Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona4/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: A.2


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki w Zarządzaniu

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Grzegorz Dzieża

  Przedmioty wprowadzające

  Brak wymagań

  Wymagania wstępne

  Brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

15

-

30

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi ocenić przydatność informacji w procesie zarządzania, wykonać selekcję i dystrybucję informacji w procesie decyzyjnym. Potrafi rozróżnić i sklasyfikować oprogramowania komputerów i języków programowania. Potrafi rozpoznać strukturę i podstawowe elementy budowy sieci komputerowych. Student będzie umiał wybrać odpowiednie oprogramowanie komputerów i pakiety programowe z różnych dziedzin zastosowań do rozwiązania postawionych problemów. Będzie znał najnowsze rozwiązania w zakresie zastosowań komputerów i tendencje rozwojowe IT.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi korzystać z podstawowych i zaawansowanych elementów oprogramowania biurowego m.in. pakietu MS Office, Open Office.org oraz wersji internetowych pakietów biurowych dostępnych online. Potrafi zaprojektować i wykonać odpowiednie dokumenty wykorzystując aplikacje i dane na komputerze lokalnym oraz udostępniane w sieciach rozległych i lokalnych. Zaplanuje i skoordynuje wykonanie obliczeń w ramach pracy grupowej. Wykonywane zadania sporządzi z wykorzystaniem dedykowanych funkcji każdej aplikacji łącząc ich wyniki w sporządzonym, specyficznym rozwiązaniu postawionego zadania.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi świadomie współpracować w grupie w procesie wykorzystania narzędzi technologii informacyjnych. Jest zdolny do świadomego wyboru dostępnych narzędzi dla uzyskania konstruktywnego wyniku w ramach realizowanego zadania. Przejawia dbałość o legalność i aktualizację wykorzystywanego oprogramowania. Ma świadomość zagrożeń wynikających z technologii internetowych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne


 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny w formie testu, zaliczenie praktyczne przy komputerach

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Podstawowe definicje, rola i miejsce informatyki we współczesnej cywilizacji. Pojęcie systemów liczbowych i jednostki informacji. Podział oprogramowania komputerów i języków programowania. Struktura i podstawowe elementy budowy sieci komputerowych. Rozwój oprogramowania komputerów i pakiety programowe z różnych dziedzin zastosowań. Pojęcie algorytmu i algorytmizacja problemów. Rodzaje zastosowań komputerów i tendencje rozwojowe. Rozwój języków i zastosowań technologii internetowych.

  Ćwiczenia laboratoryjne

  Oprogramowanie biurowe. Zaawansowane funkcje edytora testów MS Word (konspekty numerowane, korespondencja seryjna). MS Excel – idea działania arkusza, adresy względne i bezwzględne, formuły, wykresy. Funkcje wbudowane. Baza danych w arkuszu. Praca w środowisku internetowym. Zasady pracy z przeglądarką internetową, wyszukiwanie informacji na stronach WWW. Obsługa poczty elektronicznej. Podstawowe zasady tworzenia stron WWW.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Chris Grover: Word 2007 PL. Gliwice, Helion 2007

John Walkenbach: Excel 2003 PL: biblia, Gliwice, Helion 2004

Sikorski W.; Podstawy technik informatycznych, Wydawnictwo

naukowe PWN SA, 2007

Wojtuszkiewicz K.;Urzadzenia techniki komputerowej cz. I i II,

Wydawnictwo naukowe PWN SA, 2007


Literatura uzupełniająca


T. Kołodziejczak, J. Zieliński: Podstawy informatyki. Prószyński I s-ka. Warszawa 1997.

Grzegorz Kowalczyk: Word 2003 PL. Gliwice, Helion 2003Krzysztof Masłowski: Excel 2003 PL: ćwiczenia praktyczne, Gliwice, Helion 2004

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna