Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 KleszczówPobieranie 0,94 Mb.
Strona2/14
Data15.02.2018
Rozmiar0,94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ


Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
XXIV. ZMIANA UMOWY

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w sytuacji:

1) zmiany terminu realizacji zamówienia, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, np. trudności z podłączeniem sprzętu, wynikające z przyczyn technicznych i/lub technologicznych;

2) zmiany rozwiązań technicznych i/lub technologicznych wykonania elementów przedmiotu zamówienia, przy czym będą one dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie będzie równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja określająca przedmiot zamówienia, powyższa zmiana wymagać będzie zatwierdzenia przez Zamawiającego;

3) zmiany wersji oprogramowania, jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia - w przypadku, gdy na rynku ukaże się nowsza wersja oprogramowania;

4) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem;

5) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy oraz zmian organizacyjnych Zamawiającego.2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w pkt. 1, Wykonawca / Zamawiający zobowiązany będzie przedłożyć wraz z prośbą o zmianę Umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.
XXV. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do dokumentacji postępowania zgodnie z art. 96 ust. 3 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016 poz. 1128), z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, według obowiązującego u Zamawiającego cennika, udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego tylko w czasie godzin urzędowania administracji (tj. 8:00 – 15:30).2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz innych Wykonawców, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1-8 ustawy Pzp.
XXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1;

2. Formularz asortymentowo-cenowy – zał. nr 2;

3. Opis parametrów technicznych – zał. nr 3;

4. Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. nr 4;

5. Wzór umowy – zał. nr 5;

6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy Pzp – zał. nr 6.

Załącznik nr 1

Wykonawca: Zamawiający:

Kleszczowska Przychodnia

Salus Sp. z o.o.

ul. Osiedlowa 2

97-410 Kleszczów

...............................................................................(pieczęć firmowa – adresowa Wykonawcy)

e-mail Wykonawcy: …………………………

tel. ………………………… faks …………………………

osoba do kontaktu: ………………………………………………

NIP ………………………… REGON …………………………

województwo ………………………… strona internetowa …………………………FORMULARZ OFERTOWY
I. Niniejszym oferujemy realizację zamówienia publicznego na rozbudowę systemu informatycznego e-clinic funkcjonującego w Przychodni, tj. dostawę dodatkowych licencji i systemu e-rejestracja oraz dostawę oprogramowania PACS i RIS do aparatu RTG wraz ze sprzętem do jego obsługi, na warunkach jak niżej:
1) wartość netto zł: ................................
2) podatek VAT (……%)
3) wartość brutto zł: ...............................
(słownie: ...................................................................................................................................................)
4) oferujemy serwis i gwarancję oprogramowania wynoszące:

a) …….. miesięcy (min. 24 miesiące) na 5 licencji systemu informatycznego e-clinic i e-rejestrację (Zakres I poz. 1 i 2),

b) …….. miesięcy (min. 24 miesiące) na oprogramowanie PACS i RIS (Zakres II poz. 1 i 2)

(liczony od daty protokolarnego uruchomienia przedmiotu zamówienia z wszelkimi wymaganymi przez prawo pozwoleniami, testami itp.).


5) oferujemy gwarancję na zaoferowany sprzęt, wynoszącą:

a) serwer RIS/PACS (oprogramowanie PACS do aparatu RTG - Zakres II poz. 2) – ….. miesięcy (min. 24 miesiące)

b) stacja robocza (stanowisko opisowe RTG - Zakres II poz. 3) – ….. miesięcy (min. 24 miesiące)

c) stacja robocza (stanowisko przeglądowe RTG - Zakres II poz. 4) – ….. miesięcy (min. 24 miesiące)

d) automatyczny duplikator DVD/CD (zestaw do automatycznego nagrywania płyt DVD/CD - Zakres II poz. 5)
- …….. miesięcy (min. 12 miesięcy)

e) stacja robocza PC (zestaw do automatycznego nagrywania płyt DVD/CD - Zakres II poz. 5)…….. miesięcy (min. 12 miesięcy)

f) drukarka laserowa (zestaw do automatycznego nagrywania płyt DVD/CD - Zakres II poz. 5)…….. miesięcy (min. 12 miesięcy)

(liczony od daty protokolarnego uruchomienia przedmiotu zamówienia z wszelkimi wymaganymi przez prawo pozwoleniami, testami itp.).


II. Jednocześnie oświadczamy, że:
1) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;
2) zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń;
3) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w SIWZ wraz z załączonym do niej wzorem umowy oraz złożonej oferty;
4) przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać sami (w całości/w części1). Podwykonawcom: …………....................................................................................................... zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: .............................................................................................................................2;
5) niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyjątkiem stron nr …................3;
6) wybór naszej oferty nie będzie/będzie1 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm odwróconego VAT-u). Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………....................…………..........................................................................................4 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto będzie wynosiła …….........…. zł;
7) jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem 5.
III. Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu jest/są: ……...…………… …………………………....................………………...………....……. (imię, nazwisko, funkcja reprezentującego).
IV. Numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium (wniesione w formie przelewu), po zakończeniu postępowania przetargowego: …………………………………………………….....……..……
V. Oferta składa się z ……….. ponumerowanych stron.

................................, dnia..............................

..........................................................................................

Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

Załącznik nr 2

...............................................................................(pieczęć firmowa – adresowa Wykonawcy)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Niniejszym oferujemy realizację zamówienia publicznego na rozbudowę systemu informatycznego e-clinic funkcjonującego w Przychodni, tj. dostawę dodatkowych licencji i systemu e-rejestracja oraz dostawę oprogramowania PACS i RIS do aparatu RTG wraz ze sprzętem do jego obsługi.Zakres I - Rozbudowa systemu informatycznego e-clinic funkcjonującego w Przychodni

L.p.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

Cena jedn. netto

Cena jedn. brutto

Wartość netto

Wartość brutto
Stawka podatku VAT [%]

1

Licencja systemu informatycznego e-clinic

szt.

5

 

 

 

 
 

2

System e-rejestracja

szt.

1

Zakres II - Oprogramowanie PACS i RIS do aparatu RTG wraz ze sprzętem do jego obsługi

L.p.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

Cena jedn. netto

Cena jedn. brutto

Wartość netto

Wartość brutto
Stawka podatku VAT [%]

1

Oprogramowanie RIS do aparatu RTG wraz z integracją

szt.

1

 

 

 

 
 

2

Oprogramowanie PACS do aparatu RTG wraz z integracją

szt.

1
3

Stanowisko opisowe RTG

szt.

1

 

 

 

 
 

4

Stanowisko przeglądowe RTG

szt.

15

Zestaw do automatycznego nagrywania płyt DVD/CD

szt.

1


Razem

 

 

Razem Zakres I i II

 

 ................................, dnia..............................

.........................................................................................

Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

Załącznik nr 3

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Zakres I - Rozbudowa systemu informatycznego e-clinic funkcjonującego w Przychodni
Poz. 1 - Licencja systemu informatycznego e-clinic

Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie posiadanej licencji do systemu informatycznego e-clinic funkcjonującego w Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. o kolejne 5 sztuk. Szczegółowy opis w/w systemu został określony w tabelach poniżej:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna