Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona33/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.4


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  MARKETING PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki, Organizacji
  i Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Małgorzata Gotowska, dr inż. Ewa Korelewska

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy marketingu

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstawowych pojęć z zakresu marketingu.

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

15E

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować i określić specyfikę marketingu produktów żywnościowych.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zinterpretować podstawowe cechy produktów żywnościowych z wybranych branż artykułów żywnościowych.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy różnic w prowadzeniu marketingu produktów żywnościowych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykład multimedialny, metoda przypadków.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Egzamin ustny, opracowanie i interpretacja case study.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  1. Specyfika marketingu produktów żywnościowych. 2. Marketing strategiczny i przewaga konkurencyjna. 3. Wybrane cechy Jednolitego Rynku Europejskiego. 4. Konkurencyjność polskich producentów żywności: branża mleczarska, branża mięsna, branża owocowo-warzywna i produkty regionalne.

  Ćwiczenia audytoryjne

  1. Strategie wiodących producentów artykułów mleczarskich na polskim rynku – case study. 2. Strategie wiodących producentów artykułów owocowo-warzywnych na polskim rynku – case study. 3. Strategie wiodących producentów mięsa i wędlin na polskim rynku – case study. 4. Strategie wybranych dystrybutorów producentów żywnościowych na rynku polskim – case study.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


1. Romański T., Bryła P., Marketing produktów żywnościowych. PWE, Warszawa 2010.

2. Urban S., Marketing produktów spożywczych. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.Literatura uzupełniająca


1. Kos Cz., Szwacka-Salmonowicz J., Marketing produktów żywnościowych. PWRiL, Warszawa 2007. 1. Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.5


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  SYSTEMY JAKOŚCI W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

  Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Beata Durau

  mgr inż. Małgorzata Antkowiak  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Ekologia i zarządzanie środowiskiem, Prawo gospodarcze

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

15

15

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: objaśniać cele działania krajowych i wspólnotowych systemów jakości stosowanych w gospodarce żywnościowej, rozróżniać i scharakteryzować poszczególne systemy oraz ich założenia, wskazać podstawy prawne leżące u podstaw poszczególnych systemów.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: analizować sposoby i warunki ubiegania się o certyfikaty i dotacje związane z wdrożeniem systemów jakości, prawidłowo zinterpretować i praktycznie zastosować przepisy prawne dotyczące systemów jakości w gospodarce żywnościowej.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student: posiada wiedzę w zakresie zdobywania certyfikatów i dotacji związanych z systemami jakości w gospodarce żywnościowej, jest otwarty na kwestię produkcji żywności dobrej jakości i ochrony środowiska, jest świadomy zagrożeń wynikających z braku stosowania systemów jakości w produkcji żywności.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, dyskusja.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  złożenie jednego referatu pod koniec semestru

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Cel działania systemów jakości w gospodarce żywnościowej. Korzyści wypływające ze stosowania systemów jakości dla konsumentów, producentów i środowiska. Systemy wpisane i wspierane w ramach PROW oraz aplikujące do PROW, będące na etapie konsultacji z KE.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Zasady działania systemów: System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych, System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, Produkcja Ekologiczna, Integrowana Produkcja (IP), System Jakość-Tradycja, System Jakości Wieprzowiny (PQS), System Jakości Wołowiny (QMP), System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP), Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP), Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny (HACCP). Zasady ubiegania się o certyfikat systemu jakości i dotacje finansowe.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20.03.2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.

Rozporządzenie Rady(WE) NR 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.


Literatura uzupełniająca


Dz. U. nr 199 poz. 1536 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.11.2009.

Dz. U. nr 20 poz. 119 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22.01.2008.Dz. U. nr 60 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.04.2009.

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna