Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona15/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: B.5


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  PRAWO

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Zakład Praw Gospodarczego

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Andrzej Chajęcki

  Przedmioty wprowadzające

  Wstęp do prawoznawstwa

  Wymagania wstępne

  Podstawowe zasady prawa konstytucyjnego

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

30E

15

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować pojęcie bezwzględnej i względnej normy prawnej, potrafi objaśniać hierarchiczną budowę systemu aktów prawnych wydawanych przez organy państwowe oraz zasadę trójpodziału władz (władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza)j, potrafi wskazać różnice i wzajemne relacje pomiędzy najważniejszymi organami państwowymi, ponadto student potrafi scharakteryzować główne systemy polityczne funkcjonujące w krajach europejskich.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi wykorzystać podstawowe zasady budowy i funkcjonowania systemu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji stosunków gospodarczych oraz ochrony własności intelektualnej, potrafi zinterpretować kompetencje i funkcje konstytucyjnych organów państwowych, ponadto student potrafi korzystać z przysługujących mu podstawowych wolności i praw człowieka i obywatela, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych, potrafi rozwiązywać praktyczne problemy dotyczące prawa spadkowego i prawa zobowiązań.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest zdolny do bycia świadomym uczestnikiem obrotu prawnego, ponadto jest zdolny do interpretacji podstawowych umów cywilno-prawnych (umowa najmu, dzierżawy, kupna-sprzedaży itp.) oraz jest świadomy konstytucyjnego porządku społeczno-gospodarczego RP.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład, ćwiczenia audytoryjne,

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

egzamin pisemny, test, zaliczenie pisemne,
 1. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Normy postępowania. Budowa normy prawnej bezwzględnie i względnie obowiązującej. Przepis prawny a norma prawna. Sankcja w prawie. Państwo jako organizacja społeczna i twór prawny. Demokracja w państwie. Prawo i państwo: prawo zwyczajowe, stanowione i precedensowe. Akty prawne organów państwowych, prawo jako hierarchicznie zbudowany system. Kodeksy. Podmioty stosunku prawnego, przedmiot stosunku prawnego. Pojęcie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych.

  Ćwiczenia audytoryjne


  Prawo materialne i prawo procesowe. Zasady państwa prawnego. Niezawisłość sądów. Problemy harmonizacji (dostosowania) prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich. Prawa człowieka i prawa obywatela.

 2. LITERATURA

Literatura podstawowa


A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, PWN, Warszawa 2005

J. Bońca-Jabłońska, Prawo dla ekonomistów, Warszawa 2003

J. Galster, C. Mik, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego, Comer, Toruń 1996

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2002Literatura uzupełniająca


A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 192

M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Kraków 20001   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna