Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona30/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.1.1


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ROZWÓJ SEKTORA ŻYWNOŚCI W POLSCE I NA ŚWIECIE

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr hab. inż. Waldemar Bojar, mgr inż. Wojciech Żarski

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy zarządzania. Nauka o organizacji. Rozwój sektora żywności w Polsce i na świecie. Podstawy żywienia człowieka. Podstawy rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Marketing produktów żywnościowych. Systemy jakości w gospodarce żywnościowej

  Wymagania wstępne

  Znajomość koncepcji i zasad zarządzania, specyfiki rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz obowiązujących standardów oraz istniejących globalnych trendów w tym obszarze gospodarki

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

30

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi, np.: definiować, formułować i objaśniać procesy zachodzące w obszarze gospodarki żywnościowej, umie rozpoznać i rozróżniać czynniki determinujące kondycję tego sektora W Polsce i na świecie oraz potrafi scharakteryzować formy współpracy interesariuszy tego sektora gospodarki i mechanizmy regulacyjne, którym jest poddana.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi analizować uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej, umie rozpoznać mierniki i wskaźniki tego rozwoju, przy pomocy których potrafi kalkulować ich wartości w różnych wariantach i w celu prognozowania oraz planowania polityki żywnościowej, projektując możliwe scenariusze takiej polityki oraz interpretować możliwe skutki w kontekście rozwoju całej gospodarki krajowej.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest aktywny w obszarze kreatywnej postawy w obszarze diagnozowania, analizy, oceny oraz prognozowania i planowania scenariuszy rozwoju gospodarki żywnościowej oraz świadomy współczesnych wyzwań związanych z zapewnieniem konsumentom zdrowej i taniej żywności, a podatnikom zdrowego środowiska naturalnego, a także jest zdolny do współpracy w tym obszarze z innymi interesariuszami, np. z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, ze związkami branżowymi producentów, konsumentów żywności w celu kreowania projektów umożliwiających regulację zachodzących w nim procesów poprzez cyfryzację agrobiznesu i podmiotów tworzących ten sektor

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  test, przygotowanie projektu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Trendy światowe w konsumpcji żywności: globalizacja, fitness, nomadyzacja i inne. Współczesne wyzwania agrobiznesu w świetle teorii wzrostu gospodarczego. Specyficzne modele rozwoju rolnictwa w Europie jako determinanty modeli gospodarki żywnościowej. Tradycyjne i nowoczesne łańcuchy dostaw żywności. Zmiany w globalnej strukturze dostawców i odbiorów podstawowych surowców żywnościowych. Rola branżowych organizacji rolniczych w kształtowaniu sektora żywnościowego w wybranych krajach Europy. Rola Wspólnej Polityki Rolnej w kształtowaniu sektora żywnościowego w krajach Unii Europejskiej. Rola narzędzi i metod IT w usprawnianiu procesów zarządzania i kreowania polityki gospodarką żywnościową, m in. poprzez cyfryzację agrobiznesu.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Analiza wybranych rynków surowców żywnościowych: zbóż, mięsa, mleka i jego przetworów, warzyw i owoców, roślin oleistych – określanie przemian strukturalnych po stronie popytu i podaży oraz prognoz zmian w tym zakresie.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Orłowski W, Hunek T.,Wilkin J. 2000. Modelowanie społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich Polski w kontekście akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa

Rosner A. 2005. Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno- gospodarczych na obszarach wiejskich IREiR PAN, Warszawa.Wilkin J. 2003. Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce: praca zbiorowa / pod red. Jerzego Wilkina. Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego.

Literatura uzupełniająca


Bojar W., Kinder T. 2008. Synteza przeglądu i oceny działalności sieci sektora rolno-żywnościowego MŚP w Polsce. (Synthesis of enrolment and evaluation of agri-food network activities in SME sector in Poland). Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 15.

Hunek T. Uwarunkowania strategii rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, PAN-IRWIR, Warszawa, 1991.Kinder T. 2007. Zmiany organizacyjne w sieciach sektora rolno-żywnościowego: analiza sektora rolno-żywnościowego w Andaluzji zmieniającego orientację na pro rynkową (Organisational change in agri-food networks: an analysis of agri-food networks in Andaluciá turning towards markets). Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 12, s. 53-70.

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna