Klasyczna kryptologia wstęP. Proste kryptosystemyPobieranie 0,69 Mb.
Strona5/9
Data14.02.2018
Rozmiar0,69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Szyfr Vigenere’a

W szyfrach podstawieniowych każda litera tekstu jawnego zamieniana jest na tylko jedną literę szyfrogramu. Kryptosytemy o tej własności nazywane są monoalfabetycznymi. Przedstawimy teraz szyfr Vigenere’a (dyplomata francuski Blaise de Vigenere żył w latach 1523-1596), w którym poszczególne litery tekstu jawnego mogą być przekształcone na różne litery alfabetu szyfrogramu. Określony przez niego kryptosystem należy do kategorii polialfabetycznych. Niech będzie ustaloną liczbą naturalną. Przyjmujemy.

Dla klucza definiujemy przekształcenie szyfrującei przekształcenie deszyfrującegdzie działania arytmetyczne wykonujemy modulo 26.Widzimy, że przy pomocy m-literowego klucza k szyfrujemy ciąg m liter tekstu jawnego i każda litera może być zaszyfrowana na m różnych liter szyfrogramu; z tego względu szyfr Vigenere’a należy do kategorii szyfrów polialfabetycznych.
Liczba możliwych kluczy w szyfrze Vigenere’a jest bardzo duża, równa jest . Dla przestrzeń klucza jest większa niż . Sprawdzenie takiej ilości kluczy jest zadaniem dla komputera, jednak istnieją metody kyptoanalizy, które umożliwiają złamanie szyfru Vigenere’a w czasie szybszym niż przeszukiwanie całej przestrzeni klucza.

PrzykładTekst jawny

tenkr yptos ystem nieje stbez piecz nySzyfrogram

LDLPI QORTJ QRRJD FHCOV KSZJQ HHCHQ FX

Jeśli w szyfrze Vigenere’a długość użytego klucza równa jest długości tekstu jawnego to nazywamy go szyfrem z kluczem bieżącym. Jeśli dodatkowo klucz ten jest losowym ciągiem liter lub bitów oraz klucz jest użyty tylko jeden raz to jest to szyfr z kluczem jednokrotnym (one time pad). Szyfry te będą oddzielnie omawiane wraz z generatorami ciągów losowych.

Szyfr Hilla

W kryptosystemach opisanych powyżej szyfrowane są pojedyncze litery tekstu jawnego. W szyfsze Hilla wprowadzonym w 1929 roku szyfrowane są jednocześnie bloki m-literowe.

Niech m będzie liczbą naturalną, następnie

Metoda szyfrowania polega na wykorzystaniu m przekształceń liniowych m liter alfabetu tekstu jawnego; wtedy bloki m-literowe traktowane są jako jednostki tekstu jawnego.Na przykład dla m=2 niech będzie elementem odpowiadającym elementem określonym wzorami

gdzie równości rozumiane są modulo 26. Powyższe wzory można zapisać w postaci macierzowej:.

Kluczem przekształcenia szyfrującego jest macierz K o wymiarach 2  2. Natomiast kluczem deszyfrującym jest macierz odwrotna do macierzy K obliczona modulo 26:.

Warunkiem istnienia macierzy odwrotnej jest to, aby wyznacznik macierzy K był liczbą względnie pierwszą z modułem 26. Zaszyfrujemy tekst jawny luty. Digramom lu i ty odpowiadają pary liczb (11,20) i (19,24). Po obliczeniach znajdujemy odpowiadające elementy szyfrogramu: (3,4) i (11,22) tzn. digramy: ZU i VI.Dla dowolnego m kluczem w szyfrze Hilla jest odwracalna modulo 26 macierz K o wymiarach . Warunkiem odwracalności tej macierzy jest to, aby jej wyznacznik był liczbą względnie pierwszą z modułem 26. Jeśli i są odpowiednio jednostkami tekstu jawnego i szyfrogramu to przekształcenia szyfrujące i deszyfrujące w konwencji mnożenia macierzy mają postać:

dokładniej dla przekształcenia szyfrującego uwzględniając elementy klucza:.

W tym miejscu wskażemy tylko, że istnieją metody kryptoanalizy szyfru Hilla.


Szyfr przestawieniowy

W omawianych wyżej szyfrach podstawieniowych poszczególne litery tekstu jawnego lub grupy literowe były zastępowane, przy ustalonym kluczu, przez określone litery lub grupy literowe szyfrogramu. W szyfrach przestawieniowych zwanych także szyframi permutacyjnymi elementy tekstu jawnego nie zmieniają się, natomiast zmienia się ich kolejność w tekście jawnym dając w efekcie odpowiedni szyfrogram. Powyższa różnica między szyframi podstawieniowymi i przestawieniowymi została wskazana dokładnie przez Giovami Porta w 1563 roku. Do opisu szyfrów przestawieniowych wygodniej jest używać liter tekstu jawnego a nie ich odpowiedników liczbowych.

Niech będzie ustaloną liczbą naturalną. Wtedy

gdzie jest alfabetem tekstu jawnego (np. 26-elementowym zbiorem liter), zaś przestrzeń klucza K składa się ze wszystkich permutacji zbioru {1,2,...,m}. Dla ustalonego klucza k będącego permutacją przekształcenie szyfrujące ma postać:a przekształcenie deszyfrujące:gdzie jest permutacją odwrotną do.


Przykład

Niech m = 6 i permutacja ma postać:1

2

3

4

5

6

3

5

1

6

4

2

Szyfrując wiadomość:

Jestbr zydkap ogoda

otrzymujemy szyfrogram:

sbJrte dazpky oaoxdg

W celu uzyskania 3 grup 6-literowych dodajemy na końcu tekstu jawnego x.

Przedstawimy dwa przykłady praktycznego tworzenia szyfrów przestawieniowych. Dany jest tekst jawny kryptografia. Słowo to wpisujemy wierszami do macierzy


o wymiarach 4 3.

1

2

3

K

R

Y

P

T

O

G

R

A

F

I

A

Następnie odczytujemy wpisany tekst kolumnami w kolejności kolumn (2 1 3) otrzymując szyfrogram:

RTRIKPGFYOAA.

Możemy stosować różne odmiany tej metody:  1. Odczytywanie z tablicy nie musi odbywać się kolumnami.

  2. Można korzystać z różnych figur geometrycznych.

  3. Można wykorzystywać siatki w danej figurze, a tekst jawny wpisuje się w określone miejsca figury, a całkowite wypełnienie siatki uzyskuje się przez obroty figury.

Przedstawimy wykorzystanie sposobu trzeciego. Kwadrat o wymiarach dzielimy na cztery kwadraty o wymiarach , których pola numerujemy ustaloną permutacją liczb 1,2,...,9.

1

2

3

7

4

1

4

5

6

8

5

2

7

8

9

9

6

3

3

6

9

9

8

7

2

5

8

6

5

4

1

4

7

3

2

1

Wycinamy teraz w sposób przypadkowy z tych czterech kwadratów 9 pól jednostkowych o numerach od 1 do 9. Otrzymujemy przykładowo następujący szablon:


1

2

3

7

4

1

4

5

6

8

5

2

7

8

9

9

6

3

3

6

9

9

8

7

2

5

8

6

5

4

1

4

7

3

2

1

w którym zakreślone pola oznaczają wycięte miejsca. Tekst jawny wpisujemy teraz wierszami w otwory szablonu, następnie obracamy szablon o 900 i wpisujemy dalej. Obracając szablon jeszcze dwukrotnie wypełniamy całą tablicę. Jeśli wymiary mniejszego kwadratu są możemy w ten sposób wpisać tekst o długości znaków. Kluczem tego szyfru jest szablon.Szyfry przestawieniowe są szczególnym przypadkiem szyfrów Hilla. Niech będzie ustaloną permutacją zbioru . Definiujemy tzw. macierz permutacyjną o wymiarach następującymi wzorami:

Macierz ta zawiera w każdym wierszu i każdej kolumnie dokładnie jedną jedynkę. Permutacji odwrotnej odpowiada macierz odwrotna:Macierz jest kluczem w odpowiadającym szyfrze Hilla. Dla podanego wyżej przykładu szyfru przedstawieniowego z m = 6 i podaną permutacją odpowiadająca macierz permutacyjna ma postać:Natomiast macierz odwrotna określająca przekształcenie deszyfrujące ma postać:1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna