Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona39/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.11


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Katedra Botaniki i Ekologii

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Krzysztof Gęsiński

  Przedmioty wprowadzające

  Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstawowych zasad ekonomi i organizacji produkcji rolniczej

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

15

-

-

-

-

-

1

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: zdefiniować zrównoważony rozwój i jego podstawowe zasady, zna historie kształtowania się ekorozwoju oraz podstawowe mechanizmy zarządzania gwarantujące zrównoważony rozwój żywności.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: wdrożyć do praktyki zasady zrównoważonej produkcji żywności, ma umiejętność oceny warunków produkcji rolniczej w skali potrzeb społeczeństwa w zakresie produkcji żywności.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest aktywny, kreatywny i otwarty na działania w zakresie zrównoważonego rozwoju w produkcji żywności.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  zaliczenie pisemne, test

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Pojęcie ekorozwoju i podstawowe zasady. Historia kształtowania myśli zrównoważonego rozwoju. Dylematy końca XX wieku. Podstawy zrównoważonego rozwoju. Konferencja „Środowisko i Rozwój” Rio de Janerio. Ocena realizacji ustaleń z Rio. Rio 10. Globalny program działań-Agenda 21. Założenia ery ekologicznej. Problemy globalne i europejskie zrównoważonego rozwoju produkcji żywności. Strategia działania. Teoria i praktyka zrównoważonej produkcji żywności w krajach europejskich. Podstawy ochrony produkcji w różnych sektorach rolnictwa. Gospodarcze użytkowanie ekosystemów w produkcji żywności. Społeczna odpowiedzialność biznesu
  w świetle ekorozwoju a konkurencyjność regionu. Rolnictwo zrównoważone
  w Polsce. Czynniki gwarantujące zrównoważony rozwój żywności. Produkcja żywności w przyszłości (przeszłość a teraźniejszość).

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa

Kozłowski S., 2000: Ekorozwój, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa


Błaszczyk P., Kulisz I., 1998: Dokumenty końcowe Konferencji

Narodów


Zjednoczonych ” Środowisko i Rozwój” Instytut Ochrony środowiska,

Warszawa


Wrzosek S., 1996: Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, Eko Press Białystok

Gajdzik B., Wyciślik A., 2007: Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Wyd. Polit. Śląskiej, Gliwice

Borys T., 1999: Wskaźniki ekorozwoju. Wyd. Ekonomia i Środowisko


Literatura uzupełniająca


Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K., 2007: Ochrona biosfery, Polskie Wyd.

Ekonomiczne, WarszawaAndrew S. Paulin, 2004: Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Wyd. Nauk. PWN Warszawa

1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna