Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.5Pobieranie 2,95 Mb.
Strona23/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.5


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Małgorzata Gotowska

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy zarządzania, Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

30E

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi rozróżniać i definiować różne zachowania ludzi w organizacji. Rozpoznaje sytuacje konfliktowe i stresowe w przedsiębiorstwie oraz potrafi wskazać kierunek zmian.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi kontrolować pozytywne i niekorzystne zachowania z punktu widzenia działalności organizacji. Nabywa umiejętności pracy w grupie i na samodzielnym stanowisku pracy.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest zdolny do pracy w zespole oraz samodzielnie zapobiegać sytuacją stresowym i konfliktowym w przedsiębiorstwie.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykład multimedialny, dyskusja, metoda przypadków, gry dydaktyczne.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Egzamin ustny, zaliczenie pisemne, przygotowanie prac zaliczeniowych.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  1. Wprowadzenie do problematyki zachowań organizacyjnych. 2. Dobór nowych osób i wprowadzanie do organizacji. 3. Kształtowanie grup i zespołów. 4. System społeczny organizacji. 5. Osobowość i jej wpływ na zachowania w organizacji. 5. Komunikowanie w organizacji. 6. Przywództwo i władza w organizacji. 7. Wywieranie wpływu i manipulacje. 8. Negocjacje w organizacji. 10. Konflikt i mobbing jako narzędzia kształtowania zachowań organizacyjnych. 11. Zmiana i doskonalenie w organizacji. 12. Kulturowy wymiar zachowań w organizacji.

  Ćwiczenia audytoryjne

  1. Lider w organizacji – cechy charakterystyczne. 2. Osobowość jako element zachowań w organizacji. 3. Komunikacja w organizacji. 4. Techniki zachowań asertywnych. 5. Konflikt i mobbing – przyczyny i skutki. 6. Stres i wypalenie zawodowe. 7. Przygotowanie dokumentów do procesu kwalifikacyjnego. 8. Ścieżka życia zawodowego.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


1. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, Warszawa 2004.

2. Kożusznik B., Wpływ społeczny w organizacji, Warszawa 2005.

3. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, Warszawa 2002.


Literatura uzupełniająca


1. Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, Warszawa 1999.

2. Bolesta-Kukułka K., Jak patrzeć na świat organizacji, Warszawa 1993.1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   98


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna