Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.3Pobieranie 2,95 Mb.
Strona21/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.3


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  Zarządzanie projektami

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Katedra Informatyki w Zarządzaniu/Pracownia Rozwoju Regionalnego

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  Dr inż. Małgorzata Zajdel

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy zarządzania, Marketing

  Wymagania wstępne

  Umiejętność analizy, oceny

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

15 E

30
156

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po ukończeniu przedmiotu student nabędzie wiedzę w zakresie zarządzania projektami z uwzględnieniem specyfiki projektów. Po zakończeniu przedmiotu student potrafi m.in. definiować i planować działania projektowe.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi dokonać analizy potrzeb w kontekście planowanej realizacji projektu, nabywa umiejętność określenia struktury projektowej z właściwym planowaniem przebiegu projektu i zasobów niezbędnych do jego realizacji. Student potrafi korzystać z metod planowania i sporządzania budżetu. Nabywa umiejętność monitoringu, ewaluacji oraz kontroli projektu na etapie jego wdrażania. Potrafi wykorzystywać metodyki zarządzania projektami wraz z narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu projektami m.in. w celu eliminacji ryzyka i zarządzania nim.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest aktywny do pracy zespołowej i chętny do podejmowania pracy twórczej z elementami kreatywnego myślenia. Jest otwarty na działania o charakterze innowacyjnym i świadomy, że w działaniach projektowych istotna jest właściwa organizacja swoich działań.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, wykład eksperta na zaproszenie, ćwiczenia projektowe, dyskusja, metoda przypadków

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Egzamin w formie ustnej – student losuje trzy pytania. Zaliczenie cwiczeń w formie dwóch pisemnych kolokwiów oraz zaliczenie opracowanego projektu i jego zaprezentowanie. Dodatkową formę Stanowic może opracowanie referatu.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Podstawy zarządzania projektami. Podstawowe parametry projektów. Rodzaje projektów. Cykl życia projektów. Obszary problemowe zarządzania projektami. Problemy zarządzania projektami. Definiowanie projektu. Podział projektu na zadania. Organizowanie zespołu projektowego. Planowanie przebiegu projektu. Prognozowanie czasu, zasobów, wymagań i kosztów projektu. Diagram sieciowy. Organizowanie wykonawstwa projektu – zasoby i budżet. Kontrola realizacji projektu. Zamknięcie projektu. Metody i techniki zarządzania projektami. Techniki organizacji zespołu projektowego. Techniki opisu struktury projektu. Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami. Kontrola jakości projektu.

  Ćwiczenia projektowe

  Budowa zespołu projektowego. Pojęcia kluczowe – przykłady i ćwiczenia. Tworzenie planu projektu – zasady. Zarządzanie czasem oraz organizacja pracy własnej i zespołu. Struktury projektowe. Delegowanie zadań w zespołach projektowych. Przydzielanie zasobów w projekcie, Tworzenie planu własnego projektu Szacowanie czasu trwania czynności w projekcie. Diagramy sieciowe. Harmonogramy. Wyznaczanie ścieżki krytycznej. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Badanie odchyleń CV i SV. zastosowanie metody Earned Value przy kontroli realizacji projektu.

  Analiza efektywności projektów. Metody kontroli realizacji projektu. Metoda wartości uzyskanej. Monitorowanie i kontrola postępów prac nad projektem. Zamykanie projektu. 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


1. M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek: Zarządzanie projektami; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.

2. R.K. Wysocki, R.Mcgary; Efektywne zarządzanie projektami. Helion, 2005

3. Dennis Lock (przekł. G. Łuczkiewicz) .Podstawy zarządzania projektami; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.


Literatura uzupełniająca


1. Richard Newton ; przeł. Katarzyna Piotrowska. Skuteczny kierownik projektu : sztuka osiągania celów, Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010.

2. Joanna Haffer. Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce, "Dom Organizatora", 2009.

3. Stanisław Bochnak [et al. ; pod red. Michała Trockiego i Ewy Sońty-Drączkowskiej, Strategiczne zarządzanie projektami, Bizarre, 2009.1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   98


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna