Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1



Pobieranie 2,95 Mb.
Strona3/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: A.1.3


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  JĘZYK ROSYJSKI

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach



  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Studium Języków Obcych

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  mgr Zofia Heliasz


  Przedmioty wprowadzające

  Język rosyjski

  Wymagania wstępne

  Znajomość języka na poziomie A2 (zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego)

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III







30










1

IV







30










1

V







30










1

VI







30










2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Student zna słownictwo na poziomie średnio zaawansowanym, rozumie tekst słuchany i czytany, potrafi wyszukać kluczowe myśli i słowa oraz znaleźć szczegółowe informacje, student zna struktury gramatyczne na poziomie średniozaawansowanym i używa ich w prawidłowym kontekście, student zna słownictwo specjalistyczne z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, rozumie teksty specjalistyczne i potrafi je przetłumaczyć, potrafi tłumaczyć zdania i proste teksty z polskiego na rosyjski.

  Umiejętności

  Student swobodnie porozumiewa się w języku rosyjskim, stosując odpowiednie funkcje komunikacyjne, rejestr i styl, student potrafi stosować odpowiednie środki językowe w zakresie określonego typu wypowiedzi ustnej i pisemnej, potrafi korzystać z tekstów modelowych i streszczać teksty, student potrafi formułować zróżnicowane wypowiedzi pisemne i ustne, student potrafi napisać podanie, list motywacyjny i CV, także zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku rosyjskim

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest kreatywny, aktywny na rynku pracy, chętny do rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy, świadomy różnic kulturowych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Praca z tekstem, metody aktywizujące, prezentacje ustne.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Prace kontrolne, kolokwia, prezentacja ustne.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Ćwiczenia laboratoryjne

  Ćwiczenia rozwijające podstawowe sprawności językowe, tj. słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Poszerzanie ogólnego zakresu słownictwa oraz gramatyki na poziomie średniozaawansowanym. Terminologia specjalistyczna (zarządzanie). Wzbogacanie form i stylistyki przekazu- korespondencja biznesowa (CV, list motywacyjny). Prace projektowe.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Anna Pado Start.Ru Język rosyjski dla średnio zaawansowanych Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne 2006

Literatura uzupełniająca


Marta Fidyk, Teresa Skup’-Stundis Nowe Repetytorium z języka rosyjskiego, Wydawnictwa Szkolne PWN 1997

Rozalia Skiba, Małgorzata Szczepaniak Dziełowaja riecz’ Podręcznik z rozszerzonym zakresem słownictwa handlowo-menażerskiego Wydawnictwo „REA” 1999

Siergiej Chwatow, Roman Chajczuk Russkij jazyk w bizniesie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2000

Albina Gołubiewa, Natalia Kowalska Russkij jazyk siewodnia-dla uczniów studentów i przedsiębiorców Wydawnictwo Edukacyjne Agmen 2000

Ałła Rodimkina, Nil Landsman Rosja- dzień dzisiejszy- teksty i ćwiczenia Wydawnictwo REA s.j. 2005






1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna