Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona34/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.6


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  RYNEK PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Ewa Koreleska

  Przedmioty wprowadzające

  brak

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

30E

30

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować pojęcie produktu ekologicznego oraz rynku produktów ekologicznych.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zidentyfikować produkty ekologiczne oraz przeanalizować i ocenić rynek wybranych produktów ekologicznych, kształtować ofertę asortymentową dostosowaną do potrzeb rynkowych, kształtować markę produktów, zaprojektować sposoby sprzedaży, promocji oraz ceny produktów ekologicznych dla różnych podmiotów gospodarczych.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student nabywa umiejętności pracy w grupie.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, pokaz, dyskusja, prelekcja, metoda przypadków,

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin kolokwium, przygotowanie projektu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład


  Specyfika rynku żywności ekologicznej. Kontrola. Polityka państwa. Specyfika marketingu produktów ekologicznych. Kształtowanie oferty asortymentowej odpowiadającej potrzebom rynku. Produkt ekologiczny a konwencjonalny Marka ekologiczna. Specjalistyczne kanały dystrybucji. Cena ekoproduktów. Konsumenci żywności ekologicznej. Pojęcie rynku, jego klasyfikacja. Uczestnicy rynku. Segmentacja. Krajowe i zagraniczne regulacje prawne w zakresie produkcji ekologicznej oraz obrotu.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Analiza wybranych rynków ekologicznych.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Łuczka-Bakuła W.: Rynek żywności ekologicznej, PWE Warszawa 2007

Żakowska-Biemans S., Gutkowska K.: Rynek żywności ekologicznej w Polsce
i w krajach Unii Europejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa 2003


Literatura uzupełniająca


Zarembas S. (red.): Marketing ekologiczny. Skrypt AE we Wrocławiu. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004

1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna