Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1Pobieranie 2,95 Mb.
Strona11/98
Data24.02.2019
Rozmiar2,95 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: B.1


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  PODSTAWY ZARZĄDZANIA

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  3. Zarządzanie w administracji

  4. Zarządzanie w handlu i usługach  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Krzysztof Śmiatacz

  Przedmioty wprowadzające

  brak

  Wymagania wstępne

  Ogólna wiedza o rynkowych uwarunkowaniach działalności podmiotów gospodarczych.

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

30E

30

-

-

-

-

7

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student powinien potrafić identyfikować i rozumieć zjawiska w obszarze zarządzania organizacją, rozumieć istotę zarządzania jako niematerialnego zasobu organizacji oraz potrafić identyfikować czynności w obszarze podstawowych funkcji zarządzania.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student powinien potrafić posługiwać się wybranym fragmentem wiedzy zarządczej, aby umieć reagować na sytuacje problemowe o charakterze zarządczym. Powinien także umiejętnie widzieć problemy zarządcze na tle ogólnej wiedzy o zarządzaniu oraz umiejętnie zachować się w obszarze podstawowych funkcji zarządczych.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student powinien kreatywnie wykorzystywać przyswojoną wiedzę teoretyczną do pogłębiania znajomości zagadnień zarządczych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykład multimedialny, dyskusje moderowane, praca w grupach, analiza tekstów, analiza przypadków.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie pisemnej na podstawie pozytywnego wyniku końcowego kolokwium zaliczeniowego i egzaminu pisemnego.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych i dopuszczenia do końcowego kolokwium zaliczeniowego jest: • systematyczne uczęszczanie na zajęcia (liczba opuszczonych i nieusprawiedliwionych ćwiczeń może wynosić w sumie maksymalnie jedno),

 • uzyskanie zadowalającej średniej z większości kolokwiów sprawdzających przygotowanie do zajęć.

Kolokwium zaliczeniowe i egzamin pisemny składa się z części testowej (z pytaniami zamkniętymi) i części opisowej (z pytaniami otwartymi).
 1. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Zarządzanie, jego istota i znaczenie. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Elementy organizacji: ludzie, technologie, procesy. Władza. Informacja i komunikacja w zarządzaniu. Struktura organizacji, struktura zarządzania. Cele i funkcje zarządzania. Struktura organizacyjna oraz jej uwarunkowania i kierunki ewolucji. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny. Metody zarządzania. Kryteria oceny sprawności działań. Istota pracy kierowniczej, składniki kierowania, role kierownicze, style kierowania, umiejętności kierownicze. Etyczny i kulturowy aspekt zarządzania. Zarządzanie w kontekście zmian. Zarządzanie w warunkach globalizacji.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Geneza i historyczne tło nauki o zarządzaniu. Kierunki naukowego zarządzania. Wiodący przedstawiciele nauki o zarządzaniu. Istota organizacji i jej miejsce w teorii zarządzania. Przedsiębiorstwo jako szczególna forma organizacji. Podstawowe zasoby organizacji i jej otoczenie. Pojęcie i funkcja struktury organizacyjnej. Rodzaje struktur organizacyjnych i ich charakterystyka. Podstawowe funkcje zarządzania. Osoba menedżera jako realizatora funkcji zarządzania. Zarządzanie stosunkami interpersonalnymi w organizacjach. Istota kultury organizacyjne i jej składniki oraz wymiary kultur organizacyjnych. Istota i rodzaje zmian organizacyjnych. Zachowania organizacyjne wobec zmian. Innowacje organizacyjne. Konkurowanie w gospodarce globalnej.

 2. LITERATURA

Literatura podstawowa


Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2007.

Koźmiński A.K., Piotrowski Włodzimierz (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Nieżurawski L., Posadzińska I., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008.


Literatura uzupełniająca


Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.

Strużycki M., Podstawy zarządzania, SGH w Warszawie, Warszawa 2007.

Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2007.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   98


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna