Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 KleszczówPobieranie 0,94 Mb.
Strona7/14
Data15.02.2018
Rozmiar0,94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

SYSTEMY AMBULATORYJNE

REJESTRACJA PACJENTÓW W PORADNI

279.

System umożliwia wybór/zmianę terminarza / poradni prze konieczności przelogowania się użytkownika

280.

Terminarz wizyt może zostać podzielony na osobne kategorie wizyt:

 • wizyty pierwszorazowe pilne

 • wizyty pierwszorazowe stabilne

 • wizyty kolejne

 • wizyty onkologiczne

281.

Podział terminarza na kategorię wizyt umożliwia automatyczne obliczenie pierwszych wolnych terminów na potrzeby sprawozdawczości do NFZ

282.

System umożliwia wybór wolnego terminu poprzez przeglądanie terminarza w trybie graficznym lub wybór wolnego terminu z listy.

283.

Terminarz graficzny powinien umożliwić pokazanie wolnych terminów w układzie

 • rocznym

 • miesięcznym

 • tygodniowym

 • dziennym

284.

Wybór wolnego terminu z listy (bez użycia terminarza graficznego) powinien umożliwiać wybór nie tylko pierwszego wolnego terminu ale też kolejnych wolnych.

285.

Zarówno wybrany terminarz jak i lista wolnych terminów musi mieć możliwość filtrowania minimum:

 • zasobem (np. Lekarz, gabinet)

 • kategorią wizyty

286.

Rejestracja pacjenta w terminarzu powinna być w pełni zintegrowana z listą oczekujących NFZ. System nie może wymagać od użytkownika dodatkowych czynności po rejestracji związanych z wpisaniem pacjenta na listę oczekujących.

287.

System musi umożliwiać rejestrację pacjenta poza terminarzem, nawet bez podania numerka/terminu przyjęcia.

288.

System musi umożliwiać stworzenie terminarza w trybie numerkowych ze stałym czasem trwania danego rodzaju wizyty

289.

System musi umożliwiać stworzenie terminarza w trybie godzinowym, gdzie czas trwania danej wizyty może być indywidualnie dostosowany dla danej wizyty

290.

System musi umożliwiać zdefiniowanie osobnych pól numerków w ramach jednego terminarza. Pula numerków może mieć osobną numerację i może mieć osobny alfanumeryczny prefix numerku

291.

System musi umożliwiać stworzenie dodatkowej puli numerków dla pacjentów przyjmowanych dodatkowo za zgodą lekarza (np. pacjent musi być przyjęty dokładnie tydzień po wypisie ze szpitala w celu kontynuowania leczenia)

292.

System musi umożliwiać zdefiniowania terminarza przynależnego do kilku jednostek organizacyjnych jednocześnie, np. gdy kilka poradni korzysta z tego samego zasobu / sprzętu medycznego

293.

Podczas rejestracji pacjenta system umożliwia sprawdzenie statusu ubezpieczenia w eWUŚ jak również odnotowanie posiadania innych dokumentów ubezpieczeniowych (UE, zgody administracyjne, nieubezpieczeni uprawnieni i inne)

294.

Podczas rejestracji pacjenta system umożliwia wydruk oświadczenia o ubezpieczeniu a następnie zeskanowanie go po podpisaniu przez pacjenta

295.

Podczas rejestracji pacjenta system umożliwia uzupełnienie informacji o skierowaniu oraz opcjonalnie zeskanowanie skierowania oraz innych istotnych dokumentów, które przynosi pacjent (np. paszport, karta pobytu)

296.

System umożliwia oznaczenie, że rejestracja odbyła się telefonicznie oraz oznaczenie (np. w formie alertu), że wymagane jest uzupełnienie informacji (np. skierowania)

297.

System umożliwia oznaczenie podczas rejestracji przypadku pilnego/stabilnego, procedury medycznej NFZ oraz faktu, czy dana rejestracja wiąże się z wpisem do kolejki oczekujących NFZ

298.

W dniu przyjęcia system sprawdza uprawnienia w eWUŚ dla pacjentów zarejestrowanych na dany dzień i umożliwia wydruk planu przyjęć wraz ze statusem eWUŚ

ZARZĄDZANIE BAZĄ PACJENTÓW

299.

System prowadzi bazę pacjentów z możliwością przeglądania, dodawania, edycji danych.

300.

Przeszukiwanie bazy pacjentów według zadanych kryteriów:

 • wewnętrzny nr pacjenta,

 • numer dokumentacji

 • nazwisko i imię,

 • PESEL

301.

Zbierane dane o pacjencie:

 • imiona,

 • nazwisko,

 • data i miejsce urodzenia,

 • płeć,

 • imiona i nazwiska rodowe rodziców,

 • rodzaj i numer dokumentu tożsamości,

 • numer PESEL,

 • adres stały, adres korespondencyjny,

 • dane kontaktowe (numery telefonów, e-mail),

 • VIP (np. osoba publiczna lub inna, do której rekordu dostęp może być ograniczony),

 • informacje o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

302.

System umożliwia zbieranie informacji o opiekunach prawnych pacjenta oraz innych osobach powiązanych z pacjentem.

303.

System umożliwia zbieranie informacji o osobach upoważnionych do odbioru dokumentacji.

304.

Zbieranie informacji o ubezpieczeniu pacjenta.

305.

Wprowadzanie informacji o deklaracjach POZ.

306.

System prowadzi pełną historię zmian danych osobowych pacjenta. Przechowuje informacje o dacie modyfikacji i użytkowniku który dokonał zmiany.

307.

System automatycznie uzupełniania 'Miejscowość' ,'Kod TERYT.' oraz pokazuje możliwe nazwy ulic po wpisaniu numeru kodu pocztowego podczas uzupełniania danych adresowych pacjenta. W przypadku uzupełnienia miejscowości, ulicy i numeru przy braku podanego kodu pocztowego system uzupełnia ten kod na podstawie wprowadzonych danych

308.

Wydruk danych pacjenta.

309.

Wydruk koperty na dokumentację

310.

Wydruk formularza historii choroby

311.

Możliwość scalania powielonych rekordów medycznych pacjenta z zachowaniem niezbędnej historii zmian przez administratora systemu

312.

Rezerwacja/rejestracja wizyt.

313.

System obsługuje uprawnienia dla jednostek składających się z wielu poradni rozproszonych terytorialnie na postawie uprawnień użytkownika oraz wybranej lokalizacji. System umożliwia nadawanie uprawnień do funkcji Systemu w zależności od uprawnień użytkownika oraz obsługiwanej lokalizacji.

314.

Wyszukiwanie możliwych terminów wizyt na podstawie zdefiniowanych grafików. Spośród zaproponowanych wolnych terminów użytkownik może wybrać termin wizyty najbardziej odpowiadający pacjentowi

315.

Możliwość zdefiniowania grafika terminów na wizyty na podstawie:

 • rodzaju wpisu do terminarza,

 • jednostki/lokalizacji,

 • lekarza/urządzenia,

 • typu wizyty (pierwsza, kontynuacja, pilna, stabilna),

 • wieku pacjenta.

316.

System posiada dwa tryby definiowania terminarzy:

 • Tryb numerkowy - ze stałym slotem czasowym o zdefiniowanej liczbie minut i określonej liczbie numerów w danym czasie

 • Tryb terminarzowy - ze zmiennym czasem trwania wizyty, który jest domyślnie ustawiany na podstawie rodzaju oraz z rejestracją na określoną godzinę

317.

Wsparcie dla jednoczesnej rezerwacji wizyt z wielu stanowisk – Call Center

318.

Możliwość odwołania rezerwacji wizyty

319.

System umożliwia rezerwację wizyty dodatkowej (tzw. overbooking) oraz mechanizm kontroli liczby wizyt dodatkowych.

320.

System prezentuje informacje o potencjalnych konfliktach między rezerwacjami

321.

Przeglądanie listy zaplanowanych wizyt w widoku tabelarycznym i w terminarzu graficznym.

322.

Funkcja rejestracji wizyty bez wcześniejszego planowania.

323.

Rejestracja wizyty z listy roboczej lub w kontekście pacjenta.

324.

Rejestracja danych skierowania (data skierowania, jednostka kierująca, lekarz kierujący, rozpoznanie ze skierowania) podczas rejestracji wizyty.

325.

Anulowanie zarejestrowanej wizyty.

326.

Możliwość przeglądu i wydruku zaplanowanych wizyt dla pacjenta.

327.

Możliwość przeglądu terminarza wizyt z gabinetu lekarskiego.

328.

Wizyty w terminarzu są oznaczone kolorystycznie zależnie od rodzaju zaplanowanej wizyty np. pilna, stabilna, pierwsza, kolejna

329.

Możliwość oznaczania w grafikach kolorami widocznymi w planowaniu wizyt, różnych rodzajów terminów (typu wizyty)

330.

Lista robocza rejestracji umożliwia sortowanie i filtrowanie po każdej kolumnie. Przefiltrowaną listę można wyeksportować do arkusza Excel / OpenOffice

331.

Możliwość generowania listy pacjentów do przyjęcia w danym dniu wraz ze statusem sprawdzenia eWUŚ tego dnia.

332.

Możliwość zaznaczania na liście pacjentów do przyjęcia w danym dniu czy karta w formie papierowej została przygotowana do przekazania do gabinetu

333.

Możliwość dowolnego ustawiania kolejności kolumn na podstawie domyślnego widoku listy roboczej wizyt rejestracji przez przeciągnięcie kolumny mechanizmem drag & drop.

334.

Możliwość seryjnego wyszukiwania i rezerwacji terminów na cały cykl wizyt pacjenta, bez konieczności ponownego uruchamiania funkcji rezerwacji w celu wyznaczenia kolejnych terminów dla serii wizyt.

335.

Automatyczne prowadzenie kolejek oczekujących.

336.

Pełna integracja z modułem eRejestracja. Moduł Recepcja i eRejestracja przy wyznaczaniu terminów korzystają z tej samej definicji grafików.

WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ PACJENTA DO USŁUG

337.

System posiada mechanizmy weryfikacji uprawnień pacjenta do wykonania usługi w ramach umowy (NFZ, medycyny pracy, abonamentu, itp.) w momencie rejestracji.

338.

System umożliwia sprawdzenie podczas rejestracji uprawnienia pacjenta do wybranych usług.

339.

Podczas rezerwacji/rejestracji wizyty można wskazać uprawnienie, w ramach którego realizowana jest wizyta.

340.

System umożliwia dodanie alertu przypominania użytkownikowi o braku danych o ubezpieczeniu zdrowotnym w funkcji edycji pacjenta, nie blokując jednocześnie dalszego przebiegu obsługi pacjenta.

PORADNIA GABINET

341.

Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów szpitalnych, wizyt ambulatoryjnych, diagnostycznych.

342.

Wyszukiwanie pacjentów w rejestrze pacjentów wg różnych parametrów:

 • imię,

 • nazwisko,

 • osoby spokrewnione z pacjentem,

 • identyfikator pacjenta w systemie informatycznym,

 • PESEL

343.

Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego wg parametrów jak dla pacjenta.

344.

Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta.

345.

System automatycznie uzupełniania 'Miejscowość' i 'Kod TERYT.' oraz pokazuje możliwe nazwy ulic po wpisaniu numeru kodu pocztowego podczas uzupełniania danych adresowych pacjenta. W przypadku uzupełnienia miejscowości, ulicy i numeru przy braku podanego kodu pocztowego system uzupełnia ten kod na podstawie wprowadzonych danych

346.

Przegląd listy pacjentów do przyjęcia w danym dniu.

347.

Możliwość gromadzenia danych medycznych związanych z wizytą pacjenta:

 • Rozpoznanie,

 • Wywiad,

 • Badania,

 • Zastosowane leczenie,

 • Zalecenia.

348.

Możliwość gromadzenia danych o wzroście i wadze pacjenta z automatycznym wyliczeniem BMI

349.

Możliwość definiowania przez użytkownika i wykorzystania własnych tekstów standardowych w polach opisowych.

350.

Możliwość odnotowania wykonanych pacjentowi w trakcie wizyty elementów leczenia (procedury, leki, badania, skierowania). Dla wszystkich tych elementów możliwy jest ich szybki wybór z listy podręcznej zdefiniowanej dla jednostki i/lub użytkownika

351.

Możliwość odnotowania zużytych materiałów do przeprowadzonych podczas wizyty zabiegów.

352.

Zapis świadczeń NFZ udzielonych w ramach porady ambulatoryjnej. Możliwy jest szybki wybór świadczenia NFZ z listy podręcznej zdefiniowanej dla jednostki i/lub użytkownika

353.

System ostrzega o kolizji czasowej wizyty ambulatoryjnej z hospitalizacją

354.

Wpis do Księgi Oczekujących pacjentów oczekujących na wizytę z informacją na co pacjent oczekuje oraz możliwością dodrukowania potwierdzenia wpisu na kolejkę dla pacjenta

355.

Zmiana wcześniej zaplanowanego terminu wizyty pacjenta wraz z koniecznością wprowadzenia informacji uzasadniającej tę zmianę.

356.

Możliwość anulowania zaplanowanej wizyty pacjentowi.

357.

Możliwość zakończenia wizyty poprzez odnotowanie faktu nie przyjęcia pacjenta do gabinetu z powodu zgodnego z wytycznymi NFZ. Anulowanie przyjęcia z podaniem powodu anulowania wizyty.

358.

Możliwości tworzenia listy osób uprawnionych do uzyskania informacji o przebiegu leczenia pacjenta.

359.

Szybki dostęp do najważniejszych funkcji modułu, z przypisanymi na stałe w zakresie całego modułu skrótami klawiaturowymi, m.in. do:

 • wyszukania pacjenta,

 • wyszukania wizyty,

 • przeglądu dokumentacji pacjenta

360.

System umożliwia wybór diagnoz które mają być wysłane do NFZ, np. w przypadku gdy wprowadzono w celach statystycznych więcej diagnoz niż można wysłać do NFZ.

361.

Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie. Możliwe jest przeglądanie dokumentacji w podzielonym ekranie, podczas gdy na drugiej części ekranu można wykonywać inne czynności w karcie pacjenta

362.

Automatyczne nadanie numeru w Księdze Przychodni w momencie rejestracji pacjenta.

363.

Przegląd i wydruk ksiąg:

 • Księga Przychodni,

 • Księga Oczekujących,

 • Księga Zgonów.

 • Księgi powinny być interaktywne to znaczy, że po wybraniu wiersza z przeglądu księgi można przejść do danych wpisu

364.

System posiada wbudowany moduł sprawdzania pisowni w języku polskim dla danych opisowych Systemu

365.

System umożliwia wprowadzenie komentarza przy każdej diagnozie ICD10.

366.

Kodowanie ICD9:

 • możliwość użycia grup (schematów) procedur ogólnych jak i spersonalizowanych dla użytkownika oraz dla jednostki organizacyjnej,

 • możliwość zawarcia w schemacie krotności procedury

 • możliwość zawarcia w schemacie następstwa czasowego procedur- możliwość dodawania pojedynczej procedury do tabeli (nowe wiersze),

 • możliwość dodawania zdefiniowanych wcześniej grup (schematów) procedur za pomocą wyboru z listy schematów

 • możliwość określenia osoby wykonującej indywidualnie dla każdej procedury i dnia

 • możliwość określenia podwykonawcy indywidualnie dla każdej procedury i dnia

 • wyświetlenie listy podręcznej ICD9 z której można dodawać poszczególne procedury jednym kliknięciem

367.

System umożliwia dwa sposoby obsługi przyjęcia pacjenta w poradni:

 • Przyjęcie po wcześniejszym potwierdzeniu obecności pacjenta (Pacjent stawia się rejestracji i rejestratorka oznacza jego obecność, sprawdzając jednocześnie, czy w systemie jest komplet danych potrzebnych do odbycia wizyty)

 • Przyjęcie bez potwierdzenia obecności pacjenta (Pacjent stawia się bezpośrednio pod gabinetem, gdzie zostaje wezwany przez lekarza lub system numerkowy)

368.

System umożliwia nadruk na kopercie historii choroby zawierający przynajmniej dane:

 • Dane osobowe pacjenta

 • Adres pacjenta

 • Telefon pacjenta

 • Dane opiekunów i osób upoważnionych wraz z adresami i numerami telefonów (o ile są podane)

369.

System prezentuje lekarzowi w gabinecie listę pacjentów do przyjęcia / zarejestrowanych na dany dzień (w zależności od wyboru opcji obsługi wizyty – z potwierdzeniem obecności lub bez)

370.

Lekarz ma możliwość przefiltrować listę tylko pacjentami zarejestrowanymi do niego lub do innego lekarza – jeśli wykonuje zastępstwo

371.

Lekarz oznaczając przyjęcie pacjenta jest przez system od razu przenoszony do karty wizyty w poradni

372.

Podczas pracy z kartą historii choroby dla aktualnej wizyty w poradni, lekarz ma możliwość przejrzenia dokumentacji poprzednich wizyt pacjenta w poradni lub innych poradniach lub w szpitalu (za wyjątkiem dokumentacji, która jest zastrzeżona) bez wychodzenia z edytowanej karty wizyty

373.

Przeglądając dokumentację z wcześniejszych wizyt, lekarz otrzymuje chronologiczny widok historii choroby dla poprzednich wizyt (najnowsze wizyty jako pierwsze), jedna pod druga (lub jedna obok drugiej), które może przewijać myszą, czytając opisy kolejnych poprzednich wizyt. Niedozwolona jest konieczność kolejnego otwierania i zamykania dokumentacji z poprzednich wizyt

374.

Lekarz ma możliwość skopiowania danych z historycznego wpisu do bieżącej wizyty zarówno w zakresie dokumentacji opisowej całej wizyty jak i poszczególnych elementów opisu (np. wywiad, badanie przedmiotowe)

375.

Dla wizyty poradni system umożliwia podpięcie różnych formularzy dla wypełnienia danych historii choroby, zależnie od poradni i rodzaju wizyty (np. inne pola formularza w wizycie pierwszorazowej a inne w kolejnej)

376.

Podczas pierwszej edycji formularza danej wizyty system ma zaproponować wypełnienie go wartościami domyślnymi definiowanymi per rodzaj wizyty + jednostka i/lub użytkownik lub danymi z poprzednich wizyt

377.

W ramach formularzy historii choroby lekarz ma mieć możliwość użycia tekstów standardowych zdefiniowanych przez siebie lub dla całej poradni.

378.

W ramach formularzy historii choroby lekarz może wstawić wybrany element z innej dokumentacji pacjenta

379.

W ramach formularzy historii choroby oraz wybranych formularzy zleceń i skierowań, system umożliwia zdefiniowanie pola szkicu graficznego, gdzie lekarz może nanieść szkic na określony np. schemat organu

380.

System umożliwia grupowanie wizyt w przypadki medyczne. Np. możliwe jest pogrupowanie wizyt w poradni ortopedycznej na dwa osobne przypadki, gdy pacjent ma jednocześnie leczone złamanie ręki i nogi. Lekarz obsługujący daną wizytę ma możliwość ograniczenia domyślnie widocznej dokumentacji tylko do danego przypadku.

381.

Do przypadku można przypisać osobne rozpoznanie wg. ICD10 definiujące go oraz osobne skierowania.

382.

System umożliwia szybkie skopiowanie rozpoznania wg ICD10 z poprzedniej wizyty

383.

System umożliwia korzystanie z list podręcznych w zakresie:

 • wyboru procedur ICD9

 • wyboru produktów NFZ niezwiązanych z JGP

 • zlecania badań laboratoryjnych i diagnostycznych

 • leków

 • dokumentów do wypełnienia (np. skierowanie do szpitala, zlecenie transportu itp.)

384.

Listy podręczne powinny być albo od razu widoczne na ekranie w danej sekcji albo dostępne po niewielkiej liczbie kliknięć. System umożliwia wybór pojedynczych elementów z listy poprzez pojedyncze lub podwójne kliknięcie. Możliwe jest również szybkie wybranie wszystkich elementów z listy – tam gdzie ma to uzasadnienie.

385.

W zakresie takim jak listy podręczne – system umożliwia stworzenie pakietów elementów. Użytkownik wybierając pakiet może dodać do dokumentacji wizyty jednocześnie wiele elementów (np. procedur ICD9 lub badań laboratoryjnych)

386.

W zakresie zlecania badań diagnostycznych system umożliwia podpięcie do danego rodzaju badania określonego formularza dedykowanego dla tego rodzaju i po wykonaniu zlecenia wydrukowanie go na druku dedykowanym do danego rodzaju badania. Np. inny formularz będzie trzeba wypełnić przy skierowaniu na mammografię a inny przy skierowaniu na TK

387.

W zakresie wystawiania recept system ma umożliwiać:

 • Wybór refundacji leku z aktualnej listy leków refundowanych

 • Wybór ilości opakowań leku z automatycznym przeliczeniem na jednostki podawcze (np. tabletki)

 • Podanie dawkowania leków i wydruk zaleceń dla pacjenta

 • Wpisanie uwag do dawkowania

 • Umieszczenie na recepcie słownego opisu ilości leków

 • Podanie innych możliwych danych na recepcie wg obowiązujących przepisów

 • Stworzenie recepty i wybranie do niej leków z bazy leków (zawierających również leki generyczne)

 • Stworzenie recepty i wybranie do niej leków spośród tych, które pacjent przyjmował poprzednio, wraz z dawkowaniem oraz uwagami do dawkowania

 • Skopiowanie poprzedniej recepty w zakresie leków, dawkowania , ilości i uwag do dawkowania

 • Podejrzenie recepty przed wydrukiem

 • Wydruk recepty zgodny z obowiązującymi przepisami

 • Stworzenie recepty na kolejną wizytę bez jej natychmiastowego drukowania

388.

System prezentuje leki przyjmowane przez pacjenta oraz poprzednio wystawione recepty

389.

W zakresie wystawianych skierowań system umożliwia zdefiniowanie kilku zestawów wartości domyślnych wstawianych w pola skierowania

390.

System umożliwia obsługę badań wykonywanych podczas trwania wizyty (np. USG ciąży, próba wysiłkowa). W ramach tej obsługi system zapewnia:

 • Użycie różnych szablonów wyniku badania przypisanych do danego rodzaju badania

 • Wydrukowanie wyniku badania w formie przypisanej do danego rodzaju badania

391.

System umożliwia zamknięcie wizyty oraz:

 • Zapis karty historii choroby w formie dokumentu elektronicznego i/lub

 • Wydruk karty historii choroby w formie papierowej

 • Obie formy jeśli są używane jednocześnie muszą posiadać taką samą postać graficzną

 • Obie formy dokumentacji muszą automatycznie zawierać (bez konieczności dodatkowego dopisywania) wpisy dotyczące:

  • Wywiadu, badania przedmiotowego i innych opisowych elementów wizyty

  • Zleconych badań

  •  Wykonanych świadczeń

  • Wystawionych skierowań

  •  Przepisanych/zaleconych leków wraz oznaczeniem dawkowania, ilości i refundacji na recepcie


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna