Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 KleszczówPobieranie 0,94 Mb.
Strona6/14
Data15.02.2018
Rozmiar0,94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

PRZEGLĄDANIE ORAZ DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

189.

System umożliwia przeglądanie zawartości dokumentów możliwych do wydrukowania oraz wydrukowanej / podpisanej elektronicznie w formie identycznej jak będzie / była ona wydrukowana.

190.

Możliwość przeglądania zawartości dokumentacji pacjenta dla uprawnionych użytkowników

191.

Możliwość przeszukiwania zawartości dokumentacji pacjenta według zdefiniowanych kryteriów

192.

Dostęp do wszystkich dostępnych dla użytkownika dokumentów w dokumentacji medycznej z poziomu systemu medycznego (minimum Poradnia, Gabinet) bez konieczności zmiany modułu i ponownego logowania się do systemu

193

System musi umożliwić udostępnianie dokumentacji:

 • w celu realizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych w Zamawiającego

 • pacjentom i ich opiekunom

 • podmiotom upoważnionym (np. Prokurator)

CYFROWY PODPIS DOKUMENTÓW MEDYCZNYCH

194.

Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie

195.

System umożliwia przegląd podpisanych dokumentów w formie graficznej takiej w jakiej były one podpisane.

SKANOWANIE DOKUMENTÓW PAPIEROWYCH DO EDM oraz HIS

196.

Możliwość zeskanowania papierowego dokumentu i automatycznego dołączenia do archiwum medycznego do rekordu pacjenta:

 • bezpośrednie skanowanie dokumentów poziomu oprogramowania systemu szpitalnego klasy HIS, poprzez integrację z dowolnym skanerem pracującym pod kontrolą systemu MS Windows

 • zeskanowania papierowego dokumentu i automatycznego dołączenia do archiwum medycznego do rekordu pacjenta lub do pobytu

 • bezpośrednie wskazania pliku ze skanem dokumentu i podpięcie go do rekordu pacjenta lub pobytu

197.

Dodanie komentarza do skanowanego pliku

RECEPTY

198.

Moduł umożliwia wystawianie recept dla wskazanego pacjenta wybranego z indeksu pacjentów Systemu.

199.

Funkcje dostępne są minimum z modułów Gabinet, Izba przyjęć, Oddział.

200.

Wydruku recepty lekarskiej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich.

201.

Użytkownik ma dostęp do wyszukiwania leków z słowników według nazwy lub substancji czynnej.

202.

Pojedynczy element w liście wyszukiwania leków opisuje minimum nazwę, substancję czynną, postać, dawkę oraz opakowanie, a w przypadku leków recepturowych nazwę..

203.

Słownik leków wykorzystywany do wypisywania recept jest aktualizowany z poziomu funkcji administracyjnych. Możliwe jest wykonanie importu słownika leków.

204.

Możliwość utworzenia podręcznego słownika leków preferowanych przez użytkownika

205.

Użytkownik po wybraniu leku ma możliwość wskazania liczby opakowań (także niepełnych opakowań), dawkowania, odpłatności, dodania komentarza, zastrzeżenia zamiany leku.

206.

Na receptę automatycznie nanoszony jest oddział NFZ lub kod państwa w przypadku pacjentów zagranicznych, a także niezbędne dane pacjenta. W przypadkach, gdy pacjent jest nieubezpieczony, automatycznie ustawiany jest brak ubezpieczenia.

207.

Dane świadczeniodawcy nanoszą się automatycznie na formularz i wydruk recepty. Odpowiedni świadczeniodawca wybierany jest automatycznie na podstawie miejsca pobytu pacjenta (oddział/poradnia).

208.

Na receptę automatycznie nanoszony jest zalogowany lekarz, data wystawienia oraz termin realizacji.

209.

Użytkownik ma możliwość oznaczenia pilności recepty.

210.

System umożliwia zdefiniowanie zakresu numerów recept dla lekarza poprzez import z pliku xml pobranego z systemu NFZ

211.

Numery recept zapisują się na lekarza i świadczeniodawcę.

212.

System automatycznie rejestruje i numeruje recepty ze zdefiniowanej listy numerów recept lekarza.

213.

System umożliwia sprawdzenie ilości recept pozostałych do wykorzystania.

214.

System ewidencjonuje wszystkie leki przepisywane pacjentowi.

215.

W przypadku wystawiania recept dla dzieci nieposiadających numeru PESEL, na wydruku umieszczany jest PESEL opiekuna zapisany w systemie.

216.

Istnieje możliwość zapisu recepty w celu późniejszego jej wydrukowania lub modyfikacji. Recepta zapisana nie ma nadanego numeru – jest on nadawany w momencie wydruku. W związku z tym nie zużywa numerów z puli.

217.

System umożliwia usuwanie zapisanych recept.

218.

Usunięcie recept wydrukowanych jest możliwe tylko da użytkowników z uprawnieniami administratora.

219.

System uniemożliwia edycję wydrukowanej recepty.

220.

System uniemożliwia wydrukowanie więcej niż raz tej samej recepty

221.

System ostrzega przed usunięciem zapisanej/wydrukowanej recepty

222.

Wydrukowanie recepty skutkuje automatycznym jej zapisem.

223.

Możliwość ewidencjonowania leków bez recepty przepisywanych pacjentowi.

224.

Zachowane recepty i listy leków bez recepty prezentowane są w postaci zakładek i są zapisane na pobyt/wizytę.

225.

System umożliwia wydrukowanie listy leków dla pacjenta z dawkowaniem oraz opcjonalnym dodatkowym opisem / uwagami lekarza. Leki powinny być podzielone na wydruku na drogi podania

226.

System prezentuje listę wystawionych recept i wydanych list leków dla pacjenta z dawkowaniem w kontekście wybranego pobytu.

227.

System umożliwia kopiowanie recept na podstawie historii wystawionych recept.

228.

System prezentuje leki, które przyjmuje pacjent. Prezentowane są w dodatkowej zakładce z możliwością ich wyboru i naniesienia na receptę.

229.

System umożliwia dodanie recept, na których lekarz będzie mógł bezpośrednio wprowadzić same nazwy leków, odpłatność i dawkowanie z pominięciem wyboru leku ze słownika leków.

230.

System posiada funkcję zarządzania pulami recept. Uprawniony użytkownik ma możliwość wyszukania lekarzy i przypisanej do nich ilości pozostałych recept.

ZLECENIA MEDYCZNE

231.

System obsługuje zlecenia we współpracy z modułem zleceń i modułami specjalizowanymi – wysłanie/skierowanie pacjenta na konsultację, badanie diagnostyczne, laboratoryjne, zabieg, obsługa pacjenta konsultowanego w formie elektronicznej (sieć komputerowa) oraz tradycyjnej (wydruk zlecenia). Wszystkie funkcje zleceń medycznych można uruchomić bezpośrednio z poziomu dowolnego modułu obsługi pacjenta z wyłączeniem modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi.

232.

Wysłanie zlecenia wykonania elementu leczenia (badania) do jednostki realizującej (pracownia diagnostyczna).

233.

Możliwość śledzenia stanu wykonania zlecenia.

234.

Zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (wyniku badania).

235.

Możliwość automatycznej aktualizacji stanów magazynowych apteczek na podstawie zewidencjonowanego podczas wykonania zlecenia zużycia zasobów.

236.

Automatyczne kodowanie ICD9 na podstawie zleceń medycznych. Usługa (Badanie/operacja/konsultacja) może mieć przypisane kody ICD9 z możliwością wskazania jednego, domyślnego. Jej wykonanie w module zleceń skutkuje automatycznym zakodowaniem domyślnego kodu ICD9. Dodatkowo w chwili wprowadzania wyniku zlecenia użytkownik ma możliwość zmiany ICD9, które zostało automatycznie zakodowane przez system, jeżeli do zleconej usługi jest przyporządkowane więcej niż jedno ICD9. Zmiany ICD9 w takim przypadku są spójne (nie występuje redundancja danych) niezależnie, czy zostały dokonane w module statystyka, czy w module zleceń medycznych.

237.

Możliwość prezentacji aktualnych zleceń pacjenta

238.

Możliwość autoryzowania wykonania zlecenia dla zleceń, przez osoby uprawnione do autoryzacji np. ordynator oddziału. Możliwość autoryzacji pojedynczych zleceń lub grupy zleceń wybranych z listy.

239.

Możliwość ustawienia priorytetów zlecanych badań oraz podania terminów, na jakie badanie z danym priorytetem może być zlecane (np. CITO na czas bieżący, rutynowy na dzień następny na godzinę 12:00).

240.

Możliwość używania podręcznego panelu zleceń:

 • panel podręczny może być ustawiony dla wybranego użytkownika jak i dla jednostki jak i dla kombinacji tych dwóch

 • możliwość zlecania wszystkich pozycji z panelu

 • możliwość wyboru pojedynczych badań z panelu

241.

System posiada możliwość informowania użytkownika o wynikach badań

242.

Administrator może włączyć dla danej jednostki / użytkownika wyskakujące powiadomienia o wynikach, które pokazują się natychmiast po zalogowaniu do systemu.

243.

Klikając w powiadomienie użytkownik może przejść do karty pacjenta

244.

System obsługuje zlecenia:

 • Badań laboratoryjnych i diagnostycznych

 • Leków

 • Konsultacji

 • Zabiegów i innych czynności

245.

W przypadku zlecenia po jego zatwierdzeniu powstaje dokument elektroniczny i/lub wydruk zlecenia (zależnie od potrzeb organizacyjnych jednostki)

246.

Istnieje możliwość roboczego dodania zlecenia bez jego zatwierdzenia – w takiej sytuacji zlecenie nie może być przekazane do wykonania

247.

Podczas realizacji zlecenia w systemie (o ile zlecenie nie trafia do systemu zewnętrznego poprzez integrację), personel realizujący ma dostępny podgląd elektronicznego dokumentu zlecenia

248.

Zlecenia badań możliwe są w następujących trybach:

 • Tryb rutynowy – system dobiera godzinę pobrania materiału na podstawie grafiku godzin pobrań w danej jednostce, wybierając najbliższą godzinę wynikającą z grafiku

 • Tryb rutynowy odroczony – zlecający może wstawić datę i godzinę pobrania materiału późniejszą niż by to wynikało z grafiku godzin pobrań, zależnie od wskazań medycznych.

 • Tryb CITO – zlecający może ustawić sugerowaną godzinę pobrania materiału, jeśli tego nie zrobi ustawia się godzina bieżącą co oznacza konieczność pobrania natychmiast

249.

Osoba realizująca zlecenia badania związanego z pobraniem materiału może podczas realizacji wskazać dokładny rodzaj materiału pobranego do badania

250.

Każde badanie może być sparametryzowane, tak, żeby zarówno zlecający jak i wykonujący miał możliwość podania dodatkowych ważnych parametrów badania (np. miejsce pobrania materiału, objętość moczu w DZM itp.)

251.

System prezentuje wyniki badań laboratoryjnych w formie tabeli, wykresu oraz tabeli przestawnej

252.

Do każdego zlecanego badania diagnostycznego może być podpięty odpowiedni formularz dokumentacji, którego wypełnienie jest wymagane przy niektórych badaniach (np. mammografia, TK)

253.

W przypadku badań zlecanych na zewnątrz jednostki, istnieje możliwość wydruku zlecenia/skierowania wg wzoru obowiązującego w tej jednostce. Odpowiednie wzory wydruków mogą być opracowane samodzielnie przez przeszkolonego użytkownika systemu (np. administratora)

254.

System umożliwia zlecanie podań leków

255.

System umożliwia zlecanie mieszanin leków i płynów infuzyjnych

256.

System umożliwia zlecanie leków poprzez podanie w pompie infuzyjnej

257.

System umożliwia wybór schematu podawania leku i na jego podstawie rozpisuje terminarz podań leków, gdzie każde zlecenie podania może być realizowane pojedynczo przez personel realizujący

258.

System umożliwia definiowanie schematów podań leków, które mogą być później wybierane przez lekarzy w systemie

259.

System na poziomie lekarza umożliwia zdefiniowanie dla danego zlecenia własnego schematu podawania leków na co najmniej dwa sposoby:

 • Schemat godzinowy powtarzalny (godziny, dawki)

 • Schemat rozpisany na konkretne podania (daty, godziny, dawki)

260.

System umożliwia definiowanie planów terapii składającej się z wielu leków podawanych w określonym schemacie i następstwie czasowym

261.

System pokazuje zlecenia leków w formie listy zleceń, terminarza podań (konkretne podania) oraz w wykresu Gantta (które leki są podawane równolegle)

262.

Podczas realizacji zlecenia leków system umożliwia podanie ilości faktycznie zużytego leku oraz ilości zużytego do niego rozpuszczalnika

263.

System umożliwia korzystanie z list podręcznych w zakresie:

 • wyboru procedur ICD9

 • wyboru produktów NFZ niezwiązanych z JGP

 • zlecania badań laboratoryjnych i diagnostycznych

 • zleceń leków

 • dokumentów do wypełnienia (np. skierowanie do poradni, zlecenie transportu itp.)

264.

Listy podręczne powinny być albo od razu widoczne na ekranie w danej sekcji albo dostępne po niewielkiej liczbie kliknięć. System umożliwia wybór pojedynczych elementów z listy poprzez pojedyncze lub podwójne kliknięcie. Możliwe jest również szybkie wybranie wszystkich elementów z listy – tam gdzie ma to uzasadnienie.

265.

W zakresie takim jak listy podręczne – system umożliwia stworzenie pakietów elementów. Użytkownik wybierając pakiet może dodać do dokumentacji wizyty jednocześnie wiele elementów (np. procedur ICD9 lub badań laboratoryjnych)

266.

W zakresie zlecania badań diagnostycznych system umożliwia podpięcie do danego rodzaju badania określonego formularza dedykowanego dla tego rodzaju i po wykonaniu zlecenia wydrukowanie go na druku dedykowanym do danego rodzaju badania. Np. inny formularz będzie trzeba wypełnić przy skierowaniu na mammografię a inny przy skierowaniu na TK

267.

W zakresie wystawiania recept system umożliwia:

 • Wybór refundacji leku z aktualnej listy leków refundowanych

 • Wybór ilości opakowań leku z automatycznym przeliczeniem na jednostki podawcze (np. tabletki)

 • Podanie dawkowania leków i wydruk zaleceń dla pacjenta

 • Wpisanie uwag do dawkowania

 • Umieszczenie na recepcie słownego opisu ilości leków

 • Podanie innych możliwych danych na recepcie wg obowiązujących przepisów

 • Stworzenie recepty i wybranie do niej leków z bazy leków (zawierających również leki generyczne)

 • Stworzenie recepty i wybranie do niej leków spośród tych, które pacjent przyjmował poprzednio, wraz z dawkowaniem oraz uwagami do dawkowania

 • Skopiowanie poprzedniej recepty w zakresie leków, dawkowania , ilości i uwag do dawkowania

 • Podejrzenie recepty przed wydrukiem

 • Wydruk recepty zgodny z obowiązującymi przepisami

268.

Stworzenie recepty bez jej natychmiastowego drukowania

269.

Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta.

270.

Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie (wyników zleceń, danych formularzowych) dla użytkowników posiadających uprawnienia do oglądania danych medycznych.

271.

Możliwość wglądu w dane archiwalne wszystkich pacjentów przebywających w przeszłości na danym oddziale.

272.

Wydruk standardowych dokumentów związanych z pobytem pacjenta w Szpitalu w zakresie gromadzonych w systemie danych:

 • Historia Choroby,

 • Karta Wypisowa,

 • Karta Odmowy Przyjęcia do Szpitala,

 • Karta Informacyjna.

Wyżej wymienione wydruki mogą się różnić formą graficzną zależnie od jednostki organizacyjnej, do której przynależą

273.

Możliwość wypełnienia i wydruk standardowych druków zewnętrznych:

 • Karta Statystyczna,

 • Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej,

 • Karta Zakażenia Szpitalnego,

 • Karta Zgonu.

 • Metryczka urodzenia dziecka

274.

System posiada zestaw standardowych zestawień i raportów:

 • dziennik ruchu chorych,

 • lista pacjentów przyjętych do szpitala,

 • lista pacjentów przebywających w oddziale,

 • lista pacjentów wypisanych ze szpitala,

 • raport dzienny,

 • raport błędów walidacji danych pobytów

 • raport wykonanych świadczeń

Powyższe zestawienia powinny być interaktywne i umożliwiać szybkie przejście z poziomu listy pacjentów do danych konkretnego pobytu / wpisu

275.

Elektroniczna komunikacja z instytucjami nadrzędnymi:

 • Centra Zdrowia Publicznego,

 • NFZ.

276.

Możliwość rozpisania świadczenia na poszczególne dni. Przy użyciu kalendarza można wybrać, w których dniach ma zostać zakodowany produkt.

277.

Kodowanie ICD9:

 • możliwość użycia grup (schematów) procedur ogólnych jak i spersonalizowanych dla użytkownika oraz dla jednostki organizacyjnej,

 • możliwość zawarcia w schemacie krotności procedury

 • możliwość zawarcia w schemacie następstwa czasowego procedur

 • możliwość dodawania pojedynczej procedury do tabeli (nowe wiersze),

 • możliwość dodawania zdefiniowanych wcześniej grup (schematów) procedur za pomocą wyboru z listy schematów

 • możliwość określenia osoby wykonującej indywidualnie dla każdej procedury i dnia

 • możliwość określenia podwykonawcy indywidualnie dla każdej procedury i dnia

 • wyświetlenie listy podręcznej ICD9 z której można dodawać poszczególne procedury jednym kliknięciem

278.

Możliwość weryfikacji kompletności danych w zakresie sprawozdawczości do NFZ i PZH.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna