Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 KleszczówPobieranie 0,94 Mb.
Strona8/14
Data15.02.2018
Rozmiar0,94 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

POZ

392.

Możliwość odnotowania w systemie faktu złożenia przez pacjenta Deklaracji POZ

393.

Możliwość odnotowania oddzielnie deklaracji typu:

 • L (lekarz),

 • P (pielęgniarka),

 • O (położna),

 • S (szkolne),

 • KAOS (C i H)

394.

Rozliczenie zapisanych w systemie deklaracji z wykorzystaniem modułu rozliczeń z NFZ

395.

Archiwizacja informacji o rozliczeniach i ich statusie

396.

Raporty związane z rozliczeniami POZ wymagane przez NFZ

397.

Możliwość śledzenia i rejestrowania historii zmian w Deklaracji POZ danego pacjenta.

398.

Możliwość wprowadzania danych o zgonie pacjenta na potrzeby wystawienia Karty zgonu

399.

System zlicza ilość deklaracji przypadających na poszczególnych lekarzy, pielęgniarki i położne POZ i prezentuje ilości

400.

Użytkownik ma możliwość weryfikacji ubezpieczenia pacjenta w eWUŚ podczas dodawania deklaracji

401.

System umożliwia odnotowanie informacji o wykonanych szczepieniach ochronnych

402.

Obsługa różnych typów szczepień wynikających z Programu Szczepień Ochronnych:

 • szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku,

 • szczepienia obowiązkowe osób szczególnie narażonych na zakażenie,

 • szczepienia zalecane, niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie MZ .

403.

Program szczepień - prezentacja programu szczepi dla dzieci i młodzieży z informacją o już wykonanych, zakwalifikowanych czy zaplanowanych szczepieniach.

404.

Możliwość planowania szczepienia oraz wprowadzania informacji o odroczeniu/nieobecności pacjenta/ odmowie pacjenta/ zakwalifikowaniu/zwolnieniu ze szczepienia.

405.

Odnotowanie informacji o wykonanym szczepieniu.

PORADNIA STATYSTYKA

406.

Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów).

407.

Wyszukiwanie w rejestrze pacjentów wg różnych parametrów:

 • imię,

 • nazwisko,

 • osoby spokrewnione z pacjentem

 • identyfikator pacjenta w systemie informatycznym,

 • PESEL.

408.

Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego wg parametrów jak dla pacjenta.

409.

Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta.

410.

Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie (wyników zleceń, danych formularzowych).

411.

W przypadku połączenia z systemem szpitalnym dostęp do informacji o hospitalizacjach pacjenta.

412.

Przegląd i wydruk ksiąg:

 • Księga Przychodni,

 • Księga Oczekujących,

 • Księga Zgonów.

413.

Możliwość definiowania raportów możliwych do uruchomienia przez danego użytkownika

414.

Integracja z gruperem AOS – wyznaczanie poprawnych grup AOS dla wizyt bezpośrednio z ekranu kodowania wizyt.

415.

Dla zleceń badań diagnostycznych, które zostały wykonane przed wizytą i nie zostały jeszcze konsultowane przez lekarza specjalistę, system automatycznie podpowiada uwzględnienie ich kodów ICD9 w rozliczeniu z NFZ oraz grupowaniu na etapie kodowania wizyty.

416.

Dla chemioterapeutyków z załącznika nr 2 do zarządzenia nr 5/2011/DGL Prezesa NFZ system automatycznie proponuje uzupełnienie pola 'Dawka określona wg'.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA W PORADNI

417.

Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje).

418.

Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie.

419.

W połączeniu z Modułem Zleceń Medycznych możliwość komunikacji z innymi zewnętrznymi systemami w zakresie wczytywania wyników wykonania Warunkiem komunikacji z systemami zewnętrznymi jest ich zgodność z międzynarodowym standardem medycznym HL7.

420.

Możliwość zapisu danych formularza bez jego zatwierdzania z możliwością powrotu i dokończenia pracy z formularzem

421.

Możliwość zdefiniowania formularzy, na których lekarz może zaznaczyć punkty na graficznym schemacie (np. organu)

422.

Możliwość wydruku wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej pacjenta leczonego w poradni

423.

Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje). Możliwość własnoręcznego definiowania strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne), grafiką z możliwością zaznaczania i ułożonymi na ekranie.

424.

System posiada wbudowany moduł sprawdzania pisowni w języku polskim dla danych opisowych Systemu. Powinien on weryfikować pisownie w każdym polu danych opisowych

425.

Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie. Możliwość własnoręcznego wykonania wydruku zawierającego dane wprowadzone na wcześniej zdefiniowanych formularzach.

REHABILITACJA

426.

System umożliwia prowadzenie ewidencji zasobów jednostek rehabilitacyjnych na poziomie gabinetów i stanowisk (urządzeń).

427.

System umożliwia definiowanie zasobów do wykorzystania indywidualnego i grupowego (przez wiele osób równocześnie).

428.

System umożliwia wystawianie zleceń na rehabilitację w postaci list zabiegów z określonymi seriami powtórzeń i warunkami dodatkowymi.

429.

System pozwala na planowanie listy zabiegów na wybranych stanowiskach na wybrany dzień i następnie na powielanie planowania na tych samych zasobach zgodnie ze zleconymi długościami serii.

430.

System musi umożliwiać rejestrowanie zleceń na zabiegi i wiązanie go ze planowanymi zabiegami.

431.

System musi kontrolować zajętość stanowisk.

432.

System musi drukować dla pacjenta kartę zabiegową.

433.

System musi pozwalać na szybkie odnotowanie wykonania każdego zabiegu z serii.

434.

System musi umożliwiać odnotowanie wykorzystania do zabiegów leków i materiałów medycznych zarówno pochodzących z placówki jak i własnych pacjenta.

SPRZEDAŻ

ROZLICZENIA Z NFZ

435.

Możliwość sortowania i filtrowania wszystkich tabel dostępnych w module według dowolnej kolumny. Możliwość eksportu tabel do arkusza Excel / OpenOffice

436.

Wczytywanie elektronicznych wersji umów oraz aneksów z NFZ.

437.

Przeglądanie wczytanych umów (zakresy, produkty kontraktowe, produkty jednostkowe, limity).

438.

Możliwość importu danych z systemów zewnętrznych do modułu rozliczeniowego w postaci arkusza kalkulacyjnego bądź pliku w formacie xml.

439.

Weryfikacja danych statystycznych na podstawie umowy, jak i najważniejszych walidacji ogłaszanych w komunikatach NFZ

440.

Generowanie komunikatów I fazy statystycznej z możliwościową wysłania danych z dokładnością do umowy, produktu kontraktowego (zakresu ), pacjenta, zestawu świadczeń, świadczenia, pozycji rozliczeniowej.

441.

Wczytanie odpowiedzi NFZ do komunikatu I fazy z informacją o liczbie zatwierdzonych i odrzuconych pozycji z informacją o błędach w postaci konfigurowalnego raportu.

442.

Obsługa modelu naliczania świadczeń po stronie OW NFZ ("żądanie zapłaty").

443.

Wczytanie komunikatów zwrotnych ZRZ(R_UMX) żądania rozliczenia.

444.

Tworzenie elektronicznych rachunków refundacyjnych - rfx na podstawie wczytanych komunikatów R_UMX oraz bez szablonu

445.

Obsługa komunikatu szczegółowego ERX/EFX dla rachunku/faktury.

446.

Tworzenie sprawozdań finansowych/faktur w poszczególnych miesiącach rozliczeniowych na podstawie szablonów rachunków do NFZ-tu.

447.

Tworzenie korekt do sprawozdań finansowych/faktur do NFZ-tu.

448.

Możliwość ręcznego wpisywania wielkości wykonanych świadczeń na zestawieniu finansowym.

449.

Generowanie wydruków sprawozdań finansowych/faktur do NFZ-tu.

450.

Integracja z modułem finansowo-księgowym w zakresie eksportu faktur z modułu rozliczeniowego

451.

Zapisywanie w systemie świadczeń w zakresie leczenia onkologicznego i programów lekowych zgodne z zaleceniami NFZ.

452.

Prowadzenie ewidencji faktur za leki z zakresu chemioterapii i programów terapeutycznych z możliwością generowania komunikatu faktur zakupu w formacie -fzx.

453.

Integracja z modułem aptecznym w zakresie przekazywania danych o fakturach zakupu w zakresie produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii , programach terapeutycznych i programach lekowych

454.

Mechanizm automatycznego przekodowywania danych pozycji rozliczeniowych z zakresu programów terapeutycznych/lekowych w przypadku zmiany taryfy/danych faktury zakupowej

455.

Rozliczanie świadczeń POZ z zakresów:

 • działań lekarza POZ

 • działań pielęgniarki i położnej POZ oraz pielęgniarki szkolnej

 • nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej

 • nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki medycznej

 • transportu sanitarnego POZ

456.

Generowanie komunikatu danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ - komunikat WYKBAD.

457.

Automatyczna archiwizacja wszystkich generowanych i wczytywanych komunikatów.

458.

Ewidencja świadczeń z wyszukiwaniem danych rozliczeniowych według kryteriów:

 • roku

 • miesiąca

 • przedziału czasowego

 • umowy, produktu kontraktowego, produktu jednostkowego

 • jednostki realizującej, zlecającej

 • pacjenta, zestawu świadczeń, świadczenia, pozycji rozliczeniowej

 • statusu rozliczenia

 • personelu realizującego, kierującego

 • diagnozy ICD10 wyszukanej

 • numeru komunikatu statystycznego

 • trybów przyjęcia i wypisu

 • tytułu uprawnienia

459.

Zaimplementowanie algorytmu grupera (zgodnie z zapisami aktualnych zarządzeń Prezesa NFZ umożliwi:

 • określenie grupy JGP bez konieczności komunikacji z NFZ natychmiast po wprowadzeniu niezbędnych danych wraz z prezentacją osobodni pacjenta w odniesieniu do liczby dni finansowanych grupą JGP.

 • określenie grupy JGP z najwyższą taryfą na podstawie wprowadzonych danych wraz z określeniem listy grup alternatywnych JGP.

460.

Wprowadzanie rozliczeń JGP w oparciu:

 • wbudowanego grupera

 • słowniki katalogów świadczeń udostępnione w ramach elektronicznej umowy

461.

Zgodność z najnowszymi wytycznymi NFZ w sprawie grupowania (przeprowadzana na bieżąco implementacja zmian ogłaszanych przez NFZ).

462.

Dostęp do funkcjonalności grupera w zakresie:

 • wyznaczania grup JGP

 • wyznaczania ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych

 • wyznaczania grup w zakresach stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej

 • obliczania wartości punktowych świadczeń

 • funkcjonowania aplikacji w środowisku desktopowym Windows w architekturze klient - serwer

463.

Możliwość rozliczenia świadczeń z wykorzystaniem dynamicznej taryfy obowiązującej w POZ, AOS, chemioterapii dla degresywnej skali punktowej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej dla świadczeń pierwszorazowych.

464.

Monitoring wykonania kontraktu z możliwością generowania raportów z realizacji kontraktu.

465.

Automatyczne wyliczanie wielkości wykonanych świadczeń na podstawie analitycznej ewidencji realizacji kontraktu.

466.

System umożliwia ponowne przegrupowanie świadczeń z zadanego zakresu dat i świadczeń

467.

Eksport wszystkich raportów do arkusza kalkulacyjnego.

468.

System zaopatrzony jest w funkcję walidacji danych pod kątem rozliczenia z NFZ. Błędy w danych rozliczeniowych nie blokują możliwości wykonywania innych funkcji dokumentacji medycznej i zleceń oraz związanych z ruchem chorych (np. przyjęcie, wypis, przeniesienie)

469.

Błędy walidacji danych istotnych dla rozliczenia z NFZ są prezentowane w wyraźny sposób podczas przeglądania danych hospitalizacji

470.

System walidacji na danych istotnych dla rozliczenia z NFZ jest konfigurowalny w zakresie co najmniej dodawania nowych walidacji przez informatyków zamawiającego po uprzednim przeszkoleniu przez dostawcę.

471.

System umożliwia wstępną walidację danych rozliczeniowych podczas lub po wprowadzaniu danych. Wynik walidacji jest prezentowany użytkownikowi stale i w widocznym miejscu

472.

Walidacje mogą być w prosty sposób modyfikowane i konfigurowane przez administratora systemu

473.

Użytkownik ma dostępną listę świadczeń z błędami walidacji. Lista nie jest filtrowana zakresem czasowym, dlatego użytkownik widzi nawet błędy walidacji z poprzednich miesięcy i może dążyć do kompletnego wyczyszczenia listy

474.

Świadczenia z błędami wstępnej walidacji nie trafiają do raportu I fazy (statystycznego) do czasu poprawienia tych błędów

475.

System umożliwia rozliczenia z NFZ jak również raporty z list oczekujących i inne wymagane przez NFZ zgodnie z obowiązującymi regulacjami

476.

System umożliwia wczytanie i prezentację danych umowy z NFZ. Wczytanie umowy powoduje zmianę w katalogach produktów NFZ po stronie systemu HIS.

477.

System umożliwia generację raportów statystycznych w obrębie roku rozliczeniowego w następujących trybach:

 • Tryb z automatycznym pobraniem wszystkich nowych oraz korygowanych świadczeń narastająco od określonego miesiąca

 • Tryb wyboru – do raportu statystycznego trafiają tylko wybrane świadczenia oznaczone jako zaakceptowane/wskazane do rozliczenia

 • Tryb akceptacji korekt – do raportu statystycznego trafiają świadczenia nowe oraz oznacz jako zaakceptowane do skorygowania

 • Tryb błędów – do raportu statystycznego trafiają tylko świadczenia posiadające błędy importu oraz weryfikacji NFZ

 • Tryb ponownego przesłania – do raportu trafiają ponownie wszystkie świadczenia wysłane wcześniej we wskazanym raporcie statystycznym

478.

Po wybraniu opcji generacji raportu I fazy (statystycznego), użytkownik dostaje listę świadczeń które trafią do raportu zgodnie z wybranym trybem generacji i może dodatkowo usunąć z raportu wybrane świadczenia

479.

Każdy wygenerowany lub wczytywany raport trafia do archiwum systemu - użytkownik może go w dowolnym momencie przywołać i sprawdzić jego zawartość zarówno w formie XML jak i w formie czytelnej

480.

Możliwe jest wczytanie wielu raportów zwrotnych jednocześnie zaznaczając wiele plików do wczytania (dot. komunikacji z NFZ z użyciem plików)

481.

Wczytanie raportów zwrotnych I fazy powoduje oznaczenie w systemie świadczeń jako błędnych lub zweryfikowanych pozytywnie przez NFZ. Wynik weryfikacji jest dostępny zarówno w postaci zbiorczej, w postaci zbiorczej listy błędów oraz jako błędy prezentowane w widocznym miejscu po otwarciu danych pojedynczego świadczenia

482.

Użytkownik ma dostępną specjalne funkcje ułatwiające poprawę błędów walidacji. Składa się ona z listy błędów do poprawy z poziomu której użytkownik może wejść w dane świadczenia, poprawić błędy oraz oznaczyć świadczenie jako poprawione. Tak oznaczone świadczenie znika z listy błędów i będzie wysłane w kolejnym generowanym raporcie I fazy

483.

W przypadku korekt świadczeń w raporcie I fazy, system rozpoznaje dokonanie zmian w danych statystycznych, tak, żeby nie korygować świadczeń, które nie uległy zmianie, chyba, że użytkownik wybierze opcję wymuszenia korekty

484.

W przypadku korekt danych rozliczeniowych (pozycji) system rozpoznaje czy dane pozycji faktycznie uległy zmianie i koryguje tylko te pozycje, które się zmieniły. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych korekt faktur

485.

System pozwala oznaczyć część świadczeń jako rozliczane przez inny system i dzięki temu ignorować je w rozliczeniach. Pozwala to na łatwiejsze wdrożenie systemu w jednostkach, które prowadzą rozliczenia miesięczne w osobodniach (np. psychiatria, opieka długoterminowa)

486.

Nie może być konieczności zakańczania hospitalizacji rozliczanych miesięcznie w osobodniach, na przełomie roku, gdy nowa umowa zastępuje starą.

487.

System umożliwia wczytanie szablonów faktur i korekt i automatyczne wystawiania na ich podstawie faktur i korekt

488.

System umożliwia generację faktury i korekty elektronicznej

489.

System umożliwia generację faktury i korekty papierowej

490.

System umożliwia wystawienie faktury i korekty bez szablonu (np. dla rozliczeń ryczałtowych)

491.

System umożliwia generację raportów związanych z rozliczeniem POZ (Deklaracje, raport zbiorczy z badań i świadczeń)

492.

System udostępnia zestawienie rozliczeniowe za dany okres, narastająco, w formie tabeli i tabeli przestawnej zawierający informację per zakres świadczeń o:

 • Wykonaniu rzeczywistym

 • Stopniu wykorzystaniu limitów

 • Wykonaniu przesłanym do NFZ

 • Wykonaniu przyjętym oraz odrzuconym przez NFZ

 • Wykonaniu zawartym w szablonach i zafakturowaniu

493.

Powyższy raport może również zostać przygotowany w ujęciu rozbicia na rzeczywiste miejsca wykonywania świadczeń – różne od tych zawartych w umowie. Np. jeśli szpital na 2 Oddziały psychiatryczne, które w umowie z NFZ figurują jako jeden oddział, to możliwe jest podanie wykonania dla każdego z tych oddziałów z osobna

494.

System udostępnia gruper JGP wg aktualnych wytycznych NFZ

495.

System umożliwia ponownie grupowanie JGP hospitalizacji i porad z wybranego okresu czasu


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna