Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 KleszczówPobieranie 0,94 Mb.
Strona1/14
Data15.02.2018
Rozmiar0,94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Numer postępowania: 02/2017

Kleszczowska Przychodnia Salus Sp. z o.o.

ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów

NIP: 769-222-65-62, REGON: 365869815

tel.: (44) 731 30 80; fax: (44) 731 30 82

www.saluskleszczow.pl

e-mail: sekretariat@saluskleszczow.pl

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)
NA
Rozbudowę systemu informatycznego e-clinic

funkcjonującego w Przychodni tj. dostawę dodatkowych licencji

i systemu e-rejestracja

oraz dostawę oprogramowania PACS i RIS do aparatu RTG

wraz ze sprzętem do jego obsługi.
Nr postępowania: 02/2017

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):48.00.00.00-8 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)

72.26.80.00-1 (Usługi dostawy oprogramowania)

33.11.13.00-4 (Rentgenowskie urządzenia przetwarzające)

30.23.60.00-2 (Różny sprzęt komputerowy)

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Termin składania ofert do dnia 05.12.2017 r. godz. 1100
Termin otwarcia ofert 05.12.2017 r. godz. 1115

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z art. 39 ustawy Pzp).
ZATWIERDZAM
Prezes Zarządu

Iwona Bednarek

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiającym jest: Kleszczowska Przychodnia Salus Sp. z o.o.

Adres: ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów

NIP: 769-222-65-62, REGON: 365869815

tel.: (44) 731 30 80; fax: (44) 731 30 82, adres e-mail: i.bednarek@saluskleszczow.pl

Strona internetowa, na której Zamawiający umieści SIWZ: www.saluskleszczow.pl

Godziny urzędowania administracji: 800 - 1530.

Rachunek bankowy (wadium): 70 1020 3958 0000 9202 0230 3568

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: 02/2017. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu informatycznego e-clinic funkcjonującego w Przychodni tj. dostawa dodatkowych licencji i systemu e-rejestracja oraz dostawa oprogramowania PACS i RIS do aparatu RTG wraz ze sprzętem do jego obsługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.

2. Dostawa przedmiotu zamówienia do Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o., ul. Osiedlowa 2,
97-410 Kleszczów, zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji:

a) dostawaw terminie do dnia 30.12.2017r.,

b) przeprowadzenie szkolenia lub cyklu szkoleń personelu medycznego i technicznego Zamawiającego w zakresie eksploatacji przedmiotu zamówienia – w terminie do dnia 31.01.2018r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.

b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.

c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej

Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.

2. W celu potwierdzenia, że oferowany w dostawie przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V.2. (pkt 2, 3 tabeli).

3. Ocena spełnienia warunków / wymagań postawionych Wykonawcom zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia”. Niespełnienie, chociażby jednego warunku / wymagania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA POSTAWIONYCH WARUNKÓW / WYMAGAŃ
1. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty:


L.p.

Rodzaj dokumentu

1.

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 1 do SIWZ).

2.

Formularz asortymentowo-cenowy wypełniony wg zał. nr 2 do SIWZ.

3.

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 4 do SIWZ).

L.p.

Rodzaj dokumentu

4.

Opis parametrów technicznych

1) w Zakresie I poz. 1, 2 i w Zakresie II poz. 1, 2 - podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem);

2) w Zakresie II poz. 3, 4, 5 – wypełniony w rubryce ”PARAMETRY OFEROWANE” i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferowanego sprzętu

(stanowiący zał. nr 3 do SIWZ) załączony dodatkowo w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD (w formacie Word).5.

Oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1827 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.


2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, braku przesłanek wykluczenia oraz spełniania przez oferowane dostawy określonych przez Zamawiającego wymagań, Zamawiający będzie żądał w wyznaczonym przez siebie terminie następujących dokumentów:


L.p.

Rodzaj dokumentu

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1.

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

2.

Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Stanowisko opisowe RTG (Zakres II poz. 3):

a) medyczne monitory diagnostyczne - wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 211);

b) preinstalowane oprogramowanie do przeglądania zdjęć w formacie DICOM - wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w klasie co najmniej II, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 211);

2) Stanowisko przeglądowe RTG (Zakres II poz. 4):

preinstalowane oprogramowanie do przeglądania zdjęć w formacie DICOM - wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w klasie co najmniej II, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 211).3.

Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia w Zakresie II poz. 3, 4, 5 (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne - pochodzące od producenta oferowanego przedmiotu zamówienia), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zał. nr 3 do SIWZ. Każdy parametr wymagany w Opisie parametrów technicznych musi być potwierdzony stroną katalogową/ulotką informacyjną z zaznaczeniem konkretnego punktu tabeli. W przypadku braku potwierdzenia w karcie katalogowej/ulotce informacyjnej parametrów oferowanego urządzenia Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia Wykonawcy lub Producenta.


3. Zamawiający nie zastosuje w niniejszym postępowaniu procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia, Wykonawcy wraz z ofertą składają oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdz. V.1 pkt 3 tabeli. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tzn.:

a) brak podstaw wykluczenia (dokumenty, o których mowa w rozdz. V.2 pkt 1 tabeli),

b) spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (dokumenty, o których mowa w rozdz. V.2 pkt 2, 3 tabeli).

Wezwanie do złożenia dokumentów, o których mowa w ppkt a) dotyczy również Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. W przypadku załączenia przez Wykonawcę do oferty (przed wezwaniem do ich złożenia, o którym mowa w pkt 5) dokumentów określonych w pkt 5, Zamawiający – dla zachowania terminów określonych w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp - wezwie Wykonawcę do ich ponownego złożenia lub potwierdzenia ich aktualności.

7. Dokumenty wymienione w tabelach powyżej, wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem), na każdej z zapisanych stron. Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone datą, aktualną w stosunku do terminu ich złożenia.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wymagane rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016r., poz. 1126).

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt V.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

10. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.

11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V.1 pkt 3 tabeli, dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. l lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub w/w dokumenty będą niekompletne, zawierające błędy lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym.

12. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują (bez wezwania) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy Pzp (wg zał. nr 8 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.

1) W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu (w tym wniesienia wadium w imieniu wszystkich członków konsorcjum) lub do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zamawiający będzie prowadzić korespondencję i rozliczenia finansowe wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.2) Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać samodzielnie.

3) Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie te podmioty.

4) Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych, w zakresie nie uregulowanym przez umowę pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, regulują przepisy prawa cywilnego.

14. W przypadku wyboru, przez Zamawiającego, oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia zawartej między nimi umowy. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

16. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
VI. WALUTA W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ, dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza się, oprócz formy pisemnej, przekazywanie oświadczeń, zawiadomień, dokumentów składanych w szczególności w związku z art. 24 ust. 11, art. 26 ust. 2, 3, 3a. i 4 (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp), art. 87 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 7 oraz art. 90 ust. 1 ustawy Pzp oraz informacji w formie faksu lub drogą elektroniczną – w formie e-mail (w obydwu przypadkach potwierdzonych niezwłocznie listownie). Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym numeru faksu i adresu e-mail.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą:

a) faksu należy kierować na numer faksu Zamawiającego podany są w rozdziale I SIWZ;

b) poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej: i.bednarek@saluskleszczow.pl

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania przesyłane faksem zostały również przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wersji edytowalnej.

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ oraz informacje o odwołaniach dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający będzie umieszczał na własnej stronie internetowej – www.saluskleszczow.pl

4. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadamiać o zmianie adresu korespondencyjnego. Jeżeli Wykonawca zmienia adres korespondencyjny, nie informując o tym Zamawiającego, pismo wysłane pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone.

5. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail, podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

6. W przypadku przesyłania korespondencji za pośrednictwem poczty kurierskiej, opakowanie firmowe kuriera powinno być oznakowane w sposób szczególny, zwracający uwagę, że koperta zawiera dokumenty dotyczące przetargu. Opakowania nieoznakowane będą otwierane na ryzyko Wykonawcy.

7. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych:

Iwona Bednarek tel. 601 267 767

w sprawach formalnych:

Anna Skałban tel. 601 072 679
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3) Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

7) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

8) Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków).

9) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, za wyjątkiem gwarancji wadialnej.

10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11) Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zastrzec, że określona część ofert stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć tę część klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. Dokumenty oznaczone w ten sposób powinny być odrębną częścią, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Zastrzegając część oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że stanowi ona nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania, mające na celu zachowanie ich poufności.

12) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.2. Sposób obliczenia ceny oferty

1) Cena oferty będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

2) Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości oraz opisu asortymentu określonych w formularzu asortymentowo-cenowym oraz w opisie parametrów technicznych (stanowiących odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) bez pisemnego porozumienia się z Zamawiającym.

3) Wartość oferty powinna być wyliczona w następujący sposób: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto; wartość netto + należny podatek VAT = wartość brutto. Tak wyznaczoną wartość oferty należy wpisać do formularza ofertowego (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetycznymi określonymi w pkt 2.1).

4) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

5) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

6) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

7) W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 6, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 6.

8) Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

9) Zamawiający nie udziela zaliczek na podstawie art. 151a ustawy Pzp.

3. Forma oferty

1) Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści oraz sporządzona w formacie nie większym niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2) Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów, stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty, mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub odręcznie (czytelnie, wyłącznie długopisem lub piórem z niebieskim lub czarnym tuszem / atramentem).

3) Poprawki muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

4) Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

5) Dokumenty, przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę, na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji, muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.6) Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną nierozłączną całość inną techniką.

7) Wszystkie zapisane strony oferty muszą być kolejno ponumerowane i opatrzone podpisem (parafką) osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

8) Dokumenty, wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, wchodzących w skład oferty, musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).4. Zawartość oferty

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale V.1 niniejszej SIWZ pkt 1-5 tabeli, wstępnie potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań. Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności zgodnej z tabelą w rozdziale V.1.
IX.INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wysokość wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 4 000,00 zł.2. Forma wadium

1) Wadium może być wniesione wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

2) Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę, tzn.:

- oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego (warunek konieczny do stwierdzenia przez Zamawiającego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego),

- oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przepisami ustawy Pzp.

Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

3) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium

Wadium wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert – patrz informacje wstępne w rozdziale I SIWZ.

Natomiast wadium, wniesione w innej niż pieniądz dopuszczonej formie, należy złożyć w oryginale wraz z ofertą w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Beneficjentem złożonych poręczeń lub gwarancji musi być Kleszczowska Przychodnia Salus Sp. z o.o.
Kserokopia takiego dokumentu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, powinna znajdować się w ofercie.

Zarówno na przelewie, jak i na dokumencie wadialnym powinien być wskazany numer postępowania, nadany przez Zamawiającego (tj. 02/2017).

4. Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 05.12.2017 r. do godz. 1100.

Zgodnie z zapisem art. 45 ust. 3 ustawy Pzp, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

5. Zwrot lub utrata wadium.

Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.6. Prosimy o podanie w formularzu ofertowym (zał. nr 1) Państwa numeru rachunku bankowego, na który Zamawiający ma zwrócić wadium (wniesione w pieniądzu) po zakończeniu postępowania.
X. ZMIANY TREŚCI SIWZ

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści niezwłocznie na swojej stronie internetowej. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.


XI. SPOSÓB UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej SIWZ, na zasadach i w trybie art. 38 ustawy Pzp.

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień powiadamiając wszystkich Wykonawców, którym udostępniono niniejszą SIWZ, o treści zapytania bez ujawnienia jego źródła.

3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ.

4. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczone jest tylko przed jego upływem.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w budynku Kleszczowskiej Przychodnia Salus Sp. z o.o. przy ul. Osiedlowej 2,
97-410 Kleszczów, pokój nr 8 lub 7, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.12.2017r. do godziny 1100.

2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach (prosimy o dołączenie dokumentów w kolejności określonej w rozdziale V.1. (tabela)) należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Kleszczowska Przychodnia Salus Sp. z o.o.ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów – sekretariat.

PRZETARG – Rozbudowa systemu informatycznego e-clinic

funkcjonującego w Przychodni, tj. dostawa dodatkowych licencji i systemu e-rejestracja

oraz dostawa oprogramowania PACS i RIS do aparatu RTG wraz ze sprzętem do jego obsługi.

Numer postępowania: 02/2017”

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.

4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę, adres oraz nr telefonu i faksu Wykonawcy.

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w budynku Kleszczowskiej Przychodnia Salus Sp. z o.o. przy ul. Osiedlowej 2, 97-410 Kleszczów, pok. 7 w dniu 05.12.2017r. do godziny 1115.
XIV. ZMIANY LUB WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę (zgodnie z art. 84 ustawy Pzp).

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty zmiany zostaną dołączone do oferty.

4. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

5. Wraz z wnioskiem o zmianę złożonej oferty należy złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby / osób podpisujących wniosek do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:


Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

60%

60 punktów

2.

Okres serwisu i gwarancji oprogramowania

20%

20 punktów

3.

Okres gwarancji na dostarczony sprzęt

20%

20 punktów

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, w powiązaniu z wymienionymi kryteriami, Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:


Σ = Wp1 + Wp2 + Wp3
Gdzie: Wp1 - wartość punktowa za kryterium „Cena”

Wp2 - wartość punktowa za kryterium „Okres serwisu i gwarancji oprogramowania”Wp3 - wartość punktowa za kryterium „Okres gwarancji na dostarczony sprzęt”
2.1. Zasady oceny kryterium „Cena” (Wp1)

Kryterium Cena oceniane będzie wg wzoru:


Wp1 = R x (Cmin / Cob)
Gdzie: R - ranga w ocenie (tj. 60 pkt)

Cmin - cena najkorzystniejszej oferty (najtańszej)

Cob - cena oferty badanej
2.2. Zasady oceny kryterium „Okres serwisu i gwarancji oprogramowania” (Wp2)

Ocena kryterium „Okres serwisu i gwarancji oprogramowania” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach czasu trwania usług serwisowych i gwarancji w zakresie 5 oferowanych licencji systemu informatycznego e-clinic i e-rejestracji (Zakres I poz. 1 i 2) oraz oprogramowania PACS i RIS (Zakres II poz. 1 i 2), przy czym minimalny wymagany okres serwisu i gwarancji wynosi 24 miesiące (liczony od daty protokolarnego uruchomienia przedmiotu zamówienia z wszelkimi wymaganymi przez prawo pozwoleniami, testami itp.).

Komisja przetargowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Okres serwisu i gwarancji oprogramowania” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) serwis i gwarancja 5 oferowanych licencji systemu informatycznego e-clinic i e-rejestracji (Zakres I poz. 1 i 2):

a) trwający 24 miesiące 0 pkt;

b) trwający powyżej 24 do 30 miesięcy 5 pkt;

c) trwający powyżej 30 do 36 miesięcy 10 pkt;

2) serwis i gwarancja oprogramowania PACS i RIS (Zakres II poz. 1 i 2):

a) trwający 24 miesiące 0 pkt;

b) trwający powyżej 24 do 30 miesięcy 5 pkt;

c) trwający powyżej 30 do 36 miesięcy 10 pkt;

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Okres serwisu i gwarancji oprogramowania” wynosi 20 pkt.
2.3. Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji na dostarczony sprzęt” (Wp3)

Ocena kryterium „Okres gwarancji na dostarczony sprzęt” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach okresu gwarancji na dostarczony sprzęt, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi:

1) serwer RIS/PACS (oprogramowanie PACS do aparatu RTG - Zakres II poz. 2) – min. 24 miesiące,

2) stacja robocza (stanowisko opisowe RTG - Zakres II poz. 3) – min. 24 miesiące,

3) stacja robocza (stanowisko przeglądowe RTG - Zakres II poz. 4) – min. 24 miesiące,

4) automatyczny duplikator DVD/CD (zestaw do automatycznego nagrywania płyt DVD/CD - Zakres II poz. 5)


- min. 12 miesięcy,

5) stacja robocza PC (zestaw do automatycznego nagrywania płyt DVD/CD - Zakres II poz. 5) - min. 12 miesięcy,

6) drukarka laserowa (zestaw do automatycznego nagrywania płyt DVD/CD - Zakres II poz. 5) - min. 12 miesięcy

(liczony od daty protokolarnego uruchomienia przedmiotu zamówienia z wszelkimi wymaganymi przez prawo pozwoleniami, testami itp.).


Komisja przetargowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Okres gwarancji na dostarczony sprzęt” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) gwarancja na serwer RIS/PACS (oprogramowanie PACS do aparatu RTG - Zakres II poz. 2):

a) trwająca 24 miesiące 0 pkt;

b) trwająca 30 miesięcy 5 pkt;

c) trwający 36 miesięcy 10 pkt;

2) gwarancja na stację roboczą (stanowisko opisowe RTG - Zakres II poz. 3):

a) trwająca 24 miesiące 0 pkt;

b) trwająca 30 miesięcy 5 pkt;

c) trwający 36 miesięcy 10 pkt;

3) gwarancja na stację roboczą (stanowisko przeglądowe RTG- Zakres II poz. 4):

a) trwająca 24 miesiące 0 pkt;

b) trwająca 30 miesięcy 5 pkt;

c) trwający 36 miesięcy 10 pkt;

4) gwarancja na automatyczny duplikator DVD/CD (zestaw do automatycznego nagrywania płyt DVD/CD - Zakres II poz. 5):

a) trwająca 12 miesięcy 0 pkt;

b) trwająca 18 miesięcy 5 pkt;

c) trwający 24 miesiące 10 pkt;

5) gwarancja na stację roboczą PC (zestaw do automatycznego nagrywania płyt DVD/CD - Zakres II poz. 5):

a) trwająca 12 miesięcy 0 pkt;

b) trwająca 18 miesięcy 5 pkt;

c) trwający 24 miesiące 10 pkt;

6) gwarancja na drukarkę laserową (zestaw do automatycznego nagrywania płyt DVD/CD - Zakres II poz. 5):

a) trwająca 12 miesięcy 0 pkt;

b) trwająca 18 miesięcy 5 pkt;

c) trwający 24 miesiące 10 pkt;
Następnie kryterium „Okres gwarancji na dostarczony sprzęt” oceniane będzie wg wzoru:
Wp3 = R x (Pob / Pmax)
Gdzie: R - ranga w ocenie (tj. 20 pkt)

Pob - ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w tym kryterium zgodnie z opisem powyżej

Pmax - maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium, tj. 60 punktów
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z uwzględnieniem zasady zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
XVI. ZASADY POPRAWIANIA OMYŁEK RACHUNKOWYCH

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny według poniższych zasad.1. W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar, Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

1) jeżeli obliczona cena nie będzie odpowiadać iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

2) jeżeli cena jednostkowa podana będzie rozbieżnie słownie i liczbą, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.

2. W przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia (cena ryczałtowa), Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia.
XVII. WYJAŚNIENIA DOT. OFERTY I DOKUMENTÓW

Zgodnie z art. 26 ust. 4 oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień. W ramach tego uprawnienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do okazania/prezentacji przedmiotu zamówienia budzącego wątpliwości na etapie badania i oceny ofert.
XVIII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Terminy oraz warunki zawarcia umowy określa art. 94 ustawy Pzp.

3. W informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym dniu, upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, prosimy o złożenie pisemnej prośby (faksem lub e-mail’em) o umożliwienie jej osobistego odbioru (do podpisu) przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy bądź o przesłanie umowy za pośrednictwem poczty.
XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.
XX. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
XXI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.


XXII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna