Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona45/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.17


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ORGANIZACJA PRACY KIEROWNICZEJ

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstw

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Iwona Posadzińska

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy zarządzania, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nauka o organizacji, Zachowania organizacyjne

  Wymagania wstępne

  znajomość podstaw zarządzania, zasad zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętność prowadzenia badań, zbierania i weryfikowania danych empirycznych

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

15

15

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi definiować podstawowe kategorie i cechy pracy kierowniczej. Objaśniać problemy decyzyjne i organizacyjne. Scharakteryzować atuty i słabości pracy na stanowisku kierowniczym.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi analizować problemy pracy na stanowisku kierowniczym. Kontrolować sposób planowania i wykonania zadań własnych. Korzystać z rozwiązań usprawniających pracę kierowniczą. Wdrażać rozwiązania dotyczące pracy własnej i pracy podwładnych.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest aktywny w rozwijaniu własnych umiejętności
  i wiedzy na temat zarządzania. Doskonali umiejętności techniczne i społeczne. Jest otwarty na problemy organizacji i otoczenia.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, dyskusja, metoda przypadków

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  zaliczenie pisemne - przygotowanie projektu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  System organizacji kierownictwa - rola systemu, typy struktur organizacyjnych, rozpiętość i zasięg kierowania, szczeble kierowania, kierownicy funkcjonalni i ogólni, zespoły w strukturze zadaniowej. Rola
  i zadania kierownika - rodzaje ról kierowniczych, umiejętności kierownika na różnych poziomach kierowania, cechy osobowe kierownika, odpowiedzialność w przedsiębiorstwie (służbowa, moralna, materialna). Władza i autorytet. Organizacja pracy własnej kierownika - stanowisko pracy, analiza pracy własnej drogą samofotorgrafii dnia pracy, efektywne gospodarowanie czasem, typowe błędy kierownika w organizowaniu pracy własnej. Krytyczna charakterystyka pracy kierownika - długość dnia pracy, rozczłonkowanie dnia pracy, czas na pracę koncepcyjną, praca kolektywna, planowość pracy, rozszerzanie horyzontów myślowych, wzorzec organizacji pracy kierowników, prezentacja i analiza wyników badań nad pracą kierowniczą. Źródła niesprawności pracy kierowniczej - wewnętrzne źródła niesprawności, zewnętrzne źródła niesprawności. Metody usprawniania organizacji pracy kierowniczej: zaplanowanie "modelu kierownika", modelowe ustawienie proporcji funkcji kierowniczych z podziałem na stopień szczegółowości i w układzie problemowym - zestawienie sfer osobistego zainteresowania kierownika, delegowanie władzy, decentralizacja, planowanie zadań, organizacja zebrań, kształtowanie dobrej atmosfery pracy, pozycja kierownika z systemie informacyjnym. Kierownik sprawny
  i niesprawny - cechy pozytywne i negatywne.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Przeprowadzenie badania organizacji pracy na wybranym stanowisku kierowniczym.

  1. Formalizacja organizacji i działań kierowniczych(wstępna analiza organizacji i podziału władzy): statut organizacji, regulamin organizacyjny, schemat organizacyjny, system informacyjny, zakres obowiązków, uprawnień


  i odpowiedzialności na wybranym stanowisku kierowniczym.

  2. Analiza i ocena organizacji na wybranym stanowisku kierowniczym: analiza pracy kierowniczej drogą fotografii dnia pracy (samofotografii dnia pracy), ustalenie terminarzy - porządkowanie pracy, wnioski. 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Z.Dowgiałło, Praca menedżera, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 1999

P.Wachowiak, Profesjonalny menedżer. Umiejętności pełnienia ról kierowniczych, Difin, Warszawa 2002

S.Tokarski, Model interakcyjny efektywności kierowania, OPO TNOiK, Bydgoszcz 2002

Literatura uzupełniająca


W.Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997

Z.Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1999B.Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2002

1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna