Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.4Pobieranie 2,95 Mb.
Strona22/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.4


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. UTP, mgr Anna Michalska

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy Zarządzania

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

15

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi objaśnić zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, rozpoznać, rozróżniać i zdefiniować problemy kadrowe w organizacji wynikające z planowania zatrudnienia, rekrutacji, doboru, szkolenia, oceny efektywności oraz przeprowadzania redukcji.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi formułować i wdrażać podstawowe plany kadrowe, rozwiązywać problemy i podejmować decyzje kadrowe oraz kontrolować i interpretować obliczone wskaźniki charakteryzujące zarządzanie zasobami ludzkimi.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i zdolny do podejmowania sprawnych i skutecznych decyzji w tym zakresie.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia, dyskusja, metoda przypadków

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, kolokwium

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Przedmiot, uwarunkowania, znaczenie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi. Problemy terminologiczne. Kapitał ludzki i kapitał intelektualny organizacji. Formy zatrudnienia. Struktura i treść podstawowych elementów procesu kadrowego, planowanie kadr, pozyskiwanie pracowników, doskonalenie i rozwój, kierowanie ludźmi, ocenianie, wynagradzanie, odejścia pracowników. Audyt personalny. Podmioty i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi. Umiędzynarodowienie zarządzania zasobami ludzkimi. Systemy informacji personalnej. Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.

  Ćwiczenia audytoryjne


  Formy zatrudnienia. Zasady wynagradzania. Systemy motywacyjne, proces motywacji, środki motywacji. Ocenianie pracowników, audyt wewnętrzny. Systemy doboru i selekcji. Sposoby rekrutacji. Sposoby redukcji. Istota polityki kadrowej. Planowanie karier. Proces kontroli, instrumenty kontroli zatrudnionych.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna a Wolters Kluwer business. Warszawa 2011.

Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi – aktor, kreator, inspirator, AKADE, Kraków 2000.

Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody. PWE, Warszawa 2003.Literatura uzupełniająca


Beech N. McKenna E., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Gebethner i S-ka, Warszawa 1997.

Pfeffer J. Sutton R., Wiedza a działanie: przeszkody w wykorzystaniu zasobów wiedzy w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Listwan T., Witkowski A. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   98


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna