Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.2Pobieranie 2,95 Mb.
Strona20/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: C.2


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstw

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Monika Klemke-Pitek, dr Ewa Chojnacka

  Przedmioty wprowadzające

  rachunkowość finansowa, finanse

  Wymagania wstępne

  znajomość zasad rachunkowości i podstawowych terminów występujących w bilansie oraz rachunku zysków i strat

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

30E

30

-

-

-

-

6

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student nabędzie wiedzę na temat rozumienia istoty i zasad zarządzania finansami w przedsiębiorstwie zgodnie z zagadnieniami programowymi określonymi w treściach kształcenia.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi dokonać wyboru formy opodatkowania przedsiębiorstwa w kontekście strategii podatkowych.

  Umie przeprowadzić wszechstronną analizę kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych.

  Potrafi zastosować analizę progu rentowności do oceny opłacalności działania firmy.

  Umie wykorzystać zasady finansowania i inwestowania do oceny struktury i kosztu kapitału w przedsiębiorstwie.

  Potrafi zastosować wybrane metody do oceny efektywności projektów inwestycyjnych.


  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy w kwestiach zarządzania finansami przedsiębiorstw. Wykazuje się kreatywnością w poszukiwaniu i analizowaniu efektywności źródeł finansowania firmy. Jest zdolny do przeprowadzenia wszechstronnej oceny kondycji ekonomiczno-finansowej organizacji. Jest chętny do współpracy z podmiotami gospodarczymi w zakresie zaimplementowania nowoczesnych metod zarządzania finansami.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja, prelekcja, metoda przypadków

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, zaliczenie pisemne (ćwiczenia)

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Wprowadzenie do finansów firmy. Przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstwa. Sprawozdania finansowe-bilans i rachunek zysków i strat. Strategie podatkowe przedsiębiorstw. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych (sektorowa i wskaźnikowa). Decyzje operacyjne w firmie. Analiza progu rentowności. Zarządzanie krótkoterminowe finansami firmy –zarządzanie aktywami obrotowymi i zobowiązaniami bieżącymi. Decyzje finansowe w firmie. Zasady finansowania i inwestowania – kapitał obcy i jego pozyskiwanie. Emisja akcji i obligacji. Koszty kapitałów– długów i kapitału własnego. Inwestowanie kapitału – inwestycje rzeczowe i pieniężne. Proste

  i złożone metody oceny projektów inwestycyjnych.  Ćwiczenia audytoryjne

  Wybór form opodatkowania przedsiębiorstw a konsekwencje podatkowe. Wykorzystanie analizy struktury i dynamiki sprawozdań finansowych w ocenie kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego.

  Zastosowanie wybranych metod analizy wskaźnikowej do oceny firmy. Decyzje operacyjne w firmie - analiza progu rentowności.

  Decyzje finansowe w firmie - zasady finansowania i inwestowania – kapitał obcy i jego pozyskiwanie. Emisja akcji i obligacji.

  Decyzje inwestycyjne - inwestowanie kapitału – inwestycje rzeczowe

  i pieniężne. Proste i złożone metody oceny projektów inwestycyjnych.


 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2009.

A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2009.


Literatura uzupełniająca


A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.

E.F. Brigham, J.F. Houston, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 2005.

J. Ostaszewski, Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną, Difin, Warszawa 2005.1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   98


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna