Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona36/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.8


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ W SEKTORZE USŁUG

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie – 3–letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki w Zarządzaniu − Pracownia Rozwoju Regionalnego

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Małgorzata Zajdel

  Przedmioty wprowadzające

  Integracja europejska; Zarządzanie projektami

  Wymagania wstępne

  Umiejętność analizy, oceny

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

15

15

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Student potrafi zdefiniować i objaśniać zjawiska i procesy zachodzące w ramach polityki strukturalnej UE w zakresie usług

  Umiejętności

  Student posiada praktyczne umiejętności zarządzania usługami w warunkach konkurencji oraz w zakresie nawiązywania współpracy z partnerami zagranicznymi w celu dalszego rozwoju przedsiębiorstw. Student potrafi przeanalizować dostępne dokumenty, zinterpretować i objaśnić zasady obowiązujące w realizacji polityki strukturalnej UE w sektorze usług.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest kreatywny w zakresie kształtowania i realizacji polityki strukturalnej UE w sektorze usług

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia z zakresu analizowania, interpretowania dokumentów obowiązujących w UE

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Wykład – kolokwium ustne; ćwiczenia − przygotowanie projektu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Budżet UE – jego struktura i zasady tworzenia; Alokacja wydatków budżetowych UE; Polityka strukturalna UE - Organy wykonawcze w UE; Zasady funkcjonowania Jednolitego Rynku Wewnętrznego; Podstawy prawne swobody świadczenia usług w UE Rynek usług w UE; Swoboda przemieszczania się osób w celu wykonywania usług, świadczenie usług w wybranych krajach UE , Zasady dla usługodawców; Źródła informacji o funduszach UE dla usługodawców, Programy Operacyjne w Polsce w latach 2007-2013 - priorytety i działania dla usługodawców, Zewnętrzne źródła finansowania rozwoju rynku usług.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Zasady obowiązujące w okresie programowania 2007-2013 dla sektora usług; Koszty kwalifikowane w ramach funduszy strukturalnych – konstrukcja budżetu dla usługodawców, Tworzenie projektu współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi na Jednolitym Rynku Wewnętrznym; Gry symulacyjne - zarządzanie usługami w warunkach konkurencji na rynku europejskim.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Ekstowicz B., Malinowski M. J., Polityka strukturalna Unii Europejskiej stymulatorem procesów modernizacji i rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w latach 2007-2015, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010

Filipiak B., Aleksander Panasiuk, Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, Wyd. Naukowe, PWN 2008

Irmiński M., Prawo Unii Europejskiej. Wspólnotowe prawo gospodarcze, WWiP, Warszawa 2009Ładysz J., Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, Wyd. PWE 2008

Pietrzyk J., Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich. Wyd. PWN, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca


Kundera J., Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna Oddział Poznański Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2003

Ministerstwo Gospodarki i pracy; Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych, Wydział Świadczenia Usług; „Świadczenie usług w Unii Europejskiej”, 2004 – Informator dla Przedsiębiorców

Tkaczyński J. W., Willa R., Świstak M., Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009

1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna