Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona43/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.15


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  INŻYNIERIA WIEDZY W PROCESIE WSPOMAGANIA DECYZJI

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr hab. inż. Waldemar Bojar, mgr inż. Wojciech Żarski

  Przedmioty wprowadzające

  Technologie informacyjne, Podstawy zarządzania, Matematyka, Mikroekonomia, Nauka o organizacji, Komputerowe metody zarządzania procesami wytwórczymi

  Wymagania wstępne

  Znajomość koncepcji i zasad zarządzania, podstaw technologii informacyjnej, organizacji przedsiębiorstw produkcyjnych, umiejętności praktycznych w zakresie strukturalizacji i algorytmizacji problemów decyzyjnych, komunikacji z komputerem

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

15

-

15

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po ukończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować istotę inżynierii wiedzy oraz systemy wspomagania decyzji w organizacjach gospodarczych, a także formułować założenia modeli sytuacji decyzyjnych z uwzględnieniem modułów wejścia, a więc przygotowywaniem parametrów decyzyjnych zlokalizowanych w bazach danych
  i w bazie wiedzy, potrafi wybrać odpowiednie algorytmy przetwarzania tych modeli zlokalizowane w bazie modeli oraz zdefiniować wyjścia – zestawienia wynikowe
  w postaci raportów przydatnych w planowaniu strategicznym, taktycznym
  i operacyjnym. Absolwent potrafi także zdefiniować cechy przyjaznego interfejsu użytkownika w SWD oraz scharakteryzować sposoby komunikacji i metody interaktywnej współpracy użytkownika systemu z SWD.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi lepiej analizować, formułować oraz strukturyzować problemy decyzyjne oraz zaprojektować dedykowane aplikacje szkieletowych systemów ekspertowych dla potrzeb planowania o różnych horyzontach czasowych. Potrafi wykorzystać w tym celu narzędzia inżynierii wiedzy, przeprowadzić wielowarianatowe kalkulacje i obliczenia oraz zinterpretować uzyskane wyniki z punktu widzenia skuteczności podejmowanych przez menedżerów decyzji.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest kreatywny w poszukiwaniu metod wspomagania decyzji menedżerskiej przy pomocy narzędzi wspomagania decyzji klasy sztucznej inteligencji, świadomy ograniczeń i możliwości stosowanych narzędzi oraz otwarty na współpracę w zakresie tworzenia wdrażanych projektów systemów ekspertowych przydatnych do rozwiązywaniu problemów decyzyjnych w organizacji.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  test, przygotowanie projektu (1 w semestrze)

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Metody i narzędzia projektowania systemów wspomagania decyzji (SWD) opartych na bazach wiedzy. Wpływ SWD na funkcjonowanie organizacji. Metody oceny skuteczności działania SWD. Systemy eksperckie – istota działania i struktura. Projektowanie systemów eksperckich. Rola systemów ekspertowych w modelowaniu procesów produkcyjnych. Zapis i weryfikacja baz wiedzy. Stosowanie systemów hybrydowych i technik „drążenia” danych w zarządzaniu wiedzą. Wdrażanie i użytkowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.

  Ćwiczenia laboratoryjne

  Zastosowanie popularnych narzędzi do realizacji SWD (narzędzia sztucznej inteligencji typu shell, arkusze kalkulacyjne i in.). Interaktywne tworzenie różnych modeli systemów ekspertowych z zakresu analizy finansowej, diagnostyki obiektów poprzez zmiany określonych parametrów. Tworzenie prostych aplikacji systemów ekspertowych z zakresu usług finansowych, prawnych i informatycznych poprzez tworzenie zbiorów wejściowych bazy wiedzy, algorytmów przetwarzania i zbiorów danych wyjściowych.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Pod red. Z. Bubnickiego, A. Grzecha, 2003. Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. T. 1. Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław

Chromiec J., Strzemieczna E., 1994. Sztuczna inteligencja. Metody konstrukcji
i analizy systemów eksperckich. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ Warszawa


Michalik K., 1996: PC-Shell dla Windows Wer. 2.1 – Przewodnik użytkownika, AITECH, Katowice.

Literatura uzupełniająca


Bojar W., 2003. Koncepcja systemu ekspertowego wyboru technologii produkcji buraka cukrowego jako czynnik stymulujący poprawę jakości pozyskiwanego surowca, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 983,s. 94-99.

Michalik K. PC-Shell-system ekspertowy szkieletowy, AITECH, Katowice 1993

Mulawka J.J., 1996. Systemy ekspertowe. WNT Warszawa

Sroka H., 1994. Systemy ekspertowe – komputerowe wspomaganie decyzji


w zarządzaniu i finansach. AE Katowice.

1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna