno-ekonomicznego, wiedza z geografii gospodarczej i historii gospodarczej

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

15

15

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi definiować struktury rynkowe w przemyśle, umie objaśnić istotę, zakres i cele działalności przemysłowej, potrafi wskazać czynniki i sekwencje przemian strukturalnych w przemyśle, potrafi scharakteryzować strategie organizacji procesów wytwarzania, wie jak wyszukać informacje statystyczne opisujące sektor przemysłu.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi analizować i zinterpretować wybrane mierniki rozwoju przemysłu, formułować listę czynników rozwoju i lokalizacji przemysłu.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy miejsca, znaczenia i trendów rozwoju sektora przemysłu w Polsce i na świecie.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  zaliczenie ustne, , przygotowanie prezentacji

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wpisać formy zajęć zgodnie z punktem I.B
  Wykład

  Mezoekonomia. Pojęcie i kryteria delimitacji sektorów. Sektor jako obszar badań w ekonomii. Regulacja sektora: samoregulacja i regulacja administracyjna. Typologia sektorów przemysłowych i ich cechy charakterystyczne. Funkcje przemysłu. Miary tempa i stopnia rozwoju przemysłu. Miejsce przemysłu w gospodarce Polski, Europy i świata. Współczesne przekształcenia w sektorze przemysłu w wybranych obszarach gospodarczych. Istota i kierunki polityki przemysłowej w Polsce i Unii Europejskiej

  Ćwiczenia audytoryjne

  Etapy tworzenia się sektora przemysłu na świecie. Rozwój sektora przemysłu w Polsce. Klasyfikacja działalności przemysłowej. Czynniki decydujące o rozwoju przemysłu. Determinanty lokalizacji przemysłu. Powiązania sieciowe w przemyśle. Marketing przemysłowy. Innowacje w przemyśle. Współpraca międzynarodowa w obszarze przemysłu.

 5. LITERATUR A

Literatura podstawowa


1. Zarys strategii rozwoju przemysłu, (red. nauk.) W. Janasz, Wyd. Difin, , 2006

2. M. Kożuch, K. Rosiek, Ekonomika przemysłu, Wybrane zagadnienia, WAE, , 20053. Ekonomia rozwoju, (red. nauk.) R. Piasecki, PWE, , 2007

Literatura uzupełniająca


1. A.P. Balcerzak (red.nauk.), Uwarunkowania rozwoju społeczno-regionalnego Polski, Wyd. Adam Marszałek, 2007

2. B. Winiarski (red.nauk.), Polityka gospodarcza,Wyd. PWN, 2006

3. M. Czerny, Globalizacja a rozwój, Wybrane zagadnienia geografii

społeczno-gospodarczej świata, Wyd. PWN,, 2005

4. J. Stacewicz (red.nauk.), Problemy ekonomii i polityki rozwoju, Wyd. Oficyna Wydawnicza, 2005

5. A. Wielonski, Geografia przemysłu, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, , 2005


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.2

 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  METROLOGIA

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Inżynierii Mechanicznej, Zakład Inżynierii Procesów

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  Dr inż. Ryszard Wocianiec

  Przedmioty wprowadzające

  Brak

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

30

-

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Zna metody i zasady pomiarowe, rolę i miejsce działań metrologicznych dla jakości kształtowania produktu, wpływ zapisu konstrukcji na sposób pomiaru, rozumie symbole zapisu konstrukcji, tolerancji wymiarów i kształtu oraz sposób pomiaru i interpretacji.

  Umiejętności

  Potrafi posługiwać się aparaturą pomiarową, zna metody szacowania błędów pomiaru, objaśni budowę i działanie sprzętu pomiarowego, zna zasady doboru sprzętu pomiarowego dla wykonania konkretnego pomiaru.

  Postawy

  Wie gdzie poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące tematu, Zdolny jest dla zorganizowania pomiarów i wyboru metod pomiaru.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, dyskusja.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Zaliczenie pisemne polegające na odpowiedzi na 10 pytań wybranych z przedstawionych wcześniej 40.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład

Metrologia techniczna. Historyczny rozwój wybranej jednostki. Tolerancje
i pasowania. Tolerowanie kształtu. Pomiar odchyłek kształtu i położenia metodami podniesieniowymi i bezodniesieniowymi. Analiza wymiarowa. Błedy pomiaru i przyczyny ich powstawania. Pomiary wymiarów wewnętrznych, zewnętrznych, kątów, odchyłki kształtu, krzywek, gwintów, kół zębatych, sprawdzanie wybranych narzędzi pomiarowych. Pomiary chropowatości powierzchni. Współrzędnościowa technika pomiarowa. Rodzaje wzorców. Budowa wybranych narzędzi pomiarowych. 1. LITERATURA

Literatura podstawowa


Jakubiec W., Malinowski J., Metrologia wielkości geometrycznych, WNT Warszawa 2004

Z. Humienny, Specyfikacja geometrii wyrobów (GPS), WNT Warszawa, 2004

Polskie normy


Literatura uzupełniająca


Morecki A.: Miernictwo mechanicznych parametrów maszyn metodami elektrycznymi,

Warszawa PWN 19721   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna