Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.6Pobieranie 2,95 Mb.
Strona24/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.6


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstw

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  prof. dr hab. Robert Karaszewski

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy zarządzania

  Wymagania wstępne

  znajomość podstaw zarządzania organizacją

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

30E

15

-

-

-

-

5

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

  Wiedza

  Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zarządzania jakością ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania z obszaru t.z. kompleksowego zarządzania jakością. Innym istotnym cele procesu dydaktycznego jest uświadomienie słuchaczom celowości i możliwości wykorzystania takich instrumentów zarządzania jakością jak chociażby normy ISO 9000, standardy branżowe, czy też bardziej skomplikowane instrumenty typu Six Sigma i Hoshin Kanri.

  Umiejętności

  Po zakończeniu cyklu kształcenie słuchacz powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu doboru poszczególnych instrumentów zarządzania jakością do zaistniałej sytuacji czy też specyfiki organizacji.

  Postawy

  Jednocześnie pozyskana wiedza powinna pozwolić na kontynuowanie kształcenia w przyszłości na specjalistycznych kursach z zakresu prezentowanej problematyki.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Prezentacje multimedialne Power Point

  Case study instytucji oraz organizacji gospodarczych (ćwiczenia)

  Filny video (ćwiczenia)


 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Egzamin pisemny – forma opisowa (egzamin)

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wpisać formy zajęć zgodnie z punktem I.B
  Wykład

  Jakości – pojęcie, koszty, planowanie
  Jakość jako kategoria filozoficzna

  Problem wielowymiarowości

  Jakość w kontekście strat społecznych

  Jakość wyrobów

  Deskryptywne i komparatywne definiowanie jakości

  Orientacja konsumencka a definiowanie jakości

  Jakość w świetle koncepcji przyswajania wiedzy przez organizację

  Jakość w kontekście działań usprawniających

  Koszty jakości, problemy optymalizacji

  Planowanie jakości  Zarządzanie jakością – geneza, ewolucja, podejście kompleksowe
  U źródeł zarządzania jakością

  Miejsce jakości i zarządzania jakością w rozwoju społecznym

  Zaangażowanie aparatu państwowego w zarządzanie jakością

  Rewolucja przemysłowa a jakość

  Jakość w XX wieku

  Geneza zarządzania jakością na tle rozwoju nauk o zarządzaniu

  Rozwój podejścia kompleksowego w zarządzaniu jakością

  Total Quality Management


  Ćwiczenia audytoryjne

  Współczesne koncepcje kompleksowego zarządzania jakością

  Hoshin kanri

  Six Sigma

  Lean Six Sigma
  Instrumentarium wykorzystywane w procesie doskonalenia jakości

  5S i Kaizen  Just in Time (JIT)

  Benchmarking

  Statystyczna kontrola procesu (SPC)

  Failure Mode and Effects Analysis – analiza rodzajów błędów oraz ich skutków

  Metoda Taguchi  Quality Function Deployment (QFD ) – metoda zaawansowanego plano wania jakości


  Modele zarządzania jakością, rozwiązania standaryzacyjne
  Modele zarządzania jakością skodyfikowane w programach

  wybranych krajowych i międzynarodowych nagród jakości

  Standardy zarządzania jakością

  Standardy zarządzania środowiskowego
 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Toruń 2009 (wykład)

R. Haffer, Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Toruń 2002 (ćwiczenia)Literatura uzupełniająca


Problemy jakości


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   98


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna