Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 KleszczówPobieranie 0,94 Mb.
Strona14/14
Data15.02.2018
Rozmiar0,94 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Poz. 5 - Zestaw do automatycznego nagrywania płyt DVD/CD


L.p.

WYMAGANIA

PARAMETRY OFEROWANE


(podać wartości oferowanych parametrów)

WYMAGANIA OGÓLNE

1.

Automatyczny duplikator DVD/CD
2.

Pojemność́ magazynka wejściowego/wyjściowego - min. 20 płyt
3.

Prędkość́ nagrywania: CD: 40x, DVD: 20x,
DVD-DL: 10x
4.

Formaty nagrywania: CD-R/DVD±R
5.

Nagrywarka: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD, MP3 to CD-Audio, DVD±R, DVD±RW, DVD±DL
6.

Metoda nadruku: atramentowa
min 2400 dpi
1 kolor CMY, 053334 16.7 mln
7.

Obszar zadruku min. 110 mm
8.

Pojemność zasobnika z tuszem - 1 wkład lub więcej
9.

Drukowanie w kolorze
10.

Typy nośników: Płyty CD/DVD printable (standard + wodoodporne)
11.

Interfejs: USB 3.0
12.

Systemy operacyjne: Windows: 7/8/10+
Mac: OS X v10.7 lub wyższyOPROGRAMOWANIE


13.

Oprogramowanie do przeglądania i publikacji na CD/DVD zdjęć w formacie DICOM certyfikowane jako wyrób medyczny
14.

Oprogramowanie do przeglądania zdjęć DICOM o funkcjonalnościach podstawowych

 • Wyświetlanie miniaturek obrazów

 • Wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu

 • Widoki obrazów: dowolny layout

 • Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie

 • Możliwość otwarcia kilku serii badań

 • Możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach

 • Negatyw

 • Odbicie obrazu w pionie i poziomie

 • Pomiar odległości

 • Pomiar kąta

 • Powiększanie obrazu

 • Lupa

 • Zmiana kontrastu obrazu

 • Zmiana jasności obrazu

 • Gamma obrazu

 • Próbkowanie

 • Pomiar pola

 • Przewijanie

 • Przesuwanie

 • Odtwarzanie serii

 • Podgląd wartości tagów DICOM

 • Możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki

 • Możliwość mierzenia średniej gęstości obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaru referencyjnego

 • Tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania

 • Linie referncyjne dla badań w różnych płaszczyznach

 • Możliwość przeglądania obrazów badań PET-TK, CT, MR, DX, CR, RF, US
15.

Bezterminowa licencja oprogramowania do publikacji płyt DICOM CD/DVD na pojedyncze stanowisko
16.

Możliwość przeniesienia licencji na inną stację diagnostyczną (np. w przypadku awarii sprzętu)STACJA ROBOCZA PC


17.

Zestaw roboczy PC do obsługi duplikatora o parametrach minimalnych:

 • Procesor 2.60 GHz Intel Core i5 Dual Core lub szybszy

 • Pamięć RAM 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM SO-DIMM

 • Dysk twardy 1TB (5400 obr.) Serial ATA

 • Wbudowany Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T

 • Sieć bezprzewodowa Wi-Fi (802.11ac)

 • Bluetooth 4.0

 • Wyjście wideo min. 2 x miniDisplayPort 1 x HDMI

 • Wbudowany głośnik

 • Złącza min. 4x USB 3.0

 • System 64 bit w języku polskim

 • Napęd DVD/RW

 • Klawiatura, mysz , zestaw niezbędnych kabli i adapterów

 • Monitor o parametrach minimalnych: rozdzielczość 1280x1024, jasność max. [cd/m2] 200, kontrast 1000:1, rozmiar ekranu min. 19" , złącza min. 1x HDMI, 1 x DVI
DRUKARKA LASEROWA

18.

Technologia druku - Laserowa, kolorowa

Maksymalny format nośnika - A4

Minimalna szybkość druku w kolorze - 33 str./min

Minimalna szybkość druku w mono - 33 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku - 1200 x 1200 dpi

Druk dwustronny (dupleks) - Automatyczny

Interfejsy:


 • USB

 • LAN (Ethernet)................................, dnia..............................

......................................................................................

Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania


Załącznik nr 4

...............................................................(pieczęć firmowa – adresowa Wykonawcy)


OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. 2017 poz. 1579)

(dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Rozbudowa systemu informatycznego e-clinic funkcjonującego w Przychodni,

tj. dostawa dodatkowych licencji i systemu e-rejestracja oraz dostawa oprogramowania PACS i RIS

do aparatu RTG wraz ze sprzętem do jego obsługi."
prowadzonego przez Kleszczowską Przychodnię Salus Sp. z o.o., oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że:
 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:

1) art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 lub 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


................................, dnia..............................

......................................................................................

Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

Załącznik nr 5

WZÓR


Umowa nr ………
Zawarta w dniu ……………… roku w Kleszczowie pomiędzy:

Kleszczowską Przychodnią Salus Sp. z o.o., ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod nr KRS 0000653931, NIP: 769-222-65-62, REGON: 365869815

którą reprezentuje ……………………………………………………………………………………..

zwaną dalej w Umowie „Zamawiającym”

a

firmą ……………………………………………………..………………………………………................……………zarejestrowaną w ……….....……., pod nr KRS / PESEL ………...……., NIP: …...…..…., Regon: ……...……. którą reprezentuje ………………………………………………………………………………

zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą”.


W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2017 poz. 1579) i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają Umowę o treści:
§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest rozbudowa systemu informatycznego e-clinic funkcjonującego w Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o., tj. dostawa dodatkowych licencji i systemu e-rejestracja oraz dostawa oprogramowania PACS i RIS do aparatu RTG wraz ze sprzętem do jego obsługi. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączniki nr … do Umowy (wg załącznika nr 2 i 3 do SIWZ).

2. Na przedmiot Umowy określony w ust. 1 składają się następujące czynności:

1) sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego przedmiotu Umowy zgodnie z załącznikiem nr … do Umowy (wg załącznika nr 2 i 3 do SIWZ).

2) przekazanie przez Wykonawcę dokumentów licencyjnych/kodów/kluczy do oprogramowania potwierdzających nabycie przez Zamawiającego licencji. Na dostarczonym dokumencie będzie określony zakres wsparcia oraz termin jego obowiązywania.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) dostawy przedmiotu zamówienia do Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o., ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów;

2) dokonania montażu sprzętu na własny koszt i ryzyko, z uwzględnieniem wszelkich materiałów niezbędnych do uruchomienia dostarczonego sprzętu;

3) przeprowadzenia w ramach wartości Umowy szkolenia lub cyklu szkoleń personelu medycznego i technicznego Zamawiającego w zakresie eksploatacji przedmiotu zamówienia – min. 4 dni szkoleniowe w zakresie I poz. 2 oraz min.4 dni szkoleniowe w zakresie II poz. 1 i 2,w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 31.01.2018r.;

4) świadczenia asysty technicznej oprogramowania objętego licencją dla Zamawiającego, polegającej na rozwiązywaniu problemów związanych z instalacją, konfiguracją i administrowaniem oprogramowania. Maksymalny czas reakcji na zgłoszone problemy: 2 godz. w przypadku zgłoszenia telefonicznego lub mailowego oraz 24 godz. w przypadku konieczności przyjazdu do siedziby Zamawiającego.

5) świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych oprogramowania przez okres:

a) w zakresie 5 oferowanych licencji systemu informatycznego e-clinic i e-rejestracji (Zakres I poz. 1 i 2) – …. miesiący;

b) w zakresie oprogramowania PACS i RIS (Zakres II poz. 1 i 2) – …. miesiący

(liczony od daty protokolarnego uruchomienia przedmiotu zamówienia z wszelkimi wymaganymi przez prawo pozwoleniami, testami itp.).

6) przeprowadzenia w ramach wartości Umowy przeglądów technicznych w czasie trwania gwarancji, o ile takowe są przewidziane przez producenta;

7) respektowania wszystkich deklaracji zawartych w ofercie przedłożonej Zamawiającemu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

8) realizacji i protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem numerów seryjnych oraz oznaczeń producenta poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy fakturę VAT najpóźniej w dniu, o którym mowa w § 3 ust. 1;

9) bezpłatnej wymiany nośnika oprogramowania, w przypadku stwierdzenia jego wad w okresie 6 miesięcy od daty dostawy, na wolny od wad w terminie 7 dni od dnia pisemnego (faksem, mailem) zgłoszenia reklamacji.

2. Wykonawca oświadcza, że:

1) uzyskał zgodę producenta na korzystanie z oprogramowania przez Zamawiającego oraz jego aktualizacji, w tym na przekazanie dokumentów zawierających warunki licencji;

2) z chwilą udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania, własność ewentualnych nośników, na których utrwalono oprogramowanie przechodzi na Zamawiającego;

3) oprogramowanie i jego aktualizacje, ani korzystanie z niego przez Zamawiającego zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani praw do baz danych;

4) jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z oprogramowaniem i jego aktualizacjami, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań;

5) zapoznał się z miejscem, w którym ma być zainstalowany oferowany sprzęt i w związku z tym potwierdza, że według jego najlepszej wiedzy, zakres przedmiotu zamówienia, określony w Umowie i załącznikach do Umowy obejmuje wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko, w terminie do dnia 30.12.2017r. Termin dostawy należy ustalić telefonicznie z pracownikiem Zamawiającego tel. ………...

2. Wartość przedmiotu zamówienia brutto wynosi: ................. PLN (słownie: .............................), w tym należny podatek VAT (….%).

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w ciągu 30 dni, od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, po protokolarnym przekazaniu sprzętu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Za moment zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.§ 5

1. W przypadku niewykonania zamówienia w terminach określonych w §2 ust. 1 pkt 3, 4 i 8, §3 ust. 1, §6 ust. 3 oraz w przypadku określonym w § 6 ust. 2, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,4% wartości brutto zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. Zamawiający rozwiąże Umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca nie wykona zamówienia w terminie 7 dni od dnia określonego w §3 ust. 1.

3. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości brutto zamówienia.

4. Karę umowną Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego nr 70 1020 3958 0000 9202 0230 3568, po uprzednim pisemnym wezwaniu w postaci noty obciążeniowej zawierającej tytuł obciążenia, wysokość kary oraz termin zapłaty.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktur VAT (wynikających ze zobowiązań wobec Wykonawcy) na zasadach ogólnych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt będący przedmiotem Umowy na czas określony poniżej:

1) serwer RIS/PACS (oprogramowanie PACS do aparatu RTG - Zakres II poz. 2) – ….. miesięcy,

2) stacja robocza (stanowisko opisowe RTG - Zakres II poz. 3) – ….. miesięcy,

3) stacja robocza (stanowisko przeglądowe RTG - Zakres II poz. 4) – ….. miesięcy,

4) automatyczny duplikator DVD/CD (zestaw do automatycznego nagrywania płyt DVD/CD - Zakres II poz. 5)


- …….. miesięcy,

5) stacja robocza PC (zestaw do automatycznego nagrywania płyt DVD/CD - Zakres II poz. 5) – …….. miesięcy,

6) drukarka laserowa (zestaw do automatycznego nagrywania płyt DVD/CD - Zakres II poz. 5)– …….. miesięcy

(liczony od daty protokolarnego uruchomienia przedmiotu zamówienia z wszelkimi wymaganymi przez prawo pozwoleniami, testami itp.).

2. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany dostarczonego sprzętu lub w przypadku uzasadnionych przesłanek technicznych jego bloku (zespołu) funkcjonalnego na nowy, jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w nim trzeciej naprawy gwarancyjnej.

3. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do napraw gwarancyjnych w czasie określonym w załączniku nr … (wg załącznika nr 3 do SIWZ) od momentu zgłoszenia telefonicznego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego – zgłoszenie potwierdzone faksem / e-mail’em.

4. Termin upływu gwarancji ulega przedłużeniu o czas niesprawności sprzętu, jeżeli jest on dłuższy niż 72 godziny.

§ 7

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w sytuacji:

1) zmiany terminu realizacji zamówienia, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, np. trudności z podłączeniem sprzętu, wynikające z przyczyn technicznych i/lub technologicznych;

2) zmiany rozwiązań technicznych i/lub technologicznych wykonania elementów przedmiotu zamówienia, przy czym będą one dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie będzie równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja określająca przedmiot zamówienia, powyższa zmiana wymagać będzie zatwierdzenia przez Zamawiającego;

3) zmiany wersji oprogramowania, jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia - w przypadku, gdy na rynku ukaże się nowsza wersja oprogramowania;

4) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem;

5) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy oraz zmian organizacyjnych Zamawiającego.

2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w ust. 1, Wykonawca / Zamawiający zobowiązany będzie przedłożyć wraz z prośbą o zmianę Umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (a w szczególności przelewu wierzytelności, przekazu), bez jego zgody, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2016 poz. 1638 ze zm.).§ 9

Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 922) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej Umowy.§ 10

W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy i nieuzgodnienia wspólnego stanowiska przez Strony, właściwymi do rozpoznawania sporów będą sądy wg siedziby Zamawiającego.§ 11

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załącznik nr 6

...........................................................................(pieczęć firmowa – adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. 2017 poz. 1579)

(dalej jako: ustawa Pzp),
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Rozbudowa systemu informatycznego e-clinic funkcjonującego w Przychodni,

tj. dostawa dodatkowych licencji i systemu e-rejestracja oraz dostawa oprogramowania PACS i RIS

do aparatu RTG wraz ze sprzętem do jego obsługi."

oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że:


 • należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu,*
 • nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.*

................................, dnia..............................

......................................................................................................Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

* Zaznaczyć odpowiedni kwadrat1 niewłaściwe skreślić;

2 należy podać firmy Podwykonawców oraz części zamówienia, które zostaną powierzone Podwykonawcom, o ile są wiadome;

3 podać nr stron, z których informacje oferty są uprawnione do utajnienia, w przypadku braku stron uprawnionych do utajnienia należy pole zakropkowane skreślić;

4 wpisać część zamówienia, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

5 niewłaściwe skreślić, zgodnie z definicją:

Mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 osób, a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, zatrudnia mniej niż 250 osób, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

Duże przedsiębiorstwo: nie jest mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem ani średnim przedsiębiorstwem.
Przetarg nieograniczony: Rozbudowa systemu informatycznego e-clinic funkcjonującego w Przychodni, tj. dostawa dodatkowych licencji i systemu e-rejestracja oraz dostawa oprogramowania PACS i RIS do aparatu RTG wraz ze sprzętem do jego obsługi.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna